Odcházeli

Hledám varianty 'odcházeli' [ odcházíme (1) odcházím (8) odchází (11) odcházet (7) odcházely (1) odcházelo (1) odcházeli (13) odcházela (2) odcházel (7) odcházejí (6) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 31:20...Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku...
Exodus 21:7...jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si...
Exodus 36:4...do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší...
Deuteronomium 16:6... a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a sněz jej na místě, které si...
Jozue 23:14... kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle, dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i...
Soudců 2:17...nájezdníků. Neposlouchali však ani své soudceOdcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy...
Soudců 2:19...znovu zkazili, ještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim...
Růt 1:21...úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi...
2. Samuel 15:17...se staraly o dům. Když král s celým tím zástupem odcházel, zastavili se u posledního domu. Všichni jeho...
2. Samuel 15:19... Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať se a zůstaň u nového krále. Jsi přece...
1. Královská 2:2... dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a...
1. Královská 2:36...a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a...
1. Královská 2:40...se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když odcházel z Gatu, vedl si otroky s sebou. Když se Šalomoun...
2. Královská 11:9... kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli, a přišli ke knězi Jojadovi. Ten rozdal setníkům...
2. Letopisů 23:8... kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli. Kněz Jojada totiž nechtěl o žádný z jejich...
Nehemiáš 6:17... Mezi judskou šlechtou a Tobiášem celou tu dobu odcházelo a přicházelo množství dopisů. Mnozí v Judsku s...
Ester 2:14...komnat, cokoli chtěla, a bylo vyhověno. Večer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled...
Ester 5:9...králi odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal...
Job 14:20...bereš člověku naději! Když ho napadneš, navždy odchází, strnou mu rysy a ty ho propouštíš. O slávě svých...
Job 16:22...s přáteli! Roky mně odměřené se chýlí ke konciodcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští, ...
Job 21:13...se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O...
Kazatel 1:4... kterým se pachtí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky....
Kazatel 5:14...své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje...
Kazatel 12:5...je i kobylka a všechna chuť se ztratila. Člověk odchází do věčného domu, ulicí krouží truchlící. Pamatuj na...
Izaiáš 52:12...Hospodinovo nádobí, očistěte se! Nebudete ale odcházet s chvatem, nebudete se dávat na útěk, protože...
Izaiáš 57:1...umírají a nikomu to nevadí; zbožní lidé navždy odcházejí a nikdo na to nemyslí, že spravedliví odcházejí...
Izaiáš 57:2... že spravedliví odcházejí před neštěstímOdcházejí v pokoji, odpočívají na loži, kdo přímou cestou...
Izaiáš 57:17...je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich cesty - přesto je...
Jeremiáš 11:10...předků, kteří odmítali poslouchat slovaodcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele...
Jeremiáš 13:10... slova, který se řídí svým zarputilým srdcemodchází za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim,...
Jeremiáš 22:10... nenaříkejte pro něj; plačte však nad tím, který odchází, protože se nevrátí a nespatří rodnou zem. Toto...
Ezechiel 12:4...se pak před jejich očima vydej na cestu, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima se prokopej zdí a...
Ezechiel 44:3... Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl severní branou před chrám, a hle...
Ezechiel 46:10... když budou přicházet, a odejde, když budou odcházet. Jako moučná oběť se o svátcích a slavnostech bude...
Ozeáš 11:2... Čím jsem je ale volal víc, tím více ode  odcházeli pryč - baalům přinášeli oběti, modly uctívali...
Zachariáš 8:10...nepřátelům nemohl nikdo v klidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny proti všem. Teď ale...
Matouš 14:16...jdou do vesnic koupit něco k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic...
Matouš 26:24...ruku v míse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna...
Matouš 28:11...jdou do Galileje. Tam spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili...
Marek 6:31...si odpočiňte." Těch, kdo k nim přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo...
Marek 6:33...tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali. Seběhli se tam ze...
Marek 14:21...se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna...
Lukáš 5:16...a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a modlil se. Jednoho dne, když vyučoval,...
Lukáš 21:37..." Takto ve dne učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho...
Lukáš 22:22...zrádce je na stole vedle . Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje."...
Lukáš 23:48...při pohledu na to, co se stalo, bili do prsouodcházeli pryč. Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho...
Jan 8:21...ještě nepřišla. Ježíš k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu....
Jan 12:11...zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen veliký zástup...
Jan 14:12...dělám . A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám,...
Jan 14:28...srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste milovali, byli...
Jan 16:5...vám to neříkal, protože jsem byl s vámi." "Teď odcházím k Tomu, který poslal, a nikdo z vás se ...
Jan 16:17... neuvidíte a za další okamžik spatříte' a: ‚Odcházím k Otci.' Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'?...
Skutky 1:10...z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém...
Skutky 1:11...do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory...
Skutky 13:42... i kdyby vám o něm někdo vyprávěl!'" Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o...
2. Korintským 5:9...doma u Pána. tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. Všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |