Oddanou

Hledám varianty 'oddanou' [ oddaným (4) oddaných (3) oddaný (4) oddanou (1) oddanému (2) oddané (4) oddaná (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 7:12... tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude milovat,...
2. Samuel 22:26...jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš,...
1. Královská 8:23...svým služebníkům, kteří před tebou žijíoddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi...
2. Královská 10:15...Rechabova, který ho přicházel pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Ano, jistěže ano,"...
1. Letopisů 29:19...vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny...
2. Letopisů 6:14...svým služebníkům, kteří před tebou žijíoddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi...
2. Letopisů 15:17...obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist...
Job 6:14...pomoci? Teď, když úspěch opustil? Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští. ...
Žalmy 18:26...jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš,...
Žalmy 78:72...Izrael, jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem oddaným, vodil je dovedností rukou svých. Žalm Asafův....
Žalmy 86:2...ubohý! Naživu prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou...
Žalmy 116:15...lid. Drahá je v očích Hospodinových smrt jeho oddaných! Hospodine, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj...
Žalmy 119:80...tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém...
Žalmy 148:14...svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů Izraele, jeho nejbližších! Haleluja! ...
Žalmy 149:9...aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddaných! Haleluja! Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni,...
Jeremiáš 2:2...praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná, jak jsi milovala jako nevěsta, jak jsi ...
Jeremiáš 12:3... znáš, vidíš a zkoušíš, zda jsem ti v srdci oddaný. Odvleč je jako ovce na jatka, odděl je pro den...
Ozeáš 1:2... Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s mít děti ze smilstva. Tato...
Skutky 11:23... zaradoval se a všechny povzbuzoval, abyoddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |