Obydleli

Hledám varianty 'obydleli' [ obydlím (2) obydlí (15) obydleno (1) obydlen (2) obydleli (2) ]. Nalezeny 22 verše.
1. Letopisů 5:10...dnů vedli válku s Hagrity, přemohli jeobydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu. Synové...
Job 7:10...se nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí. Proto déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím...
Job 20:9...ho, ho nespatří, nebude k nalezení ve svém obydlí. Jeho děti budou muset odškodnit chudáky, vlastníma...
Žalmy 49:12...jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou obydlím, třebaže dříve vlastnili pozemky. Při vší své...
Žalmy 49:15...tělo bude v hrobě hnít daleko od jejich slavných obydlí. Můj život ale Bůh z hrobu vykoupí, on vytrhne z...
Žalmy 71:3...své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece, že...
Žalmy 76:3... Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i...
Žalmy 79:7...- za to, že Jákoba zhltali, že zpustošili jeho obydlí! Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se...
Žalmy 91:10...neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých...
Přísloví 3:33... Hospodinovo prokletí stíhá dům darebákaobydlí spravedlivých ale požehná. Pro posměvače Hospodin...
Přísloví 30:26... národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají, všechny však v jednom...
Izaiáš 33:20...slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stan, jenž se nezboří. Nikdy se nevytrhnou jeho...
Izaiáš 38:12... s nikým, kdo žije na světě. je strženo  obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako tkadlec...
Izaiáš 44:26...svých poslů naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům: "Vystavěna budete!" a pozvednu...
Jeremiáš 49:16...tvého srdce. V rozeklaných skalách sis zřídil obydlí, obsadils horské vrcholy. I kdyby ses vysoko jak...
Ezechiel 26:17...zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynuloobydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři vládnoucí! Se...
Ezechiel 26:20...spolu s těmi, kdo klesli do jámy. Nebudeš  obydleno, neobstojíš na zemi mezi živými! Učiním ...
Ezechiel 36:10...obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli města a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím...
Ezechiel 36:33...V den, kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v troskách....
Abdiáš 1:3...v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého obydlí: "Kdo by k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel...
Abakuk 3:11...vlny vzdouvají. Slunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před blýskáním tvého...
Zachariáš 14:11...Chananel po Královské lisy. Jeruzalém bude obydlen a nikdy nepropadne klatbě; bude se v něm bydlet...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |