Oddělují

Hledám varianty 'oddělují' [ oddělují (1) odděluje (1) odděluj (1) oddělovat (2) oddělovaly (2) oddělovali (1) oddělovala (3) odděloval (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 1:6... Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody...
Genesis 1:14...řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období,...
Genesis 1:18...zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 30:40... skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek směrem k...
Exodus 26:33...za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. V nejsvětější...
Leviticus 15:31...nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám...
Leviticus 22:15...pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli...
Deuteronomium 14:22...Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která každoročně...
2. Letopisů 35:12...kropili oltář, zatímco levité stahovali zvířataOddělovali, co bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to...
Ezechiel 42:10...nádvoří. Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří. Směrem na jih od vyhrazeného...
Ezechiel 42:20...na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od obyčejného. Poté přivedl k východní...
Matouš 25:32...ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale...
Galatským 2:12...dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátkyodděloval se, protože se bál obřezanců. Stejné divadlo...

Slova obsahující oddělují: neoddělují (1) oddělují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |