Ochoten

Hledám varianty 'ochoten' [ ochotným (1) ochotný (1) ochotnou (1) ochotní (2) ochotni (3) ochotného (2) ochotné (4) ochotná (1) ochoten (5) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 10:27...ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň...
Exodus 25:2...příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro,...
Exodus 35:5...mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo  ochotné srdce, přinese Hospodinu příspěvek - zlato,...
Exodus 35:21...- každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na...
Exodus 35:22...na svatá roucha. Přicházeli muži i ženy, každýochotným srdcem, a přinášeli spínadla, náušnice, prsteny,...
Exodus 35:29...A tak všichni Izraelité, muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na...
Leviticus 26:21...se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům...
Deuteronomium 1:26... náš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se vzhůru a vzepřeli jste se příkazu...
Soudců 5:2...Vůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž Hospodin! Slyšte to, králové,...
Soudců 5:9...těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou ochotní - veleben budiž Hospodin! Vy jezdci na plavých...
2. Letopisů 29:31...k obětním hodům a děkovné oběti. Každý, kdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž počet...
Job 39:9... hledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho...
Izaiáš 1:19...purpurová látka, budou jak vlna beránčí. Jste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země. Jste-li však...
Matouš 11:14...prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo ...
Lukáš 14:27...životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým...
1. Korintským 7:12...Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji neopouští. Stejně tak, má-li...
1. Korintským 7:13... má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s zůstat, ho neopouští. Nevěřící manžel je...
2. Korintským 9:7...s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou...
Efeským 6:7...konejte Boží vůli celou duší. Služteochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo...
2. Timoteus 2:10...ale Boží slovo není v okovech. Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |