Odešli

Hledám varianty 'odešli' [ odešly (2) odešlu (1) odešlo (4) odešli (71) odešla (19) odešel (173) odeslali (3) odeslal (3) odejít (43) odejdu (12) odejdou (6) odejdi (19) odejděte (7) odejdeš (4) odejdeme (1) odejde (21) ]. Nalezeno 376 veršù.
Genesis 4:16... aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na...
Genesis 12:1...zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého...
Genesis 12:4... jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s...
Genesis 13:1...se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý...
Genesis 18:33...Hospodin. Tak dokončil rozmluvu s Abrahamemodešel. Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva...
Genesis 19:27...v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se...
Genesis 19:30...města, v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se...
Genesis 21:14...to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryčOdešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když voda v...
Genesis 22:19..." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkůmodešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě...
Genesis 24:58...se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak...
Genesis 25:34...kaši, ten se najedl a napil a pak vstalodešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal...
Genesis 26:16...naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto...
Genesis 26:17...Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel. Izák...
Genesis 26:31...přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi...
Genesis 27:5...Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka...
Genesis 28:5... kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k...
Genesis 28:7...dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matkuodešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě...
Genesis 28:10...syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno...
Genesis 30:26...a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech  odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu...
Genesis 31:13...kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaňodejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa...
Genesis 31:19...Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho...
Genesis 31:30...se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi...
Genesis 32:1... políbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a...
Genesis 32:2...jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé....
Genesis 34:17...a neobřežete se, vezmeme si svou dceruodejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi...
Genesis 34:26...ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domuodešli. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili...
Genesis 36:6...svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich...
Genesis 37:12...otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael...
Genesis 37:17... "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'"...
Genesis 38:11...snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy odešla a zůstala v domě svého otce. Po dlouhé době Judova...
Genesis 38:12... zemřela. Když se Juda po její smrti utěšilodešel se svým adulamským přítelem Chírou na slavnost...
Genesis 38:19... vyspal se s a ona otěhotněla. Potom vstalaodešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda...
Genesis 42:26...se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na oslyodešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj...
Genesis 43:15...daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstaliodešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef...
Genesis 44:28... že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát...
Genesis 44:33...otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci...
Genesis 45:25...bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu....
Genesis 46:3...jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. ...
Genesis 47:10...mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnalodešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého...
Genesis 50:5...vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao...
Exodus 1:10...válka, mohli by se přidat k našim nepřátelůmodejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je...
Exodus 3:19...Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou...
Exodus 4:21... však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin -...
Exodus 8:8...i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab,...
Exodus 8:25..."Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho...
Exodus 8:26...lid, aby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil...
Exodus 9:33...nebyly, protože raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu....
Exodus 10:6...na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátilodešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak...
Exodus 10:10...opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! To...
Exodus 10:18... odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k...
Exodus 10:28...tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den,...
Exodus 11:8...dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom...
Exodus 14:8... aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy...
Exodus 18:2...Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě...
Exodus 18:27...sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta...
Exodus 21:2...slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám;...
Exodus 21:3...zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sámodejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho žena....
Exodus 21:4...dcery, zůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána...
Exodus 21:5...‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha;...
Exodus 21:11...Jestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že...
Leviticus 25:41...u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině,...
Leviticus 25:54... Nebude-li však v těchto letech vykoupenodejde v létě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové...
Numeri 11:20...vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá...
Numeri 12:9...Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvemodešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla...
Numeri 20:6...Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli...
Numeri 22:7...prokletý." Moábští i midiánští stařešinové tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a když přišli k...
Numeri 23:3...mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl:...
Numeri 24:14...zlého - řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v...
Numeri 24:25...je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstalodešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když...
Deuteronomium 15:13... ho budeš propouštět na svobodu, nenech jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna...
Deuteronomium 17:3...tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvuodešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či...
Deuteronomium 18:6...službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na...
Deuteronomium 28:41... I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou tiodejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si...
Deuteronomium 29:25... kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z EgyptaOdešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které...
Jozue 2:5..."Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkudOdešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se...
Jozue 2:21...jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru. Zvědové vyrazili,...
Jozue 6:11...truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně...
Jozue 22:9...a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpětOdešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili...
Jozue 24:4...usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil...
Soudců 1:26... Toho muže ale i s celou rodinou propustiliOdešel pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a...
Soudců 4:9...Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstalaodešla s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i...
Soudců 7:3...‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domůodejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10...
Soudců 8:33...Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha...
Soudců 9:5...a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam...
Soudců 15:8...bil je hlava nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešel a usadil se v Etamské jeskyni. Filištíni pak vytáhli...
Soudců 17:8...v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do...
Soudců 19:2...z judského Betléma, ale ta se s ním pohádalaodešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když ...
Růt 1:1...v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas...
Růt 1:7...snachami k návratu. Noemi se svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do...
Růt 1:12...se stali vašimi manžely? Vraťte se, dceryodejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych si řekla, že...
Růt 1:14...ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbilaodešla, ale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla Noemi...
Růt 2:11...že jsi opustila svého otce, matku i rodnou zemodešla k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin...
Růt 3:6...všechno, co mi říkáš," odpověděla RútOdešla na mlat a udělala všechno, co tchyně poradila....
Růt 3:15...odměřil šest měr ječmene. Když je naložilodešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se...
1. Samuel 1:18...své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno...
1. Samuel 5:10... že se jim vyrazily nádory. A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do...
1. Samuel 9:27...Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav se na chvíli. Uslyšíš ode Boží...
1. Samuel 10:9...dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také...
1. Samuel 10:13...k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustiloodešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula...
1. Samuel 10:26...Samuel propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků,...
1. Samuel 12:8...pro vás a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim...
1. Samuel 13:15... co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstalodešel z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy. Saul spočetl vojsko...
1. Samuel 14:17...svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš....
1. Samuel 15:6...a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte se, opusťte Amalekovce, abych vás...
1. Samuel 15:12...ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se...
1. Samuel 15:34...Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy....
1. Samuel 16:13...zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstalodešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal...
1. Samuel 17:13...Eliab, druhý Abinadab a třetí Šama - tito tři odešli do války. David byl ale nejmladší. Tři nejstarší...
1. Samuel 17:14...do války. David byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do...
1. Samuel 19:18...Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělalodešli se Samuelem pryč a bydleli v chýších. Saulovi bylo...
1. Samuel 20:5... bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku na poli do pozítří večer. Pokud...
1. Samuel 20:22...se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť Hospodin posílá pryč. Hospodin je...
1. Samuel 20:41...mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi a...
1. Samuel 22:3...a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli...
1. Samuel 22:5...pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnostiodejdi do judského kraje." David proto odešel a dorazil do...
1. Samuel 24:1...říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil se v pevnosti En-gedi. Když se Saul vrátil...
1. Samuel 24:20...Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak...
1. Samuel 24:23...rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní...
1. Samuel 25:1...ho v Rámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl...
1. Samuel 25:42...nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si...
1. Samuel 28:25...služebníkům. Pojedli, vstali a ještě noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku,...
1. Samuel 29:10...pána, kteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno...
2. Samuel 2:2... "Do Hebronu," odpověděl mu. A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou a...
2. Samuel 3:21...budeš přát." S tím David Abnera propustil a ten odešel v pokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem...
2. Samuel 3:22...v Hebronu, protože ho David propustil, a tak odešel v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil,...
2. Samuel 3:23...Abner, syn Nerův, ale on ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?"...
2. Samuel 3:24...Abner! Jak to, žes ho propustil a on si jen tak odešel? Znáš přece Abnera, syna Nerova! Přišel oklamat -...
2. Samuel 3:26...všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od...
2. Samuel 11:12...tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden denOdešlu zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě zůstal v...
2. Samuel 11:13...dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domůOdešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána....
2. Samuel 13:9... " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm...
2. Samuel 14:23...prosbě svého služebníka." Potom Joáb vstalodešel do Gešuru a přivedl Abšaloma do Jeruzaléma. Král...
2. Samuel 15:11...‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak...
2. Samuel 15:16... cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen...
2. Samuel 15:37...cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom...
2. Samuel 20:5...muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihl. David...
2. Samuel 20:21...králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho...
1. Královská 1:9...bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke kameni...
1. Královská 1:25...Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená telata a množství ovcí a...
1. Královská 2:26... Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes ...
1. Královská 2:37... Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak...
1. Královská 2:41...s sebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho...
1. Královská 2:42...Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v den, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to...
1. Královská 11:22...tehdy faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází,"...
1. Královská 11:24...nájezdníky a stal se jejich velitelemOdešli do Damašku, usídlili se v něm a založili tam...
1. Královská 13:10...nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do...
1. Královská 13:12...cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judskaodešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu...
1. Královská 15:17... Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i...
1. Královská 16:31...ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baalaOdešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V Samaří postavil...
1. Královská 17:3...dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít...
1. Královská 17:5...a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a...
1. Královská 18:12...svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam. s tou...
1. Královská 18:42...a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a...
1. Královská 19:19...neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti...
1. Královská 20:9...ale splnit nemohu." S touto odpovědí pak poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: " bohové...
1. Královská 20:38...si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal...
1. Královská 20:42...mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj...
2. Královská 1:4...lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal:...
2. Královská 4:21...na lůžko Božího muže, zavřela za sebouodešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z...
2. Královská 4:37...a klaněla se mu k zemi. Pak vzala synaodešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou...
2. Královská 5:24...to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi...
2. Královská 5:25...domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?"...
2. Královská 5:27...na tobě a na tvých potomcích!" A Gehazi od něj odešel malomocný - bílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli...
2. Královská 8:6...majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku....
2. Královská 9:4...nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorokodešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazil, probíhala právě...
2. Královská 10:7... Jejich hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do Jizreelu. K Jehuovi přišel posel a oznamoval:...
2. Královská 11:7...ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi....
2. Královská 19:33...proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štítOdejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí,...
2. Královská 25:26... včetně velitelů vojsk, se pak sebraliodešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů. V...
1. Letopisů 5:25...otcovských rodů. Zradili však Boha svých otcůodešli smilnit za bohy národů země, které před nimi Bůh...
1. Letopisů 5:41...Serajáše, Serajáš zplodil Jocadaka (a ten odešel do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara...
1. Letopisů 17:11...postaví dům tobě. se naplní tvé dnyodejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z...
2. Letopisů 16:1... Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a zlato z...
2. Letopisů 21:20...letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidově,...
2. Letopisů 24:23...pobili všechny jejich velitele. Veškerou kořist odeslali damašskému králi. Aramejské vojsko sice přitáhlo v...
2. Letopisů 36:23...jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo...
Ezdráš 1:3...vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu,...
Ezdráš 7:7...Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité, zpěváci,...
Ezdráš 7:13...lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. Jsi pověřen...
Ezdráš 8:1... kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu: Ze synů Pinchasových: Geršom; ze synů...
Ezdráš 10:6...tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli, Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna...
Job 1:12...se ale nedotkneš!" A s tím satan od Hospodina odešel. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a...
Job 2:7...ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job...
Job 10:21...pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země černé jako tma, kde...
Job 31:7... noha z cesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak ...
Job 34:27...veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli...
Žalmy 9:18...dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do podsvětí, všichni ti pohané, jimž je Bůh...
Žalmy 34:1...předstíral šílenství, a když jím byl vyhnánodešel. Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu...
Žalmy 39:14...Odvrať svůj pohled, se zotavím, dříve než odejdu a nebudu tu víc! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 49:20..."Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky, světlo nikdy nespatří. Při vší...
Kazatel 5:15...bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za větrem?...
Píseň 5:6...svému jsem otevřela, můj milý však zmizelodešel - duše opustila spolu s ním! Hledala jsem ho, ale...
Píseň 6:1...milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské! Kam odešel tvůj miláček, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil...
Izaiáš 24:11...v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána...
Izaiáš 37:34...proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štítOdejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí,...
Izaiáš 38:10...nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta strávím v branách podsvětí! Říkal jsem si:...
Izaiáš 45:16...skrývá se, Bůh Izraele, Spasitel!" Výrobci model odejdou s ostudou, všichni společně, s hanbou a potupou....
Izaiáš 46:2...spolu padají, nemohou to břímě zachránit, musejí odejít do zajetí. Slyšte , dome Jákobův, všichni, kdo...
Izaiáš 47:5...je Svatý Izraelův, jméno Hospodin zástupůOdejdi a seď mlčky v tmách, Dcero chaldejská! Nikdy víc ...
Izaiáš 52:4... Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co...
Izaiáš 54:10... nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, láska od tebe nikdy...
Jeremiáš 2:5..."Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode  odešli tak daleko? Marnost následovali a marností se stali....
Jeremiáš 2:37...zklamala v Asýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdeš s hlavou v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé opory,...
Jeremiáš 3:1... "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se za jiného. Copak se k může zase vrátit?...
Jeremiáš 3:8...sestra, ta zrádkyně Juda, se toho ale neleklaodešla smilnit i ona. Svým lehkovážným smilstvem...
Jeremiáš 5:7...přísahají skrze nebohy. Jen co jsem je nasytilodešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci...
Jeremiáš 5:23... však srdce odbojné a zpupné; odvrátili seodešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha...
Jeremiáš 9:1...se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lidodejít od nich pryč; vždyť jsou to samí cizoložníci, je to...
Jeremiáš 15:6...se, jak ti je? Opustil jsi , praví Hospodinodešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe ruku a zničím ; soucitem...
Jeremiáš 18:3...do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova."  Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na...
Jeremiáš 18:15...svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou pěšinou, cestou neupravenou. Jejich země proto...
Jeremiáš 22:11...králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a...
Jeremiáš 28:4...syna Joakimova, i všechny judské vyhnance, kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví...
Jeremiáš 28:11...na šíji všech národů!'" Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji...
Jeremiáš 36:12... uslyšel všechna Hospodinova slova z knihyodešel do královského paláce, do písařské síně, kde právě...
Jeremiáš 38:27...přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s nepořízenou. Nikdo z nich totiž jeho rozhovor s...
Jeremiáš 40:6...a s čestným darem jej propustil. Jeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do Micpy a bydlel...
Jeremiáš 43:12...když si pastýř odvšivuje plášť, a vítězně odtud odejde. Posvátné obelisky v egyptském Domě slunce roztříští...
Jeremiáš 44:28...meči uniknou. Všichni, kdo pozůstali z Judy, ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojí - zda ...
Jeremiáš 48:11... Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel odejít do vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy, jeho...
Jeremiáš 49:3...kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte! Moloch odejde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži....
Pláč 1:3...přátelé ji zradili, obrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen krutou porobou. Přebývá mezi...
Ezechiel 10:7...do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzalodešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce...
Ezechiel 12:3... sbal si ranec jako vyhnanec a před jejich očima odejdi za bílého dne do vyhnanství. Před jejich očima...
Ezechiel 12:12...vládce si po setmění naloží věci na zádaodejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít...
Ezechiel 36:20...‚Jsou Hospodinův lid, ale z jeho země museli odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým...
Ezechiel 37:21...Hle, vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím je z celého okolí a přivedu je zpátky do...
Ezechiel 46:2...oběti, bude se klanět u prahu brány. Poté odejde, ale brána se do večera nezavře. Také lid země...
Ezechiel 46:8... vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o slavnostech přicházet před Hospodina...
Ezechiel 46:10...uprostřed nich; přijde, když budou přicházet, a odejde, když budou odcházet. Jako moučná oběť se o svátcích...
Ezechiel 46:12...nebo pokojnou oběť tak jako v sobotní den. Poté odejde a brána se po jeho odchodu zavře. Každý den, ráno co...
Ozeáš 9:10... byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se obludě. Stali se...
Jonáš 4:5..."Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si...
Micheáš 1:16...svými hýčkanými syny. Pořiď si lysinu jako supodejdou ti do vyhnanství! Běda těm, kdo chystají špatnosti...
Micheáš 4:10...sionská, v bolestech jako rodička, protože musíš odejít z města a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš...
Zachariáš 2:7...je široký a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a...
Matouš 2:14...tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matkuodešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se...
Matouš 4:10...mu, "když padneš na kolena a pokloníš se mi." "Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno:...
Matouš 7:23...A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznalOdejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato...
Matouš 8:21...z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za...
Matouš 9:7... vezmi si lehátko a jdi domů." A on vstalodešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas...
Matouš 9:24...hudebníky a hlučný zástup kvílících, řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřela, jenom spí." Jen se mu ale...
Matouš 9:32...šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého...
Matouš 11:1...dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkůmodešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech. Jan se ve...
Matouš 11:7... kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si...
Matouš 12:9...člověka je totiž pánem i nad sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich synagogy. Byl tu jeden...
Matouš 12:14...znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a...
Matouš 12:15... jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvědělodešel odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny...
Matouš 13:25...jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukolodešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se...
Matouš 15:21...rukama, to člověka nešpiní." Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna...
Matouš 16:4...- kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechalodešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili...
Matouš 18:28...mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů,...
Matouš 18:30...se mnou strpení a zaplatím ti!' On ale nechtělOdešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když...
Matouš 19:1...svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řečodešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem....
Matouš 19:15...království!" Vkládal tedy na ruce a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co...
Matouš 19:22...následuj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým...
Matouš 21:17...sis připravil chválu'?" Potom je opustilodešel z města do Betanie, kde přenocoval. Za svítání...
Matouš 22:5...pojďte na svatbu!' Ale oni na to nedbaliodešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem....
Matouš 22:15... ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním...
Matouš 22:22... V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali býtodešli. Tentýž den k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že...
Matouš 24:1...přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci,...
Matouš 25:10... Jděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly...
Matouš 25:15...dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel,...
Matouš 25:25... a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál....
Matouš 26:14...Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím. "Co mi dáte, když vám ho zradím?"...
Matouš 26:30...v království svého Otce." A když zazpívali žalmodešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto...
Matouš 26:42...pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento...
Matouš 26:44... Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil...
Matouš 27:60...ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenemodešel. Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá...
Matouš 28:16...Židy rozšířeno dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když...
Marek 1:20...nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníkyodešli za ním. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v...
Marek 1:29...ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k...
Marek 1:35... Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel venOdešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní...
Marek 2:12..." On hned vstal, přede všemi vzal své lehátkoodešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic...
Marek 3:6...natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel...
Marek 3:7...radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká...
Marek 5:20...tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro...
Marek 6:1... Řekl jim také, dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města; jeho učedníci...
Marek 6:27...kata s příkazem, přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal...
Marek 6:46...než rozpustí zástup. A když se s nimi rozloučilodešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď...
Marek 7:17... Člověka špiní to, co z něj vychází!" Když pak odešel od zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to...
Marek 7:24...z nitra a špiní člověka." Potom vstalodešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli...
Marek 7:31...leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes území Dekapole...
Marek 8:33... podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské...
Marek 9:30...vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli. Procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom...
Marek 10:1...sobě sůl a žijte spolu v pokoji." Potom vstalodešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do judské...
Marek 10:22...." Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl...
Marek 11:4...‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u dveří venku...
Marek 11:11...prohlédl, byl večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie. Když druhého dne vycházeli z Betanie,...
Marek 11:19...totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku...
Marek 12:12... Báli se ale zástupu, a tak ho nechaliodešli. Potom k němu poslali některé z farizeů a herodiánů,...
Marek 13:34... kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým...
Marek 14:10...Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to...
Marek 14:16... Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli do města, našli všechno tak, jak jim...
Marek 14:39... Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu odešel a modlil se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že...
Lukáš 1:38...mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do...
Lukáš 1:39...odešel. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu...
Lukáš 2:15...pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma!...
Lukáš 4:38...o něm se šířila po celém okolí. Potom vstalodešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla...
Lukáš 4:42... že je Mesiáš. Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly...
Lukáš 5:8...Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!"...
Lukáš 5:25...muž před nimi hned vstal, vzal, na čem leželodešel domů a cestou chválil Boha. Všichni začali v...
Lukáš 7:24...nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli...
Lukáš 8:37...gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy...
Lukáš 8:39...vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedy a rozhlašoval po celém městě, jak veliké věci...
Lukáš 9:10...mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s sebouodešel s nimi do ústraní poblíž města jménem Betsaida....
Lukáš 9:18...kousků, které jim zbyly. Jednou, když se odešel modlit do ústraní, zeptal se přítomných učedníků:...
Lukáš 9:59...za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech...
Lukáš 10:30...ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvéhoodešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl,...
Lukáš 11:53...a těm, kdo vcházeli, jste zabránili." Když pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat....
Lukáš 13:27...‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jsteOdejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a...
Lukáš 13:31..." V tu chvíli za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč, Herodes chce...
Lukáš 15:13...jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodalodešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým...
Lukáš 18:14...!' Říkám vám, že tento muž, nikoli tamtenodešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude...
Lukáš 19:12...Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako král....
Lukáš 19:32... odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli vše tak, jak jim řekl. Když odvazovali...
Lukáš 21:21... utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, nechodí do města....
Lukáš 22:4...zvaného Iškariotský, který patřil ke DvanáctiOdešel a domluvil se s vrchními kněžími a s veliteli...
Lukáš 22:13...prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři." Odešli tedy, nalezli všechno tak, jak jim řekl, a...
Jan 1:37...Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říkáodešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za...
Jan 4:8...ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho...
Jan 4:28..."Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbánodešla do města a řekla lidem: "Pojďte se podívat na...
Jan 4:43...opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že...
Jan 5:15... se ti nepřihodí něco horšího." Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil...
Jan 6:1...spisům, jak uvěříte mým slovům?" Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezero a šel za...
Jan 6:66...dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?"...
Jan 6:67...tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane,...
Jan 7:3...Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři řekli: "Odejdi odsud a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidí...
Jan 7:10...a zůstal v Galileji. Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše...
Jan 7:33...jim řekl: "Ještě na kratičko jsem s vámi; potom odejdu k Tomu, který poslal. Budete hledat, ale...
Jan 8:1...se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do...
Jan 9:7...do rybníka Siloe" (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl. Sousedé a ti,...
Jan 9:11...mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.' A když jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem." "Kde ten člověk je?"...
Jan 11:28...Syn, který přijít na svět." A když to řeklaodešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a...
Jan 11:46...Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní...
Jan 11:54... Ježíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim...
Jan 12:36...abyste byli syny světla." Když to Ježíš povědělodešel a skryl se před nimi. Ačkoli před nimi udělal tolik...
Jan 13:1... Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto...
Jan 14:3...bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.  odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k...
Jan 16:7... Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale...
Jan 18:1...byla v nich a v nich." Když to Ježíš dořeklodešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada;...
Jan 18:8...Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil své slovo: "Z těch, které jsi...
Skutky 1:25...se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátilodešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a...
Skutky 4:15...stojí, neměli co na to říci. Poručili jim,  odejdou z radní místnosti, a začali se radit: "Co s těmi...
Skutky 5:41...mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešli z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet...
Skutky 7:3...v Cháranu, ukázal se mu Bůh slávy a řekl mu: ‚Odejdi ze své země a ze svého příbuzenstva a pojď do země,...
Skutky 7:4...a pojď do země, kterou ti ukážu.' Tehdy odešel ze země Chaldejců a usadil se v Cháranu. Když pak...
Skutky 7:7...otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal...
Skutky 10:7...který dům u moře." Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho...
Skutky 10:20... tři muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal sám." Petr tedy...
Skutky 10:23...tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstalodešel s nimi, doprovázen některými bratry z Joppy. Druhého...
Skutky 11:25...Pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našel, přivedl ho...
Skutky 14:20...vrátil se do města. Druhého dne pak s Barnabášem odešel do Derbe. I tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté...
Skutky 14:25...do Pamfylie. Poté, co kázali slovo v Pergeodešli do Attalie a odtud vypluli do Antiochie, odkud byli...
Skutky 16:12...dne jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem části...
Skutky 16:36...vzkázali, že máte být propuštěni. Pojďte venodejděte v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás...
Skutky 16:40...Lydii, kde se uviděli s bratry, povzbudili jeodešli. Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky...
Skutky 18:7...od čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům." Odešel odtud a vstoupil do domu jistého bohabojného muže...
Skutky 18:22... se vydal do Jeruzaléma. Tam pozdravil církevodešel do Antiochie. Když tam strávil nějaký čas, vypravil...
Skutky 20:7...k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní místnosti,...
Skutky 20:11...a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli nesmírně...
Skutky 22:26...- navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšelodešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor, co děláš. Ten...
Skutky 23:30...se ho chystají úkladně zavraždit, ihned jsem ho odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem přikázal, svá...
Skutky 24:25...soudu, Felix dostal strach. "Prozatím odejdi," řekl mu. "Zavolám si , budu mít čas." Přitom...
1. Korintským 7:11...Manželka od muže neodchází. Pokud přece odejde, zůstane nevdaná anebo se smíří s manželem....
1. Korintským 7:15... jsou ale přece svaté. Pokud však nevěřící chce odejít, odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových...
2. Korintským 12:8...jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode  odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc se plně...
Galatským 1:17...za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než , ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do Damašku....
Galatským 1:21...mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež! Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie. V judských církvích, které jsou...
Filipským 1:23...přednost, neboť přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v...
2. Timoteus 4:10... Démas si zamiloval tento svět a opustil odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do...
Jakub 1:24...se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl...
1. Petr 3:22...Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni...
1. Jan 2:19...antikristů, a tak víme, že je poslední hodinaOdešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám,...
Zjevení 12:17...vychrlil drak. Tehdy se drak na ženu rozhněvalodešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří...
Zjevení 16:2...těch sedm číší Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |