Oddanosti

Hledám varianty 'oddanosti' [ oddaností (1) oddanosti (3) oddanost (9) ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 8:35...všech jejich okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní,...
Růt 3:10..." řekl na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než předtím, neboť jsi nešla za mládenci - za...
2. Samuel 3:8...otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval oddanost a nevydal jsem do Davidových rukou. A ty ...
2. Letopisů 6:42... svoji tvář od toho, kohos pomazal - pamatuj na oddanost svého služebníka Davida!" Jakmile Šalomoun...
2. Letopisů 24:22...chrámu ukamenovali. Král Joaš nepamatoval na oddanost, kterou mu prokazoval Zachariášův otec Jojada, a...
2. Letopisů 32:32... v srdci. Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka Izaiáše, syna...
2. Letopisů 35:26...Knize žalozpěvů. Ostatní Jošiášovy skutky, jeho oddanost tomu, co je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré...
Nehemiáš 13:14... Pamatuj za to na , Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho...
Přísloví 20:6... kdo je rozumný, ji umí načerpat. Svou vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledal...
Římanům 16:19...pochlebováním oklamali srdce bezelstných. O vaší oddanosti se ale všude! Mám z vás proto radost, ale...
1. Korintským 7:35...vám pomohl vést počestný život v bezvýhradné oddanosti Pánu. Pokud někdo za to, že vůči své snoubence...
2. Korintským 7:12...kvůli tomu, aby se před Bohem projevila vaše oddanost k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem...
2. Korintským 11:3...se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |