Oddaně

Hledám varianty 'oddaně' [ oddaně ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 24:14...' Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové...
Soudců 9:15...Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte....
Soudců 9:16...cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha udělali králem?...
Soudců 9:19...se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z Abimelecha a on se raduje...
2. Samuel 22:26... s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se...
2. Královská 20:3... pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých...
1. Letopisů 22:19...Hospodinu a jeho lidu. Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do stavby...
Žalmy 18:26... s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se...
Izaiáš 38:3... pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v tvých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |