Obviním

Hledám varianty 'obviním' [ obvinit (3) obviním (2) obvinili (2) obvinil (3) obviní (1) obviněni (1) obviněn (2) obviň (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 14:13...Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám nedovolil svému vyhnanci...
1. Královská 21:13... posadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za...
Job 9:14... před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho obvinil? Neobhájím se, i když jsem nevinný, u svého Soudce...
Žalmy 50:21...by sis, že jsem ti podobný. Proto nyní obviním, před tvýma očima napravím! Kdo Boha pomíjíte,...
Izaiáš 50:8...vím. Blízko je Ten, který hájí. Kdo chce obvinit? Pojďme se vedle sebe postavit! Kdo chce proti mně...
Jeremiáš 2:9...Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještě i vaše vnuky obviním....
Jeremiáš 2:29...- jednoho boha na každé město! Z čeho chcete obvinit? Všichni jste zradili, praví Hospodin. Nadarmo...
Jeremiáš 32:3...krále. Uvěznil ho tam judský král CidkiášObvinil ho: "Jak se opovažuješ prorokovat, že prý tak praví...
Ezechiel 20:4...na vaše modlitby, praví Panovník HospodinObviň je, synu člověčí, jen je obviň. Pověz jim, jaké...
Ezechiel 22:2...jsem slovo Hospodinovo: "Obviň, synu člověčí, obviň to město vraždění! Ukaž mu...
Ezechiel 23:36...smilnění." "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "obviň Oholu a Oholíbu! Jen jim vyjmenuj jejich ohavnosti....
Matouš 12:10...v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On jim však řekl: "Je snad mezi vámi takový člověk...
Lukáš 16:1... který zaměstnával správce. Ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkem. Zavolal ho tedy a řekl mu:...
Skutky 19:40... Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvod a...
Skutky 24:1...a s jistým řečníkem Tertullem, aby Pavla obvinili před prokurátorem. Jakmile byl Pavel předvolán,...
Skutky 25:27...nerozumné posílat vězně a neuvést, z čeho je obviněn." Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám...
Římanům 8:33...nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |