Odděl

Hledám varianty 'odděl' [ oddělte (5) oddělit (1) oddělíš (2) oddělím (1) oddělili (2) oddělil (19) oddělí (4) odděleni (1) oddělena (1) odděl (6) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 1:4...světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval...
Genesis 1:7...aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohuoddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se....
Genesis 13:9...přece bratři. Neleží snad před tebou celá zeměOdděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo;...
Genesis 13:11...a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve...
Genesis 13:14...hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na...
Genesis 28:22...Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu a...
Genesis 38:1... veliteli stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži...
Exodus 13:12...zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého...
Leviticus 15:19...výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý...
Leviticus 20:24...a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi čistými a...
Leviticus 20:25... ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť ...
Leviticus 20:26... Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatýoddělil jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký...
Numeri 8:14...syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté...
Numeri 16:9...synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu,...
Numeri 16:21...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!"...
Numeri 17:10...Hospodin tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!"...
Numeri 31:42...zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů...
Deuteronomium 10:8... krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy,...
Deuteronomium 19:2...a usadíš se v jejich městech a v jejich domechodděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 19:7...předtím neměl v nenávisti. A proto ti přikazujiOdděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy...
Deuteronomium 26:2... dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 29:20...pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech...
Soudců 4:11...mužů a šla s ním i Debora. Cheber Kenijský se oddělil od ostatních Kenijců, potomků Mojžíšova švagra...
Soudců 7:5...řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pesodděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů...
1. Královská 8:53...vyslýchej. Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můjoddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak...
1. Letopisů 23:13...Amramovi: Áron a Mojžíš. Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby...
2. Letopisů 25:10..." odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z Efraima oddělil a poslal je domů. Ti se tehdy na Judské velmi...
2. Letopisů 31:3...a chvály v branách Hospodinova tábora. Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti...
Ezdráš 6:21...navrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina,...
Ezdráš 10:11...svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůlioddělte se od okolních národů i od těch cizinek." Celé...
Nehemiáš 9:2... Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech cizozemců. Stáli a vyznávali své hříchy...
Nehemiáš 10:29... zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy,...
Jeremiáš 12:3...ti v srdci oddaný. Odvleč je jako ovce na jatkaodděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a...
Ezechiel 14:7...z přistěhovalců v Izraeli žijících by se ode  oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a stavěl si...
Matouš 13:49...Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou anděléoddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam...
Matouš 25:32...národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů...
Skutky 13:2...uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je...
Římanům 8:35... je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo...
Římanům 8:39...ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám...
2. Korintským 6:17...můj lid." Proto: "Vyjděte z jejich středuoddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a...
Galatským 1:15...stoupencům otcovských tradic. Bůh, který  oddělil v matčině lůně a povolal svou milostí, se ale...
Židům 7:2...králi; dal mu požehnání a Abraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako...

Slova obsahující odděl: neoddělují (1) odděl (6) oddělena (1) oddělená (1) odděleném (2) odděleni (1) oddělení (2) oddělený (3) oddělí (4) oddělil (19) oddělili (2) oddělím (1) oddělíš (2) oddělit (1) odděloval (2) oddělovala (3) oddělovali (1) oddělovaly (2) oddělovat (2) oddělte (5) odděluj (1) odděluje (1) oddělují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |