Obviňuji

Hledám varianty 'obviňuji' [ obviňují (13) obviňuji (1) obviňujete (1) obviňuješ (1) obviňuje (3) obviňovat (3) obviňovali (1) obviňoval (2) ]. Nalezeno 25 veršù.
2. Samuel 3:8...jsem do Davidových rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi...
Job 10:2... předem - tak Boha oslovím - z čeho  obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti dobře, že sužuješ? Proč...
Job 16:8...mém těle svědčí proti mně, vyhublost vstáváobviňuje . Zuřivě drásá Bůh, nenávidí , můj sok...
Job 40:2...Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to odpoví!" Job na to Hospodinu...
Žalmy 27:12...- povstali proti mně lživí svědkové a krutě obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím,...
Žalmy 38:21...nepřátel. Zlobou mi odplácejí za dobrodiníobviňují , když dobra držím se! Neopouštěj , Hospodine,...
Žalmy 69:5...hlavě! Spousta je těch, kteří chtějí zničitobviňují falešně - to, co jsem neukradl, musím navracet!...
Žalmy 109:4...proti mně bojují. Za moje přátelství  obviňují, zatímco přináším své modlitby. Zlobou mi za...
Izaiáš 29:21...libuje, bude odstraněn - ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na obhájce chystají v bráně...
Izaiáš 54:17...na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž  obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků...
Jeremiáš 2:9...Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještě i vaše vnuky obviním....
Zachariáš 3:1...andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: "Ztrestej ...
Matouš 27:13...vůbec neodpovídal. "Neslyšíš, z čeho všeho  obviňují?" zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k prokurátorovu...
Marek 15:3...říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic...
Marek 15:4..."Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho  obviňují?" Ježíš ale vůbec neodpovídal; to Piláta...
Lukáš 23:2...vstalo a odvedli ho k Pilátovi. Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ....
Lukáš 23:10...však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho obviňovali. A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když...
Jan 10:36...proč , kterého Otec posvětil a poslal na světobviňujete z rouhání, když jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn'?...
Skutky 22:30... Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil...
Skutky 23:28...ho. Protože jsem chtěl zjistit, z čeho jej obviňují, přivedl jsem ho do jejich Velerady. Shledal jsem,...
Skutky 23:29...jsem ho do jejich Velerady. Shledal jsem, že jej obviňují kvůli sporným otázkám jejich Zákona a že nespáchal...
Skutky 24:13... v synagogách, nebo ve městě. To, z čeho tu obviňují, nemohou nijak prokázat. Přiznávám však před tebou...
Skutky 25:11...zemřít. Jestliže však na tom, z čeho  obviňují, nic není, nikdo jim nemůže vydat. Odvolávám se...
Římanům 2:15...jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují. Takto bude podle mého evangelia...
Zjevení 12:10...žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví Beránka a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |