Odškodnění

Hledám varianty 'odškodnění' [ odškodněním (1) odškodnění (39) ]. Nalezeno 37 veršù.
Leviticus 5:6...věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil, Hospodinu...
Leviticus 5:7...si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě...
Leviticus 5:15...Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech...
Leviticus 5:16...a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno....
Leviticus 5:18...knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli...
Leviticus 5:19... aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti Hospodinu."...
Leviticus 5:24...přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli. Jako...
Leviticus 5:25...to odevzdá právoplatnému majiteli. Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné...
Leviticus 6:10... Je to svatosvaté, tak jako oběť za hřích a oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých...
Leviticus 7:1... Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť odškodnění bude zabita na...
Leviticus 7:2...zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť...
Leviticus 7:5...oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji...
Leviticus 7:7...a bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s ...
Leviticus 7:37...oběti, moučné oběti, oběti za hřích, oběti odškodnění, oběti pověření a pokojné oběti. Hospodin jej...
Leviticus 14:12...a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije...
Leviticus 14:13... na svatém místě. Jak oběť za hřích, tak oběť odškodnění náleží knězi - je svatosvatá. Kněz pak nabere...
Leviticus 14:14...svatosvatá. Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodnění a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec...
Leviticus 14:17...a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho...
Leviticus 14:21...pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako...
Leviticus 14:24...do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu....
Leviticus 14:25...Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a potře očišťovanému...
Leviticus 14:28...a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu...
Leviticus 19:21...Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz...
Leviticus 22:16... uvalili by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění. jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin...
Numeri 5:8...příbuzný, jemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana...
Numeri 6:12...Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a předchozí dny se zruší, neboť poskvrnil své...
Numeri 18:9...- každá jejich moučná oběť, oběť za hřích i oběť odškodnění - to připadne tobě a tvým synům. Budeš to jíst...
1. Samuel 6:3...s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat zpátkyodškodněním. Tak se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka...
1. Samuel 6:4... proč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých...
1. Samuel 6:8...vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč....
2. Královská 12:17...od nich ani nežádalo vyúčtování. Stříbro z obětí odškodnění a z obětí za hřích se ovšem na Hospodinův chrám...
Ezdráš 10:19... (Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze synů Imerových:...
Přísloví 6:35...bude v den pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek jím nepohne! Dbej na ...
Ezechiel 40:39...porážely zápalné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění. Také zvenku po stranách severní brány, u schodů...
Ezechiel 42:13...věci - moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění - a také tam svatosvaté věci ukládají, neboť je...
Ezechiel 44:29... Budou jíst moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění a připadne jim všechno, co bude v Izraeli...
Ezechiel 46:20..."Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti odškodnění a oběti za hřích a kde budou péci moučné oběti,...

Slova obsahující odškodnění: odškodnění (39) odškodněním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |