Oddělí

Hledám varianty 'oddělí' [ oddělte (5) oddělit (1) oddělíš (2) oddělím (1) oddělili (2) oddělil (19) oddělí (4) odděleni (1) oddělena (1) odděl (6) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 1:4...světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval...
Genesis 1:7...aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohuoddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se....
Genesis 13:9...přece bratři. Neleží snad před tebou celá zeměOdděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo;...
Genesis 13:11...a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve...
Genesis 13:14...hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na...
Genesis 28:22...Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu a...
Genesis 38:1... veliteli stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži...
Exodus 13:12...zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého...
Leviticus 15:19...výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý...
Leviticus 20:24...a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi čistými a...
Leviticus 20:25... ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť ...
Leviticus 20:26... Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatýoddělil jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký...
Numeri 8:14...syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté...
Numeri 16:9...synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu,...
Numeri 16:21...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!"...
Numeri 17:10...Hospodin tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!"...
Numeri 31:42...zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů...
Deuteronomium 10:8... krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy,...
Deuteronomium 19:2...a usadíš se v jejich městech a v jejich domechodděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 19:7...předtím neměl v nenávisti. A proto ti přikazujiOdděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy...
Deuteronomium 26:2... dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 29:20...pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech...
Soudců 4:11...mužů a šla s ním i Debora. Cheber Kenijský se oddělil od ostatních Kenijců, potomků Mojžíšova švagra...
Soudců 7:5...řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pesodděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů...
1. Královská 8:53...vyslýchej. Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můjoddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak...
1. Letopisů 23:13...Amramovi: Áron a Mojžíš. Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby...
2. Letopisů 25:10..." odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z Efraima oddělil a poslal je domů. Ti se tehdy na Judské velmi...
2. Letopisů 31:3...a chvály v branách Hospodinova tábora. Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti...
Ezdráš 6:21...navrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina,...
Ezdráš 10:11...svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůlioddělte se od okolních národů i od těch cizinek." Celé...
Nehemiáš 9:2... Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali své hříchy...
Nehemiáš 10:29... zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy,...
Jeremiáš 12:3...ti v srdci oddaný. Odvleč je jako ovce na jatkaodděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a...
Ezechiel 14:7...z přistěhovalců v Izraeli žijících by se ode  oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a stavěl si...
Matouš 13:49...Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou anděléoddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam...
Matouš 25:32...národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů...
Skutky 13:2...uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je...
Římanům 8:35... je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo...
Římanům 8:39...ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám...
2. Korintským 6:17...můj lid." Proto: "Vyjděte z jejich středuoddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a...
Galatským 1:15...stoupencům otcovských tradic. Bůh, který  oddělil v matčině lůně a povolal svou milostí, se ale...
Židům 7:2...králi; dal mu požehnání a Abraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako...

Slova obsahující oddělí: oddělí (4) oddělím (1) oddělíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |