Oddělený

Hledám varianty 'oddělený' [ oddělený (3) oddělení (2) odděleném (2) oddělená (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 6:5...hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá...
2. Královská 15:5... takže do dne své smrti bydlelodděleném domě. Královský palác tehdy spravoval jeho syn...
2. Letopisů 26:21...dne své smrti malomocný a jako takový bydlelodděleném domě, protože byl vyloučen z domu Hospodinova....
Ester 3:8...všech provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a...
Ezechiel 22:18...jsou odpad mědi, cínu, železa a olova - struska oddělená v peci od stříbra. Nuže, tak praví Panovník...
Římanům 1:1...Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný apoštoloddělený pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky...
Efeským 2:12...neobřezanci). V době jste byli bez Kristaoddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy...
Židům 7:26...potřebovali! Je svatý, nevinný, neposkvrněnýoddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |