Odebral

Hledám varianty 'odebral' [ odebrali (3) odebral (13) odebereš (1) odeber (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 15:15...odtud potom vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném...
Genesis 31:9...vrhal všechen dobytek pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době...
Leviticus 7:34...i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem je knězi...
Deuteronomium 3:8...Tenkrát jsme oběma emorejským králům v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon k hoře Hermon. (Sidonci...
Soudců 21:2...nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S...
1. Královská 2:27...strádání mého otce." Tak Šalomoun Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžství, aby se naplnilo slovo, které...
1. Královská 12:1...začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho...
2. Královská 2:25...z těch výrostků rozsápaly. Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří. ...
2. Letopisů 1:13...se pak od Stanu setkávání na gibeonské výšině odebral do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem. Šalomoun...
2. Letopisů 10:1...začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho...
Ester 8:2... Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal ho Mordechajovi. Ester pak...
Jeremiáš 26:10... Když se o tom doslechli judští velmožiodebrali se z královského paláce vzhůru do Hospodinova...
Jeremiáš 48:33...zahradách po celé zemi moábské. Víno jsem z lisů odebral, s veselým křikem se nešlape - ten křik není...
Ezechiel 5:4...schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam shořet. Plamen z nich...
Daniel 6:19...osudu nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou...
Matouš 15:21... to člověka nešpiní." Ježíš pak odtud odešelodebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z...
Lukáš 22:39..." odpověděl. Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Olivetskou horu. Učedníci ho následovali. Když...
Skutky 12:19...hledal. Stráže nechal po výslechu popravitodebral se z Judska do Cesareje, kde zůstal. Herodes se...

Slova obsahující odebral: odebral (13) odebrali (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |