Odešel

Hledám varianty 'odešel' [ odešly (2) odešlo (4) odešli (71) odešla (19) odešel (173) odejít (43) odejdu (12) odejdou (6) odejdi (19) odejděte (7) odejdeš (4) odejdeme (1) odejde (21) ]. Nalezeno 369 veršù.
Genesis 4:16... aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na...
Genesis 12:1...zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého...
Genesis 12:4... jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s...
Genesis 13:1...se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý...
Genesis 18:33...Hospodin. Tak dokončil rozmluvu s Abrahamemodešel. Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva...
Genesis 19:27...v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se...
Genesis 19:30...města, v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se...
Genesis 21:14...to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryčOdešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když voda v...
Genesis 22:19..." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkůmodešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě...
Genesis 24:58...se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak...
Genesis 25:34...kaši, ten se najedl a napil a pak vstalodešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal...
Genesis 26:16...naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto...
Genesis 26:17...Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel. Izák...
Genesis 26:31...přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi...
Genesis 27:5...Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka...
Genesis 28:7...dcer," a že Jákob poslechl svého otce a matkuodešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě...
Genesis 28:10...syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno...
Genesis 30:26...a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech  odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu...
Genesis 31:13...kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaňodejdi z této země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa...
Genesis 31:19...Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho...
Genesis 31:30...se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi...
Genesis 32:1... políbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a...
Genesis 32:2...jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé....
Genesis 34:17...a neobřežete se, vezmeme si svou dceruodejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi...
Genesis 34:26...ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domuodešli. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili...
Genesis 36:6...svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich...
Genesis 37:12...otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael...
Genesis 37:17... "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'"...
Genesis 38:11...snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy odešla a zůstala v domě svého otce. Po dlouhé době Judova...
Genesis 38:12... zemřela. Když se Juda po její smrti utěšilodešel se svým adulamským přítelem Chírou na slavnost...
Genesis 38:19... vyspal se s a ona otěhotněla. Potom vstalaodešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. Juda...
Genesis 42:26...se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na oslyodešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj...
Genesis 43:15...daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstaliodešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef...
Genesis 44:28... že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát...
Genesis 44:33...otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci...
Genesis 45:25...bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu....
Genesis 46:3...jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. ...
Genesis 47:10...mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnalodešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého...
Genesis 50:5...vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao...
Exodus 1:10...válka, mohli by se přidat k našim nepřátelůmodejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je...
Exodus 3:19...Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou...
Exodus 4:21... však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin -...
Exodus 8:8...i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab,...
Exodus 8:25..."Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho...
Exodus 8:26...lid, aby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil...
Exodus 9:33...nebyly, protože raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu....
Exodus 10:6...na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátilodešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak...
Exodus 10:10...opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! To...
Exodus 10:18... odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k...
Exodus 10:28...tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den,...
Exodus 11:8...dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom...
Exodus 14:8... aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy...
Exodus 18:27...sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta...
Exodus 21:2...slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám;...
Exodus 21:3...zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sámodejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho žena....
Exodus 21:4...dcery, zůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána...
Exodus 21:5...‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha;...
Exodus 21:11...Jestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že...
Leviticus 25:41...u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině,...
Leviticus 25:54... Nebude-li však v těchto letech vykoupenodejde v létě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové...
Numeri 11:20...vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá...
Numeri 12:9...Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvemodešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla...
Numeri 20:6...Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli...
Numeri 22:7...prokletý." Moábští i midiánští stařešinové tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a když přišli k...
Numeri 23:3...mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl:...
Numeri 24:14...zlého - řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v...
Numeri 24:25...je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstalodešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když...
Deuteronomium 15:13... ho budeš propouštět na svobodu, nenech jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna...
Deuteronomium 17:3...tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvuodešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či...
Deuteronomium 18:6...službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na...
Deuteronomium 28:41... I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou tiodejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si...
Deuteronomium 29:25... kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z EgyptaOdešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které...
Jozue 2:5..."Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkudOdešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se...
Jozue 2:21...jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru. Zvědové vyrazili,...
Jozue 6:11...truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně...
Jozue 22:9...a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpětOdešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a zamířili...
Jozue 24:4...usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil...
Soudců 1:26... Toho muže ale i s celou rodinou propustiliOdešel pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a...
Soudců 4:9...Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstalaodešla s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i...
Soudců 7:3...‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domůodejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10...
Soudců 8:33...Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha...
Soudců 9:5...a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam...
Soudců 15:8...bil je hlava nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešel a usadil se v Etamské jeskyni. Filištíni pak vytáhli...
Soudců 17:8...v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do...
Soudců 19:2...z judského Betléma, ale ta se s ním pohádalaodešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když ...
Růt 1:1...v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas...
Růt 1:7...snachami k návratu. Noemi se svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do...
Růt 1:12...se stali vašimi manžely? Vraťte se, dceryodejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych si řekla, že...
Růt 1:14...ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbilaodešla, ale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla Noemi...
Růt 2:11...že jsi opustila svého otce, matku i rodnou zemodešla k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin...
Růt 3:6...všechno, co mi říkáš," odpověděla RútOdešla na mlat a udělala všechno, co tchyně poradila....
Růt 3:15...odměřil šest měr ječmene. Když je naložilodešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se...
1. Samuel 1:18...své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno...
1. Samuel 9:27...Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav se na chvíli. Uslyšíš ode Boží...
1. Samuel 10:9...dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také...
1. Samuel 10:13...k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustiloodešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula...
1. Samuel 10:26...Samuel propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků,...
1. Samuel 12:8...pro vás a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim...
1. Samuel 13:15... co ti Hospodin přikázal." Potom Samuel vstalodešel z Gilgalu do Gibeje Benjamínovy. Saul spočetl vojsko...
1. Samuel 14:17...svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho zbrojnoš....
1. Samuel 15:6...a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte se, opusťte Amalekovce, abych vás...
1. Samuel 15:12...ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se...
1. Samuel 15:34...Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy....
1. Samuel 16:13...zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstalodešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal...
1. Samuel 17:13...Eliab, druhý Abinadab a třetí Šama - tito tři odešli do války. David byl ale nejmladší. Tři nejstarší...
1. Samuel 17:14...do války. David byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do...
1. Samuel 19:18...Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělalodešli se Samuelem pryč a bydleli v chýších. Saulovi bylo...
1. Samuel 20:5... bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se venku na poli do pozítří večer. Pokud...
1. Samuel 20:22...se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť Hospodin posílá pryč. Hospodin je...
1. Samuel 20:41...mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi a...
1. Samuel 22:3...a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli...
1. Samuel 22:5...pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnostiodejdi do judského kraje." David proto odešel a dorazil do...
1. Samuel 24:1...říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak odešel a usadil se v pevnosti En-gedi. Když se Saul vrátil...
1. Samuel 24:20...Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak...
1. Samuel 24:23...rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní...
1. Samuel 25:1...ho v Rámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl...
1. Samuel 25:42...nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si...
1. Samuel 28:25...služebníkům. Pojedli, vstali a ještě noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku,...
1. Samuel 29:10...pána, kteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno...
2. Samuel 2:2... "Do Hebronu," odpověděl mu. A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou a...
2. Samuel 3:21...budeš přát." S tím David Abnera propustil a ten odešel v pokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem...
2. Samuel 3:22...v Hebronu, protože ho David propustil, a tak odešel v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil,...
2. Samuel 3:23...Abner, syn Nerův, ale on ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?"...
2. Samuel 3:24...Abner! Jak to, žes ho propustil a on si jen tak odešel? Znáš přece Abnera, syna Nerova! Přišel oklamat -...
2. Samuel 3:26...všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od...
2. Samuel 11:13...dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domůOdešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána....
2. Samuel 13:9... " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm...
2. Samuel 14:23...prosbě svého služebníka." Potom Joáb vstalodešel do Gešuru a přivedl Abšaloma do Jeruzaléma. Král...
2. Samuel 15:11...‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak...
2. Samuel 15:16... cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen...
2. Samuel 15:37...cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom...
2. Samuel 20:5...muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihl. David...
2. Samuel 20:21...králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho...
1. Královská 1:9...bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke kameni...
1. Královská 1:25...Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes totiž odešel obětovat skot, vykrmená telata a množství ovcí a...
1. Královská 2:26... Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes ...
1. Královská 2:37... Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak...
1. Královská 2:41...s sebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho...
1. Královská 2:42...Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v den, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to...
1. Královská 11:22...tehdy faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází,"...
1. Královská 11:24...nájezdníky a stal se jejich velitelemOdešli do Damašku, usídlili se v něm a založili tam...
1. Královská 13:10...nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do...
1. Královská 13:12...cestu, kterou ten Boží muž, příchozí z Judskaodešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu...
1. Královská 15:17... Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i...
1. Královská 16:31...ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baalaOdešel sloužit Baalovi a klanět se mu. V Samaří postavil...
1. Královská 17:3...dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít...
1. Královská 17:5...a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a...
1. Královská 18:12...svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam. s tou...
1. Královská 18:42...a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a...
1. Královská 19:19...neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti...
1. Královská 20:9...ale splnit nemohu." S touto odpovědí pak poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: " bohové...
1. Královská 20:38...si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal...
1. Královská 20:42...mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj...
2. Královská 1:4...lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal:...
2. Královská 4:21...na lůžko Božího muže, zavřela za sebouodešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z...
2. Královská 4:37...a klaněla se mu k zemi. Pak vzala synaodešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou...
2. Královská 5:24...to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi...
2. Královská 5:25...domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?"...
2. Královská 5:27...na tobě a na tvých potomcích!" A Gehazi od něj odešel malomocný - bílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli...
2. Královská 8:6...majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku....
2. Královská 9:4...nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorokodešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazil, probíhala právě...
2. Královská 11:7...ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi....
2. Královská 19:33...proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štítOdejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí,...
2. Královská 25:26... včetně velitelů vojsk, se pak sebraliodešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů. V...
1. Letopisů 5:25...otcovských rodů. Zradili však Boha svých otcůodešli smilnit za bohy národů země, které před nimi Bůh...
1. Letopisů 5:41...Serajáše, Serajáš zplodil Jocadaka (a ten odešel do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara...
1. Letopisů 17:11...postaví dům tobě. se naplní tvé dnyodejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z...
2. Letopisů 16:1... Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a zlato z...
2. Letopisů 21:20...letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidově,...
2. Letopisů 36:23...jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo...
Ezdráš 1:3...vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu,...
Ezdráš 7:7...Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité, zpěváci,...
Ezdráš 7:13...lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. Jsi pověřen...
Ezdráš 8:1... kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu: Ze synů Pinchasových: Geršom; ze synů...
Ezdráš 10:6...tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli, Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna...
Job 1:12...se ale nedotkneš!" A s tím satan od Hospodina odešel. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a...
Job 2:7...ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job...
Job 10:21...pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země černé jako tma, kde...
Job 31:7... noha z cesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak ...
Job 34:27...veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli...
Žalmy 9:18...dílo do pasti uvrhlo! higajon séla Ničemové musí odejít do podsvětí, všichni ti pohané, jimž je Bůh...
Žalmy 34:1...předstíral šílenství, a když jím byl vyhnánodešel. Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu...
Žalmy 39:14...Odvrať svůj pohled, se zotavím, dříve než odejdu a nebudu tu víc! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 49:20..."Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky, světlo nikdy nespatří. Při vší...
Kazatel 5:15...bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za větrem?...
Píseň 5:6...svému jsem otevřela, můj milý však zmizelodešel - duše opustila spolu s ním! Hledala jsem ho, ale...
Píseň 6:1...milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské! Kam odešel tvůj miláček, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil...
Izaiáš 24:11...v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána...
Izaiáš 37:34...proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štítOdejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí,...
Izaiáš 38:10...nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta strávím v branách podsvětí! Říkal jsem si:...
Izaiáš 45:16...skrývá se, Bůh Izraele, Spasitel!" Výrobci model odejdou s ostudou, všichni společně, s hanbou a potupou....
Izaiáš 46:2...spolu padají, nemohou to břímě zachránit, musejí odejít do zajetí. Slyšte , dome Jákobův, všichni, kdo...
Izaiáš 47:5...je Svatý Izraelův, jméno Hospodin zástupůOdejdi a seď mlčky v tmách, Dcero chaldejská! Nikdy víc ...
Izaiáš 52:4... Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co...
Izaiáš 54:10... nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, láska od tebe nikdy...
Jeremiáš 2:5..."Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode  odešli tak daleko? Marnost následovali a marností se stali....
Jeremiáš 2:37...zklamala v Asýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdeš s hlavou v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé opory,...
Jeremiáš 3:1... "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se za jiného. Copak se k může zase vrátit?...
Jeremiáš 3:8...sestra, ta zrádkyně Juda, se toho ale neleklaodešla smilnit i ona. Svým lehkovážným smilstvem...
Jeremiáš 5:7...přísahají skrze nebohy. Jen co jsem je nasytilodešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci...
Jeremiáš 5:23... však srdce odbojné a zpupné; odvrátili seodešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha...
Jeremiáš 9:1...se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lidodejít od nich pryč; vždyť jsou to samí cizoložníci, je to...
Jeremiáš 15:6...se, jak ti je? Opustil jsi , praví Hospodinodešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe ruku a zničím ; soucitem...
Jeremiáš 18:3...do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova."  Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na...
Jeremiáš 18:15...svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou pěšinou, cestou neupravenou. Jejich země proto...
Jeremiáš 22:11...králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a...
Jeremiáš 28:4...syna Joakimova, i všechny judské vyhnance, kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví...
Jeremiáš 28:11...na šíji všech národů!'" Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji...
Jeremiáš 36:12... uslyšel všechna Hospodinova slova z knihyodešel do královského paláce, do písařské síně, kde právě...
Jeremiáš 38:27...přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s nepořízenou. Nikdo z nich totiž jeho rozhovor s...
Jeremiáš 40:6...a s čestným darem jej propustil. Jeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do Micpy a bydlel...
Jeremiáš 43:12...když si pastýř odvšivuje plášť, a vítězně odtud odejde. Posvátné obelisky v egyptském Domě slunce roztříští...
Jeremiáš 44:28...meči uniknou. Všichni, kdo pozůstali z Judy, ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojí - zda ...
Jeremiáš 48:11... Z nádoby do nádoby ho nikdo nepřelil, nemusel odejít do vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy, jeho...
Jeremiáš 49:3...kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte! Moloch odejde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži....
Pláč 1:3...přátelé ji zradili, obrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen krutou porobou. Přebývá mezi...
Ezechiel 10:7...do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzalodešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce...
Ezechiel 12:3... sbal si ranec jako vyhnanec a před jejich očima odejdi za bílého dne do vyhnanství. Před jejich očima...
Ezechiel 12:12...vládce si po setmění naloží věci na zádaodejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít...
Ezechiel 36:20...‚Jsou Hospodinův lid, ale z jeho země museli odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým...
Ezechiel 37:21...Hle, vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím je z celého okolí a přivedu je zpátky do...
Ezechiel 46:2...oběti, bude se klanět u prahu brány. Poté odejde, ale brána se do večera nezavře. Také lid země...
Ezechiel 46:8... vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o slavnostech přicházet před Hospodina...
Ezechiel 46:10...uprostřed nich; přijde, když budou přicházet, a odejde, když budou odcházet. Jako moučná oběť se o svátcích...
Ezechiel 46:12...nebo pokojnou oběť tak jako v sobotní den. Poté odejde a brána se po jeho odchodu zavře. Každý den, ráno co...
Ozeáš 9:10... byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se obludě. Stali se...
Jonáš 4:5..."Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si...
Micheáš 1:16...svými hýčkanými syny. Pořiď si lysinu jako supodejdou ti do vyhnanství! Běda těm, kdo chystají špatnosti...
Micheáš 4:10...sionská, v bolestech jako rodička, protože musíš odejít z města a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš...
Zachariáš 2:7...je široký a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a...
Matouš 2:14...tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matkuodešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se...
Matouš 4:10...mu, "když padneš na kolena a pokloníš se mi." "Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno:...
Matouš 7:23...A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznalOdejděte ode vy, kdo pácháte zlo!' Každý, kdo slyší tato...
Matouš 8:21...z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za...
Matouš 9:7... vezmi si lehátko a jdi domů." A on vstalodešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas...
Matouš 9:24...hudebníky a hlučný zástup kvílících, řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřela, jenom spí." Jen se mu ale...
Matouš 9:32...šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého...
Matouš 11:1...dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkůmodešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech. Jan se ve...
Matouš 11:7... kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si...
Matouš 12:9...člověka je totiž pánem i nad sobotou." Odešel odtud a přišel do jejich synagogy. Byl tu jeden...
Matouš 12:14...znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a...
Matouš 12:15... jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvědělodešel odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny...
Matouš 13:25...jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukolodešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se...
Matouš 15:21...rukama, to člověka nešpiní." Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna...
Matouš 16:4...- kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechalodešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili...
Matouš 18:28...mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů,...
Matouš 18:30...se mnou strpení a zaplatím ti!' On ale nechtělOdešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když...
Matouš 19:1...svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řečodešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem....
Matouš 19:15...království!" Vkládal tedy na ruce a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co...
Matouš 19:22...následuj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým...
Matouš 21:17...sis připravil chválu'?" Potom je opustilodešel z města do Betanie, kde přenocoval. Za svítání...
Matouš 22:5...pojďte na svatbu!' Ale oni na to nedbaliodešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem....
Matouš 22:15... ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním...
Matouš 22:22... V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali býtodešli. Tentýž den k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že...
Matouš 24:1...přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci,...
Matouš 25:10... Jděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly...
Matouš 25:15...dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel,...
Matouš 25:25... a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál....
Matouš 26:14...Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím. "Co mi dáte, když vám ho zradím?"...
Matouš 26:30...v království svého Otce." A když zazpívali žalmodešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto...
Matouš 26:42...pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento...
Matouš 26:44... Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil...
Matouš 27:60...ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenemodešel. Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá...
Matouš 28:16...Židy rozšířeno dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když...
Marek 1:20...nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníkyodešli za ním. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v...
Marek 1:29...ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k...
Marek 1:35... Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel venOdešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní...
Marek 2:12..." On hned vstal, přede všemi vzal své lehátkoodešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic...
Marek 3:6...natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel...
Marek 3:7...radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká...
Marek 5:20...tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro...
Marek 6:1... Řekl jim také, dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města; jeho učedníci...
Marek 6:27...kata s příkazem, přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal...
Marek 6:46...než rozpustí zástup. A když se s nimi rozloučilodešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď...
Marek 7:17... Člověka špiní to, co z něj vychází!" Když pak odešel od zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to...
Marek 7:24...z nitra a špiní člověka." Potom vstalodešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli...
Marek 7:31...leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes území Dekapole...
Marek 8:33... podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské...
Marek 9:30...vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli. Procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom...
Marek 10:1...sobě sůl a žijte spolu v pokoji." Potom vstalodešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do judské...
Marek 10:22...." Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl...
Marek 11:4...‚Pán ho potřebuje,' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u dveří venku...
Marek 11:11...prohlédl, byl večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie. Když druhého dne vycházeli z Betanie,...
Marek 11:19...totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku...
Marek 12:12... Báli se ale zástupu, a tak ho nechaliodešli. Potom k němu poslali některé z farizeů a herodiánů,...
Marek 13:34... kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým...
Marek 14:10...Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to...
Marek 14:16... Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli do města, našli všechno tak, jak jim...
Marek 14:39... Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu odešel a modlil se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že...
Lukáš 1:38...mi stane podle tvého slova!" Tehdy od anděl odešel. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do...
Lukáš 1:39...odešel. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu...
Lukáš 2:15...pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: "Pojďme do Betléma!...
Lukáš 4:38...o něm se šířila po celém okolí. Potom vstalodešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla...
Lukáš 4:42... že je Mesiáš. Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly...
Lukáš 5:8...Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!"...
Lukáš 5:25...muž před nimi hned vstal, vzal, na čem leželodešel domů a cestou chválil Boha. Všichni začali v...
Lukáš 7:24...nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli, promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli...
Lukáš 8:37...gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy...
Lukáš 8:39...vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedy a rozhlašoval po celém městě, jak veliké věci...
Lukáš 9:10...mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s sebouodešel s nimi do ústraní poblíž města jménem Betsaida....
Lukáš 9:18...kousků, které jim zbyly. Jednou, když se odešel modlit do ústraní, zeptal se přítomných učedníků:...
Lukáš 9:59...za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech...
Lukáš 10:30...ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvéhoodešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl,...
Lukáš 11:53...a těm, kdo vcházeli, jste zabránili." Když pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat....
Lukáš 13:27...‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jsteOdejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a...
Lukáš 13:31..." V tu chvíli za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč, Herodes chce...
Lukáš 15:13...jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodalodešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým...
Lukáš 18:14...!' Říkám vám, že tento muž, nikoli tamtenodešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude...
Lukáš 19:12...Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako král....
Lukáš 19:32... odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli vše tak, jak jim řekl. Když odvazovali...
Lukáš 21:21... utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, nechodí do města....
Lukáš 22:4...zvaného Iškariotský, který patřil ke DvanáctiOdešel a domluvil se s vrchními kněžími a s veliteli...
Lukáš 22:13...prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři." Odešli tedy, nalezli všechno tak, jak jim řekl, a...
Jan 1:37...Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říkáodešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za...
Jan 4:8...ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho...
Jan 4:28..."Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbánodešla do města a řekla lidem: "Pojďte se podívat na...
Jan 4:43...opravdu Spasitel světa." Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že...
Jan 5:15... se ti nepřihodí něco horšího." Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil...
Jan 6:1...spisům, jak uvěříte mým slovům?" Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezero a šel za...
Jan 6:66...dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?"...
Jan 6:67...tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane,...
Jan 7:3...Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři řekli: "Odejdi odsud a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidí...
Jan 7:10...a zůstal v Galileji. Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše...
Jan 7:33...jim řekl: "Ještě na kratičko jsem s vámi; potom odejdu k Tomu, který poslal. Budete hledat, ale...
Jan 8:1...se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do...
Jan 9:7...do rybníka Siloe" (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl. Sousedé a ti,...
Jan 9:11...mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.' A když jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem." "Kde ten člověk je?"...
Jan 11:28...Syn, který přijít na svět." A když to řeklaodešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a...
Jan 11:46...Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní...
Jan 11:54... Ježíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim...
Jan 12:36...abyste byli syny světla." Když to Ježíš povědělodešel a skryl se před nimi. Ačkoli před nimi udělal tolik...
Jan 13:1... Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto...
Jan 14:3...bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.  odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k...
Jan 16:7... Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale...
Jan 18:1...byla v nich a v nich." Když to Ježíš dořeklodešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada;...
Jan 18:8...Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil své slovo: "Z těch, které jsi...
Skutky 1:25...se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátilodešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a...
Skutky 4:15...stojí, neměli co na to říci. Poručili jim,  odejdou z radní místnosti, a začali se radit: "Co s těmi...
Skutky 5:41...mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešli z Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet...
Skutky 7:3...v Cháranu, ukázal se mu Bůh slávy a řekl mu: ‚Odejdi ze své země a ze svého příbuzenstva a pojď do země,...
Skutky 7:4...a pojď do země, kterou ti ukážu.' Tehdy odešel ze země Chaldejců a usadil se v Cháranu. Když pak...
Skutky 7:7...otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal...
Skutky 10:7...který dům u moře." Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho...
Skutky 10:20... tři muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal sám." Petr tedy...
Skutky 10:23...tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstalodešel s nimi, doprovázen některými bratry z Joppy. Druhého...
Skutky 11:25...Pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našel, přivedl ho...
Skutky 14:20...vrátil se do města. Druhého dne pak s Barnabášem odešel do Derbe. I tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté...
Skutky 14:25...do Pamfylie. Poté, co kázali slovo v Pergeodešli do Attalie a odtud vypluli do Antiochie, odkud byli...
Skutky 16:12...dne jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem části...
Skutky 16:36...vzkázali, že máte být propuštěni. Pojďte venodejděte v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás...
Skutky 16:40...Lydii, kde se uviděli s bratry, povzbudili jeodešli. Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky...
Skutky 18:7...od čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům." Odešel odtud a vstoupil do domu jistého bohabojného muže...
Skutky 18:22... se vydal do Jeruzaléma. Tam pozdravil církevodešel do Antiochie. Když tam strávil nějaký čas, vypravil...
Skutky 20:7...k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní místnosti,...
Skutky 20:11...a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli nesmírně...
Skutky 22:26...- navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšelodešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor, co děláš. Ten...
Skutky 24:25...soudu, Felix dostal strach. "Prozatím odejdi," řekl mu. "Zavolám si , budu mít čas." Přitom...
1. Korintským 7:11...Manželka od muže neodchází. Pokud přece odejde, zůstane nevdaná anebo se smíří s manželem....
1. Korintským 7:15... jsou ale přece svaté. Pokud však nevěřící chce odejít, odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových...
2. Korintským 12:8...jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode  odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc se plně...
Galatským 1:17...za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než , ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do Damašku....
Galatským 1:21...mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež! Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie. V judských církvích, které jsou...
Filipským 1:23...přednost, neboť přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v...
2. Timoteus 4:10... Démas si zamiloval tento svět a opustil odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do...
Jakub 1:24...se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl...
1. Petr 3:22...Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni...
1. Jan 2:19...antikristů, a tak víme, že je poslední hodinaOdešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám,...
Zjevení 12:17...vychrlil drak. Tehdy se drak na ženu rozhněvalodešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří...
Zjevení 16:2...těch sedm číší Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli...

Slova obsahující odešel: odešel (173) poodešel (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |