Oddat

Hledám varianty 'oddat' [ oddat (2) oddáno (1) oddáni (2) oddán (1) oddali (1) oddala (3) oddal (1) oddá (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 18:13...Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž...
1. Královská 15:14... ale Asovo srdce bylo po celý jeho život oddáno Hospodinu. Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary...
2. Letopisů 16:9...celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako hlupák, a...
Ezdráš 4:14...královské pokladně. Poněvadž jsme však trvale oddáni paláci, nemohli jsme se déle dívat na toto...
Ezechiel 16:8...ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do smlouvyoddala ses mi, praví Panovník Hospodin. Umyl jsem vodou,...
Ezechiel 16:15...Své smilstvo jsi nabízela každému kolemjdoucímuoddala ses mu. Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi...
Skutky 18:5...dorazili Silas a Timoteus, Pavel se zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš....
Římanům 7:3...manžel zemře, je manželského zákona zproštěnaOddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude...
Římanům 7:4...Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých....
Efeským 4:19... takže jsou odcizení od Božího života. Otupělioddali se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale...
Juda 1:7...a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako...

Slova obsahující oddat: oddat (2) poddat (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |