Obyvatele

Hledám varianty 'obyvatele' [ obyvatelům (28) obyvatelích (2) obyvateli (23) obyvatelé (123) obyvatele (66) obyvatel (23) ]. Nalezeny 253 verše.
Genesis 11:9... Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi....
Genesis 19:4...a oni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce,...
Genesis 19:25...nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze. ...
Genesis 34:30...jste do neštěstí! Zošklivili jste  obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku...
Genesis 50:11...smuteční slavnost za svého otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu,...
Exodus 15:15...edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je přepadne,...
Exodus 23:31...moři a od pouště k řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš...
Exodus 34:12...se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvyobyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí...
Exodus 34:15... Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvyobyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a...
Leviticus 18:25...ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy však zachovávejte pravidla a zákony a...
Leviticus 25:10...posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke...
Numeri 13:32... kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži...
Numeri 14:14...lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi...
Numeri 21:28...města Sichonova plamen, jenž pohltil Ar Moábskýobyvatele arnonských návrší. Běda tobě, Moábe! Kemošův lide...
Numeri 32:17...zůstanou v opevněných městech, chráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý...
Numeri 33:52...a vstoupíte do kanaánské země, vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny,...
Numeri 33:55...si zem podle otcovských pokolení. Pokud obyvatele země nevyženete, pak se vám ti, které tam...
Deuteronomium 13:14... že z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům"...
Deuteronomium 13:16...tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším, co je v...
Jozue 2:9... "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak...
Jozue 2:24...do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno se...
Jozue 7:3... Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužůobyvatele Aj pobijí. Nezatěžuj všechen lid, vždyť je jich...
Jozue 7:9...dal na útěk! to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze...
Jozue 8:14...Jakmile to spatřil ajský král, on i všechen lidobyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště před...
Jozue 8:24...Jozuovi. Když byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti, kam je pronásledovali, dokud...
Jozue 8:25...toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje. Jozue totiž nespustil ruku s napřaženou...
Jozue 8:26...ruku s napřaženou šavlí, dokud nebyli všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si pro sebe...
Jozue 9:3...společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s...
Jozue 9:11...v Aštarotu. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu,...
Jozue 9:24...Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před...
Jozue 10:1...jeho králem, naložil i s Ajem a jeho králem a že obyvatelé Gibeonu s Izraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi...
Jozue 10:2... a protože bylo větší než Aj a všichni jeho obyvatelé byli udatní. Jeruzalémský král Adoni-cedek proto...
Jozue 10:6...svými vojsky, oblehli Gibeon a zaútočili na nějObyvatelé Gibeonu proto poslali vzkaz Jozuovi do...
Jozue 13:6...pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od Libanonu k Misrefot-majim, všechny...
Jozue 15:15...Talmaje, potomky Anakovy, a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb...
Jozue 17:7...leží východně od Šechemu, a pokračuje na jihobyvatelům En-tapuachu. Země kolem Tapuachu patří...
Jozue 17:11...toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemiobyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich vesnicemi a...
Jozue 24:11...Potom jste překročili Jordán a přišli k JerichuObyvatelé Jericha, Emorejci, Perizejci, Kananejci, Chetejci...
Soudců 1:11...a Talmaje. Odtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb...
Soudců 1:19... Aškelon, Ekron a jejich okolí, ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné vozy....
Soudců 1:27...ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali ani obyvatele Doru, Jibleamu a Megida s jejich vesnicemi....
Soudců 1:30...bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci...
Soudců 1:31...podrobeni nuceným pracím. Ašer nebyl s to vyhnat obyvatele Akka, Sidonu, Achlabu, Achzibu, Chelby, Afeku ani...
Soudců 1:32...Ašerovci se tedy usídlili uprostřed kananejských obyvatel země, protože je nedokázali vyhnat. Neftalí...
Soudců 1:33... protože je nedokázali vyhnat. Neftalí nevyhnal obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak se usídlil...
Soudců 2:2...nikdy nezruším. Nesmíte ale uzavřít smlouvuobyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale...
Soudců 5:23..."Proklejte Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí, za to, že nepřišli na pomoc...
Soudců 8:5... Protože byli vyčerpáni pronásledováním, řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny...
Soudců 9:51...věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni obyvatelé města. Zavřeli za sebou a vystoupili na střechu...
Soudců 10:18...první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdina, Jiftach...
Soudců 16:2...Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy...
Soudců 21:9...z Jábeš-gileádu. Spočítali totiž lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec tam proto...
Soudců 21:10...000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a dětí....
Soudců 21:12...každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých...
1. Samuel 5:7...pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla...
1. Samuel 5:9...ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily...
1. Samuel 6:13...kráčeli za nimi k hranici u Bet-šemešeObyvatelé Bet-šemeše právě v údolí sklízeli pšenici. Když...
1. Samuel 6:15...předměty, a položili je u toho velikého kameneObyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné oběti a...
1. Samuel 6:19...poli Jošuy Betšemešského. Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-šemeše, kteří nahlíželi do Truhly Hospodinovy...
1. Samuel 6:20...Hospodin ranil lid tou hroznou ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před...
1. Samuel 6:21...ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy poslyobyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili Truhlu...
1. Samuel 11:1...a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavři s námi smlouvu...
1. Samuel 11:5...pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se...
1. Samuel 11:9... kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne k vám přijde...
1. Samuel 23:5...je porazil. Odehnal jejich stáda a osvobodil obyvatele Keily. Abiatar, syn Achimelechův, utekl za...
1. Samuel 31:11...a tělo přibili na hradbu Bet-šanu. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se...
2. Samuel 2:4...domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula," poslal k nim posly...
2. Samuel 12:31...z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným dlátům a sekyrám;...
2. Samuel 19:15...namísto Joába." Tím si naklonil srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali: "Pojď se...
1. Královská 9:16... dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své dceři, Šalomounově...
2. Královská 16:9...král ho vyslyšel. Přitáhl k Damašku, dobyl hoobyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravil. Král Achaz se...
2. Královská 17:30...výšinách. Babylóňané si udělali Sukot-benotobyvatelé Kútu si udělali Nergala, Chamáťané si udělali...
2. Královská 17:31...Ašima, Avijci si udělali Nibchaza a TartakaObyvatelé Sefarvaimu spalovali své děti v ohni...
2. Královská 22:16...praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím všechna neštěstí, všechna slova knihy...
2. Královská 22:19...Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na přijde zkáza a prokletí,...
2. Královská 23:2...Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lidobyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci - všechen lid od...
1. Letopisů 4:22...a rodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji, dále Jokimobyvatelé Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a...
1. Letopisů 4:40...prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži...
1. Letopisů 8:6... Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu: Naaman,...
1. Letopisů 8:13...otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich bratři byli Šašak a Jeremot...
1. Letopisů 10:11...a jeho lebku přibili v chrámu Dágona. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni...
1. Letopisů 11:5...bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl....
1. Letopisů 12:16...se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu. Také někteří z...
1. Letopisů 20:3...z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným dlátům a sekyrám....
1. Letopisů 22:18...vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak je země podmaněna Hospodinu a...
2. Letopisů 15:5...dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy i města se drtí...
2. Letopisů 20:7... Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele...
2. Letopisů 20:10...' Nuže, pohleď - jsou tu Amonci, Moábciobyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta,...
2. Letopisů 20:15... levitu ze synů Asafových. Řekl: "Všechen Judoobyvatelé Jeruzaléma i ty, králi Jošafate, poslouchejte....
2. Letopisů 20:18...se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Judaobyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu....
2. Letopisů 20:22...a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcůmobyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich...
2. Letopisů 20:23...jedni do druhých. Amonci a Moábci napadli obyvatele pohoří Seír a pobili je do posledního muže. Poté,...
2. Letopisů 21:11...horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu. Od...
2. Letopisů 21:13... ale vydal ses cestou králů izraelských. Juduobyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to...
2. Letopisů 22:1...ne na královském pohřebišti. Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna...
2. Letopisů 25:11...vojsko do Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých...
2. Letopisů 25:13...Samaří po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš vrátil...
2. Letopisů 31:4... jak jsou předepsány v Zákoně HospodinověObyvatelům Jeruzaléma přikázal odevzdávat podíl kněžím a...
2. Letopisů 32:22...ho tam srazili mečem. Tak Hospodin Ezechiášeobyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou asyrského krále...
2. Letopisů 32:26...hněv. Potom se však z pýchy kál, stejně jako obyvatelé Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů Boží...
2. Letopisů 32:33...pohřebiště synů Davidových. Celý Juda a všichni obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho...
2. Letopisů 33:9...kterou jsem dal jejich otcům." Menaše ale Juduobyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci...
2. Letopisů 34:9...do Božího chrámu spolu s Judou, Benjamínemobyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo svěřeno mistrům...
2. Letopisů 34:24...praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím neštěstí a všechna zlořečení zapsaná v...
2. Letopisů 34:27...jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před...
2. Letopisů 34:28...nic z toho neštěstí, které na toto místo i jeho obyvatele dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke...
2. Letopisů 34:30...Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lidobyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité - všechen lid od...
2. Letopisů 34:32...a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou, aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle Boží smlouvy, kterou jim...
2. Letopisů 35:18...beránka, jako slavil Jošiáš s kněžími, levityobyvateli Jeruzaléma a se všemi přítomnými z Judy i z...
Ezdráš 1:4...bude potřebovat pomoc k návratu, nechť jej obyvatelé v místě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem,...
Ezdráš 2:21...Gibarovi 95 obyvatelé Betléma 123 muži z Netofu...
Ezdráš 2:24...z Anatotu 128 obyvatelé Azmavetu 42 obyvatelé Kiriat-jearimu, Kefiry a...
Ezdráš 2:25...Azmavetu 42 obyvatelé Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 obyvatelé...
Ezdráš 2:26...Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 obyvatelé Rámy a Geby 621 muži z Michmasu...
Ezdráš 2:29...z Bet-elu a Aje 223 obyvatelé Nebó 52 obyvatelé Magbiše...
Ezdráš 2:30...Nebó 52 obyvatelé Magbiše 156 obyvatelé jiného Elamu 1...
Ezdráš 2:31...Magbiše 156 obyvatelé jiného Elamu 1 254 obyvatelé Charimu...
Ezdráš 2:32...jiného Elamu 1 254 obyvatelé Charimu 320 obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu...
Ezdráš 2:33...Charimu 320 obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 725 obyvatelé Jericha...
Ezdráš 2:34...Lodu, Chadidu a Onu 725 obyvatelé Jericha 345 obyvatelé Senay 3 630...
Ezdráš 2:35...Jericha 345 obyvatelé Senay 3 630. Kněží: synové Jedajášovi z domu...
Ezdráš 4:6...ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. Také za vlády...
Nehemiáš 3:13...okresu. Údolní bránu opravoval Chanunobyvatelé Zanoachu. Když ji vystavěli, osadili vrata, zámky...
Nehemiáš 7:3... kdo konají službu, vrata zavřou a zajistíObyvatelé Jeruzaléma pak drží hlídky; každý hlídá...
Nehemiáš 7:4...svému domu." Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh...
Nehemiáš 7:25...Charifovi 112 obyvatelé Gibeonu 95 muži z Betléma a Netofu...
Nehemiáš 7:34...z Nebó 52 obyvatelé jiného Elamu 1 254 obyvatelé Charimu...
Nehemiáš 7:35...jiného Elamu 1 254 obyvatelé Charimu 320 obyvatelé Jericha...
Nehemiáš 7:36...Charimu 320 obyvatelé Jericha 345 obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu...
Nehemiáš 7:37...Jericha 345 obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 721 obyvatelé Senay 3 930...
Nehemiáš 7:38...Lodu, Chadidu a Onu 721 obyvatelé Senay 3 930. Kněží: synové Jedajášovi z domu...
Nehemiáš 11:3... že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se usadili v Jeruzalémě. V...
Žalmy 24:1...je země se vším, co je na , celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními...
Žalmy 33:8... Měj v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! On promluvil - a stalo se,...
Žalmy 49:2...synů Korachových. Všechny národy, naslouchejteobyvatelé světa, poslyšte, obyčejní lidé tak jako důležití,...
Žalmy 72:9... od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé lížou prach! mu...
Izaiáš 5:8... nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní obyvatelé země?! Hospodin zástupů přede mnou prohlásil:...
Izaiáš 8:14...Izraele však bude kamenem úrazu a skálou páduobyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem. Mnozí se o něj...
Izaiáš 10:31...Anatote, přidej se! Madmena se rozuteklaobyvatelé Gebimu skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes,...
Izaiáš 20:6... pak budou zděšení a zoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž...
Izaiáš 22:21...jeho rukou předám tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč...
Izaiáš 23:2...ze země kyperské poznali, jak to je. Zmlkněteobyvatelé pobřeží, vy, kupci sidonští, kteří jste z...
Izaiáš 23:6...bolestí nad Týrem. Uprchněte někam za mořeobyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle že je to vaše město...
Izaiáš 24:1... zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i...
Izaiáš 24:5...je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a...
Izaiáš 24:6...zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají jen...
Izaiáš 26:5...- Skalou věků je jen Hospodin! On strhává dolů obyvatele výšin a nedobytné město boří; boří je k zemi,...
Izaiáš 26:9...hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemiobyvatelé světa se učí spravedlnosti. Když se však...
Izaiáš 26:18...jsme ale rodili: spásu jsme na zemi nezpůsobiliobyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou ...
Izaiáš 26:21...opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na prolitou krev, přestane...
Izaiáš 40:22...nerozumíte? On se nad obzorem na trůn usadilobyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako...
Izaiáš 42:10... moře i všechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé! poušť i její města zvolají i s osadami...
Izaiáš 42:11...i její města zvolají i s osadami Kedarskýchobyvatelé Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostí!...
Izaiáš 49:19...a rozvaliny tvé krajiny budou teď přeplněny obyvateli a daleko budou ti, kdo hubili. Ještě ti řeknou...
Izaiáš 51:6...jako dým, země se jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako komáři. spása ale trvá navěky a ...
Jeremiáš 1:14...severu." "Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země," řekl mi Hospodin. "Hle, svolávám všechny...
Jeremiáš 4:3...národy a jím se chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a Jeruzaléma: "Zorejte zemi ležící ladem a...
Jeremiáš 4:4...se obřežte, obřežte svá srdce, lide judskýobyvatelé jeruzalémští, můj hněv nevyšlehne plamenem, ...
Jeremiáš 8:16...a pohltí zem i všechno na , města i s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hady, zmije, na...
Jeremiáš 9:25... Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují skráně. Všechny ty...
Jeremiáš 10:18...toto praví Hospodin: "Hle, tentokrát vymrštím obyvatele této země jako z praku a dopustím na soužení,...
Jeremiáš 11:2...slova této smlouvy! Vyřiď je judským mužůmobyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 11:9...ji neplnili." Hospodin mi řekl: "Judský lidobyvatelé Jeruzaléma se proti mně spikli. Vrátili se k...
Jeremiáš 11:12... ale je nevyslyším. Jen si judská městaobyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí...
Jeremiáš 12:4...Jak dlouho bude zvěře i ptáků ubývat, protože obyvatelé země jsou tak zlí? Přitom však říkají: "Do naší...
Jeremiáš 13:13...řekni jim - Tak praví Hospodin: Hle, všechny obyvatele této země, krále sedící na Davidově trůnu, kněze,...
Jeremiáš 17:20...jim: Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte...
Jeremiáš 17:25...se svými velmoži, doprovázeni judskými mužiobyvateli Jeruzaléma, a toto město bude trvat navěky. Z...
Jeremiáš 18:11...jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judyobyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám...
Jeremiáš 19:3...Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judyobyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 22:6... Zbude z tebe však jen pustina, města bez obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele, každého v plné zbroji;...
Jeremiáš 25:2... Prorok Jeremiáš veškerému judskému lidu a všem obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to třiadvacet let - od...
Jeremiáš 25:9...Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako...
Jeremiáš 25:29...vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele země svolávám meč, praví Hospodin zástupů.'...
Jeremiáš 26:15...zabijete, uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krev. Opravdu k vám totiž poslal...
Jeremiáš 32:32... velmoži, kněží i proroci - všechen Judaobyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a...
Jeremiáš 33:10...Jeruzaléma, nyní opuštěných, vylidněných, bez obyvatel i dobytka, se jednou znovu bude ozývat hlas...
Jeremiáš 35:13...zástupů, Bůh Izraele - Jdi a řekni lidu Judyobyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se poučit? Neposlechnete...
Jeremiáš 35:17... Bůh Izraele: Hle, přivádím na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré zlo, před kterým jsem je...
Jeremiáš 36:31...dvořany za jejich zločiny. Přivedu na i na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže všechno to zlo, před...
Jeremiáš 42:18...Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se vylije rozhořčení na vás,...
Jeremiáš 46:8...z břehů, zaplavím zemi, zpustoším města i s obyvateli.' Koně, vpřed! Vozy, divoce vyrazte! Vojáci,...
Jeremiáš 47:2...koryta! Zaplaví zemi i všechno na , města i s obyvateli. Lidé budou kvílet zděšením, všichni obyvatelé...
Jeremiáš 48:43...proti Hospodinu. Strach a prach a past na vásobyvatelé Moábu! praví Hospodin. Kdo před tím strachem bude...
Jeremiáš 49:20... co Hospodin rozhodl o Edomu a co zamýšlí proti obyvatelům Temanu: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i...
Jeremiáš 50:3...severní, obrátí jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez obyvatele - lidé i zvěř se dají na útěk. V těch dnech a v...
Jeremiáš 50:34...se ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinekobyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek. Meč na Chaldejce!...
Jeremiáš 50:35...ve zmatek. Meč na Chaldejce! praví Hospodin, na obyvatele Babylonu, na velmože i mudrce! Meč na žvanily, ...
Jeremiáš 51:24... Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které páchali na Sionu,...
Jeremiáš 51:35...na páchané na Babylon dopadne!" říká obyvatelka Sionu. "Moje krev na obyvatele Chaldeje!" říká...
Jeremiáš 51:37... bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí smečka lvů, lačně vrčí jak...
Jeremiáš 51:43...trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez obyvatel, kudy neprojde žádný smrtelník. Zúčtuji s Bélem v...
Jeremiáš 52:29...vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve třiadvacátém roce Nabukadnezarovy...
Ezechiel 7:7...nadešel - hle, tu je! Tvůj zánik nadešelobyvateli země! Ten čas tu je, blíží se onen den - místo...
Ezechiel 11:15...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíObyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých...
Ezechiel 12:19... Řekni lidu země: Toto praví Panovník Hospodinobyvatelích Jeruzaléma v izraelské zemi: Svůj chléb budou...
Ezechiel 15:6...révy ohni ke spálení, stejně tak zanechámobyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti nim tváří. I když...
Ezechiel 25:16...Filištínům. Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky obyvatel pobřeží. Strašlivě se na nich pomstím, je...
Ezechiel 27:35... kdo k tobě patřili, klesli do hlubin. Všichni obyvatelé pobřeží jsou z tebe zděšeni, jejich králové se...
Ezechiel 29:6...potravu divé zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že jsem Hospodin. Pro dům...
Ezechiel 33:24...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíObyvatelé rozvalin v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl...
Ezechiel 36:10...a budou vás znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli...
Ezechiel 38:11...ty, kdo žijí v klidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani závory!' Vrhneš se...
Ezechiel 39:9...Hospodin! To je ten den, o kterém jsem mluvilObyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně -...
Ezechiel 39:13...bude pohřbívat, aby očistili zem. Všichni obyvatelé země je budou pohřbívat a získají si tím pověst v...
Daniel 9:6...k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země. Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám...
Ozeáš 4:1... synové Izraele, Hospodin žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo...
Ozeáš 4:3...za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou...
Ozeáš 10:5...na poli zoraném. Strachovat se budou samařští obyvatelé o to bet-avenské veletele. Jeho lid nad ním bude...
Joel 1:2... Stařešinové, teď toto poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňte! Stalo se co takového za...
Joel 1:14...shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte...
Joel 2:1... na svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země se třesou, neboť přichází Hospodinův den!...
Amos 8:8...se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme se a...
Amos 9:5... se dotkne země a ta se roztřese, všichni její obyvatelé se dají do pláče. Jako Nil se celá rozlije a zase...
Abdiáš 1:19...domě nikdo nezbude! Tak promluvil HospodinObyvatelé Negevu získají Ezauovu horu, obyvatelé podhůří...
Jonáš 3:5...a volat: "Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od...
Micheáš 1:11...tom Domě prachu) se v prachu svíjejte. Rozšafní obyvatelé Šafíru, táhněte v hanbě a nahotě! Obyvatelé...
Micheáš 1:12... útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm nemáteObyvatelé Marotu jen trnou, čekají, kdy přijde úleva;...
Micheáš 1:13...k bráně Jeruzaléma. Do vozů zapřahejte rychleobyvatelé Lachiše! Zde začal hřích Dcery sionské, zde je...
Micheáš 1:15... zebe zklamání králů Izraele! Přivedu na vás dobyvatele, obyvatelé Mareše! Urození z Izraele půjdou...
Micheáš 7:13...k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich skutků. Svou holí pas svůj...
Abakuk 2:8...vraždil lidi a znásilňoval zemi i město se všemi obyvateli. Běda tomu, kdo chtivě shání pro svůj dům mrzký...
Abakuk 2:17...vraždil lidi a znásilňoval zemi i město se všemi obyvateli. Na co je modla, kterou někdo vytesal, odlitá...
Sofoniáš 1:4...Hospodin. Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky...
Sofoniáš 1:18...celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli země! Sesbírejte se, jen se seberte, vy...
Sofoniáš 2:5...bude vyhnán v poledne, Ekron vykořeněn. Bědaobyvatelé Přímoří, národe Kréťanů; slovo Hospodinovo na vás...
Sofoniáš 3:6... Z jejich měst zůstaly rozvaliny, z jejich obyvatel nezbyl jediný. Myslel jsem si: ‚Teď snad budeš...
Zachariáš 8:20...zástupů: Ještě sem budou přicházet národyobyvatelé mnoha měst. Z jednoho města půjdou k druhému se...
Zachariáš 11:6...je nešetří. Proto ani nebudu šetřit obyvatele této země, praví Hospodin. Hle, vydám lidi...
Zachariáš 12:5...oslepím. Vůdcové Judy si tehdy v srdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu zástupů, svém...
Zachariáš 12:7...judské příbytky, aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy. V onen den...
Zachariáš 12:8...slávu Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže nejslabší mezi nimi bude v onen...
Zachariáš 12:10...přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a...
Zachariáš 13:1...zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovuobyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V...
Matouš 4:16... který bydlel v temnotách, uviděl veliké světloobyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo." Od ...
Matouš 12:41...Syn člověka tři dny a tři noci v srdci zeměObyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a...
Lukáš 8:37... který býval posedlý démony, zachráněn. Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich...
Lukáš 11:32...moudrost, a hle, zde je někdo víc než ŠalomounObyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a...
Lukáš 13:4...zabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li...
Skutky 2:9...svou rodnou řeč? Parthové, Médové, Elamitéobyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kappadokie, Pontu a Asie,...
Skutky 9:35... Vstaň a ustel si!" On hned vstal a všichni obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátili k...
Skutky 13:27...spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásyObyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznali....
Skutky 19:10...Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo....
Zjevení 3:10... přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti...
Zjevení 6:10...Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každému z nich dáno...
Zjevení 8:13...slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své...
Zjevení 11:10...dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobuObyvatelé země se nad nimi budou radovat a veselit a budou...
Zjevení 13:8... jazykem i národem: Budou se klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa...
Zjevení 13:12...před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět první šelmě, jejíž smrtelná rána...
Zjevení 13:14...tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz šelmě, která měla...
Zjevení 14:6...nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země - každému národu, kmenu, jazyku i lidu -...
Zjevení 17:2...vodách, se kterou smilnili králové zeměobyvatelé země se opili vínem jejího smilstva." A odnesl ...
Zjevení 17:8...a vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa...

Slova obsahující obyvatele: dobyvatele (1) obyvatele (66)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |