Odedávna

Hledám varianty 'odedávna' [ odedávna ]. Nalezeno 14 veršù.
2. Královská 19:25...dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná...
Žalmy 119:152...jsi; spolehlivé jsou všechny tvé příkazy.  Odedávna vím o tvých svědectvích, že jsi je potvrdil navěky...
Izaiáš 22:11...po Tvůrci města; nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho...
Izaiáš 37:26...dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná...
Izaiáš 41:26... Kdo to říkal od počátku, abychom to věděli, kdo odedávna, abychom řekli: "On se nemýlil"? Nikdo nic...
Izaiáš 44:7...jako ? to ohlásí! mi to oznámí a vyložíOdedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci...
Izaiáš 45:21...důkazy, můžete se spolu poradit! Kdo to odedávna předpovídal, kdo to kdysi zvěstoval? Kdo jiný...
Izaiáš 46:10...žádný kromě mne. od počátku oznamuji konecodedávna, co teprv nastane. Říkám: " vůle stane se,...
Jeremiáš 28:8...říci tobě i všemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha zemím i...
Jeremiáš 31:3...na poušti; přicházím Izraeli dát odpočinutí." Odedávna se mi ukazoval Hospodin: "Miluji láskou, jež...
Pláč 2:17...to, co řekl, také udělal. Jak varoval  odedávna, bořil, aniž se slitoval. Obveselil nad tebou...
Skutky 15:21...masu zardoušených zvířat a krvi. Mojžíš přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho čtou v...
Skutky 26:5...v vlasti a potom v Jeruzalémě. Znají  odedávna a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle...
Římanům 11:2...Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění Písma o tom, jak si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |