Odeslali

Hledám varianty 'odeslali' [ odešlu (1) odešli (71) odeslali (3) odeslal (3) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 22:19..." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkůmodešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě...
Genesis 26:31...přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi...
Genesis 28:5... kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k...
Genesis 34:26...ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domuodešli. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili...
Genesis 37:12...otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael...
Genesis 37:17... "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'"...
Genesis 42:26...se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na oslyodešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj...
Genesis 43:15...daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstaliodešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef...
Genesis 45:25...bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu....
Exodus 18:2...Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě...
Numeri 11:20...vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá...
Numeri 22:7...prokletý." Moábští i midiánští stařešinové tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a když přišli k...
Deuteronomium 17:3...tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvuodešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či...
Deuteronomium 29:25... kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z EgyptaOdešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které...
Jozue 2:5..."Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkudOdešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se...
Jozue 2:21...jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru. Zvědové vyrazili,...
Jozue 6:11...truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně...
Jozue 22:9...a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpětOdešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili...
Jozue 24:4...usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil...
Soudců 8:33...Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha...
1. Samuel 5:10... že se jim vyrazily nádory. A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do...
1. Samuel 17:13...Eliab, druhý Abinadab a třetí Šama - tito tři odešli do války. David byl ale nejmladší. Tři nejstarší...
1. Samuel 17:14...do války. David byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do...
1. Samuel 19:18...Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělalodešli se Samuelem pryč a bydleli v chýších. Saulovi bylo...
1. Samuel 28:25...služebníkům. Pojedli, vstali a ještě noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku,...
2. Samuel 11:12...tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden denOdešlu zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě zůstal v...
2. Samuel 13:9... " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm...
1. Královská 11:24...nájezdníky a stal se jejich velitelemOdešli do Damašku, usídlili se v něm a založili tam...
1. Královská 20:9...ale splnit nemohu." S touto odpovědí pak poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: " bohové...
2. Královská 5:24...to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi...
2. Královská 10:7... Jejich hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do Jizreelu. K Jehuovi přišel posel a oznamoval:...
2. Královská 25:26... včetně velitelů vojsk, se pak sebraliodešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů. V...
1. Letopisů 5:25...otcovských rodů. Zradili však Boha svých otcůodešli smilnit za bohy národů země, které před nimi Bůh...
2. Letopisů 24:23...pobili všechny jejich velitele. Veškerou kořist odeslali damašskému králi. Aramejské vojsko sice přitáhlo v...
Ezdráš 7:7...Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité, zpěváci,...
Ezdráš 8:1... kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu: Ze synů Pinchasových: Geršom; ze synů...
Job 34:27...veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli...
Jeremiáš 2:5..."Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode  odešli tak daleko? Marnost následovali a marností se stali....
Jeremiáš 5:7...přísahají skrze nebohy. Jen co jsem je nasytilodešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci...
Jeremiáš 5:23... však srdce odbojné a zpupné; odvrátili seodešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha...
Jeremiáš 18:15...svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou pěšinou, cestou neupravenou. Jejich země proto...
Jeremiáš 28:4...syna Joakimova, i všechny judské vyhnance, kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví...
Jeremiáš 38:27...přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s nepořízenou. Nikdo z nich totiž jeho rozhovor s...
Jeremiáš 44:28...meči uniknou. Všichni, kdo pozůstali z Judy, ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojí - zda ...
Ezechiel 37:21...Hle, vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím je z celého okolí a přivedu je zpátky do...
Ozeáš 9:10... byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se obludě. Stali se...
Matouš 9:32...šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého...
Matouš 11:7... kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si...
Matouš 12:14...znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a...
Matouš 22:5...pojďte na svatbu!' Ale oni na to nedbaliodešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem....
Matouš 22:15... ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním...
Matouš 22:22... V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali býtodešli. Tentýž den k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že...
Matouš 26:30...v království svého Otce." A když zazpívali žalmodešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto...
Marek 1:20...nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníkyodešli za ním. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v...
Marek 1:29...ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k...
Marek 3:6...natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel...
Marek 9:30...vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli. Procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom...
Marek 11:4...‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u dveří venku...
Marek 11:19...totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku...
Marek 12:12... Báli se ale zástupu, a tak ho nechaliodešli. Potom k němu poslali některé z farizeů a herodiánů,...
Marek 14:16... Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli do města, našli všechno tak, jak jim...
Lukáš 2:15...pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma!...
Lukáš 7:24...nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli...
Lukáš 10:30...ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvéhoodešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl,...
Lukáš 19:32... odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli vše tak, jak jim řekl. Když odvazovali...
Lukáš 22:13...prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři." Odešli tedy, nalezli všechno tak, jak jim řekl, a...
Jan 1:37...Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říkáodešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za...
Jan 4:8...ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho...
Jan 6:66...dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?"...
Jan 7:10...a zůstal v Galileji. Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše...
Jan 11:46...Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní...
Skutky 5:41...mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešli z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet...
Skutky 14:25...do Pamfylie. Poté, co kázali slovo v Pergeodešli do Attalie a odtud vypluli do Antiochie, odkud byli...
Skutky 16:12...dne jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem části...
Skutky 16:40...Lydii, kde se uviděli s bratry, povzbudili jeodešli. Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky...
Skutky 23:30...se ho chystají úkladně zavraždit, ihned jsem ho odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal, svá...
1. Jan 2:19...antikristů, a tak víme, že je poslední hodinaOdešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |