Oděvů

Hledám varianty 'oděvů' [ oděvy (6) oděvů (2) oděvu (8) oděvem (4) oděv (55) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 3:21... Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk...
Exodus 21:10...další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravěoděvu ani na manželském styku. Jestliže toto trojí...
Leviticus 11:25...by nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Každý kopytník, který...
Leviticus 11:28... Kdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Jsou pro vás nečistí. Z...
Leviticus 11:32... bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadí, položí se to do...
Leviticus 11:40... Kdo by z zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Také ten, kdo by tu...
Leviticus 13:6...jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal...
Leviticus 13:34...kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina poté, co byl...
Leviticus 13:45...postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat:...
Leviticus 13:47...rána malomocenství napadne vlněný nebo lněný oděv, vlněnou nebo lněnou tkaninu, kůži nebo cokoliv...
Leviticus 13:49...nebo narudlá, je to rána malomocenství na oděvu, na kůži, na tkanině či na koženém předmětu - musí...
Leviticus 13:51...dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří, je to rána...
Leviticus 13:52...malomocenství - je to nečisté. je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený předmět...
Leviticus 13:53... Pokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině nebo jakémkoli koženém předmětu nešíří,...
Leviticus 13:56...a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu,...
Leviticus 13:57... kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující...
Leviticus 13:58...to bující malomocenství - napadenou věc spálíšOděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání...
Leviticus 13:59...zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na tkanině i jakémkoli koženém předmětu. Podle něj...
Leviticus 14:8...do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude...
Leviticus 14:9... obočí i všechno ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak...
Leviticus 14:47...do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděv....
Leviticus 14:55...- jde o prašivinu, o malomocenství na oděvu či na domě, otok, vyrážku či světlou skvrnu...
Leviticus 15:5...nečisté. Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by si...
Leviticus 15:6...na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by se...
Leviticus 15:7...by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdyby...
Leviticus 15:8...výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Každé...
Leviticus 15:10... do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Každý,...
Leviticus 15:11...dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Hliněná...
Leviticus 15:13...po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého...
Leviticus 15:17...tělo vodou a bude nečistý do večera. Každý oděv i všechno kožené, na čem se výron semene ocitne, budou...
Leviticus 15:21... Kdokoli by se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdokoli...
Leviticus 15:22...by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Rovněž...
Leviticus 15:27...by se toho dotkl, bude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Když bude...
Leviticus 16:26... Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora....
Leviticus 16:28...na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora....
Leviticus 17:15...jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Teprve...
Leviticus 17:16...do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si však oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu." Hospodin...
Numeri 8:7...a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. vezmou mladého býčka spolu s...
Numeri 8:21... Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za...
Numeri 15:38... si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech si připevní...
Numeri 19:7... v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora....
Numeri 19:8... Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude...
Numeri 19:10...ten, kdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv. do večera však bude nečistý. Toto bude věčné...
Numeri 19:19...jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl...
Numeri 19:21... Kdo bude postříkán očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli se pak dotkne očistné vody, bude nečistý...
Numeri 31:20...jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z kozí srsti i...
Deuteronomium 8:4... ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly....
Deuteronomium 29:4... Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na vašich nohou nezpuchřela,...
Jozue 22:8... s bronzem a železem a se spoustou vzácných oděvů. Rozdělte se o kořist svých nepřátel se svými...
Soudců 3:16...krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděv k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi...
1. Samuel 27:9...ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudyoděvy. Potom se vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na...
2. Samuel 1:2...nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na zem a...
2. Samuel 19:25...krále. Nedbal o své nohy ani o své vousyoděv si nepral ode dne králova odchodu do dne jeho...
1. Královská 10:25...mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předmětyoděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok...
1. Královská 18:46...ale byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on. Achab pověděl...
2. Královská 7:8...jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlatooděvy a odběhli si to schovat. Pak se vrátili, šli do...
2. Královská 25:29...byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova...
2. Letopisů 9:24...mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předmětyoděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok...
Nehemiáš 9:21...ses o na poušti staral; nic jim nechybělooděv nechátral, nohy neotekly. Vydal jsi jim království a...
Ester 4:1...dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým...
Job 24:7... paběrkují na vinicích lidí zlých. Nocují nazíoděv nemají, v chladu jim chybí přikrývky. Horské lijáky je...
Job 24:10... vezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazíoděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej...
Žalmy 109:18...raní, nestál o požehnání, tak ho opustí! Jak oděv oblékal si proklínání, jak voda se mu vsáklo do těla,...
Přísloví 27:26... seno se znovu sveze z hor. Beránci kdykoli oděv ti poskytnou, za kozlíky si koupíš pozemek. Kozího...
Přísloví 31:25...pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s...
Izaiáš 4:1...jíst svůj vlastní chléb a oblékat se vlastním oděvem, jen se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít...
Izaiáš 61:3...místo popela, olej radosti místo truchleníoděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat: Duby...
Jeremiáš 52:33...byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova...
Ezechiel 7:18...ochabne a každé stehno bude zmáčené. Jejich oděvem bude pytlovina a přikryje je hrůza; každá hlava bude...
Matouš 3:4...cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan nosil oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho...
Lukáš 9:29...se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži....
1. Timoteus 2:9... Pokud jde o ženy, se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem,...
1. Timoteus 6:8...a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlooděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |