Oddílu

Hledám varianty 'oddílu' [ oddíly (21) oddílům (1) oddílů (16) oddílu (5) oddílem (3) oddílech (20) oddíl (22) ]. Nalezeno 80 veršù.
Numeri 1:3...seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z...
Numeri 1:52...uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem Příbytku...
Numeri 2:3...setkávání." Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů...
Numeri 2:9...jeho vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkemoddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako...
Numeri 2:10...Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů...
Numeri 2:16...jeho vojsko o počtu 45 650 mužů. Celkemoddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují...
Numeri 2:18...při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů...
Numeri 2:24...jeho vojsko o počtu 35 400 mužů. Celkemoddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují...
Numeri 2:25... Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů...
Numeri 2:31...jeho vojsko o počtu 53 400 mužů. Celkemoddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po...
Numeri 2:32...podle jejich otcovských domů. Celkem jichoddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. Podle...
Numeri 10:2...ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na dlouze zatroubí,...
Numeri 10:5...zatroubíte s přefukováním, dají se na pochod oddíly tábořící na východě. Když zatroubíte s přefukováním...
Numeri 10:6...s přefukováním podruhé, dají se na pochod oddíly tábořící na jihu. K odchodu se tedy bude troubit s...
Numeri 10:14...rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon,...
Numeri 10:18... kteří Příbytek nosili. Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur...
Numeri 10:22... Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel...
Numeri 10:25... Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer...
Numeri 10:28... syn Enanův. Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi,...
Numeri 31:48...Poté k Mojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji...
Numeri 33:1...pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během jejich tažení zapisoval,...
Deuteronomium 20:9...svou řeč k lidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když přitáhneš k městu, abys je dobýval, nejprve mu...
Soudců 7:16...vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou beraní roh a prázdný džbán a...
Soudců 7:20...a rozbili džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce...
Soudců 9:34...a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílech. Jakmile Gaal, syn Ebedův, vyšel a zastavil se ve...
Soudců 9:43...Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když viděl, že lidé...
Soudců 9:44...proti nim a pobil je. Zatímco Abimelech se svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské brány, zbývající...
1. Samuel 10:26... Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací...
1. Samuel 11:11..." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad ránem vpadli do tábora a...
1. Samuel 13:17...v Michmasu. Z filištínského tábora vyrazily tři oddíly nájezdníků. Jeden oddíl se vydal směrem k Ofře v...
1. Samuel 13:18...se vydal směrem k Ofře v šualském kraji. Druhý oddíl se vydal směrem k Bet-choronu a třetí směrem k poušti...
1. Samuel 14:15...v táboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, takoddílech nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země...
1. Samuel 17:18...těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od...
2. Samuel 4:2... Saulův syn měl tenkrát dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval Baana a druhý Rechab; byli to...
2. Samuel 23:13...do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém...
2. Královská 11:7...chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži...
2. Královská 11:15...velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl,...
1. Letopisů 11:15...do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém...
1. Letopisů 23:6...k tomu nechal zhotovit. David levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům Geršonovi,...
1. Letopisů 24:1...Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar....
1. Letopisů 24:3...ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo se...
1. Letopisů 24:4...rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi. Rozdělili je losem,...
1. Letopisů 26:1...a jeho bratři a synové 12. Toto jsou oddíly strážných: Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho...
1. Letopisů 26:12...synů a bratrů bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své...
1. Letopisů 26:19...čtyři pro silnici a dva pro dvůr. Toto jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů Merariho....
1. Letopisů 27:1...sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok....
1. Letopisů 27:2...čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho...
1. Letopisů 27:4...celého vojska. Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom velel Milot)....
1. Letopisů 27:5...vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů...
1. Letopisů 27:6...ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.) Čtvrtý měsíc byl...
1. Letopisů 27:7... bratr Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem...
1. Letopisů 27:8...měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira,...
1. Letopisů 27:9...byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec...
1. Letopisů 27:10...sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj...
1. Letopisů 27:11...jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý...
1. Letopisů 27:12...devátý Abiezer Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý...
1. Letopisů 27:13...jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý...
1. Letopisů 27:14...Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý...
1. Letopisů 27:15...jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské...
1. Letopisů 28:1...všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce...
1. Letopisů 28:13...pokladnice svatých věcí, pro kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro...
1. Letopisů 28:21...veškerá práce na Hospodinově chrámu. Pohleďoddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při...
2. Letopisů 5:11...přítomní kněží bez ohledu na příslušnostoddílům se totiž posvětili), levitští zpěváci - synové...
2. Letopisů 8:14... Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby střežili,...
2. Letopisů 23:8... Kněz Jojada totiž nechtěl o žádný z jejich oddílů přijít. Rozdal setníkům kopí, pavézy a štíty krále...
2. Letopisů 23:14...velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl,...
2. Letopisů 25:9...sto talentů, které jsem zaplatil za izraelské oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát...
2. Letopisů 26:11...vojsko, připravené k boji po jednotlivých oddílech, sečtených kancléřem Jehielem a správcem...
2. Letopisů 31:2...svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněží a levity do oddílů, podle kterých pak všichni plnili své kněžské či...
2. Letopisů 35:4... svému Bohu, a jeho lidu Izraeli. Rozdělte se do oddílů po otcovských rodech, jak to předepsal izraelský...
2. Letopisů 35:5...rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů. Posvěťte se, porážejte velikonoční beránky a...
2. Letopisů 35:10...zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak zabíjeli beránky a podávali krev...
Ezdráš 6:18...kněze podle jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak je psáno v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne...
Nehemiáš 11:36...byly přičleněny také některé levitské oddíly z Judy. Toto jsou kněží a levité, kteří se...
Jeremiáš 46:22...had Egypt zasyčí, na něj přitáhnou se svými oddíly, na něj přijdou se svými sekyrami jako dřevorubci...
Lukáš 1:5...kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronových a jmenovala se...
Lukáš 1:8...věku. Jednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou službu. Podle...
Jan 18:3...s učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů...
Jan 18:12... "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli...
Skutky 23:27... že je to římský občan, zasáhl jsem se svým oddílem a zachránil ho. Protože jsem chtěl zjistit, z čeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |