Obstojí

Hledám varianty 'obstojí' [ obstojíte (1) obstojíme (1) obstojí (29) obstát (17) obstálo (1) obstála (1) obstál (1) ]. Nalezeno 49 veršù.
Exodus 18:23...břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid...
Leviticus 25:35...tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl...
Deuteronomium 2:36... po Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil...
Deuteronomium 9:2... o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že...
Jozue 7:12...mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk,...
Jozue 7:13...je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte...
Soudců 2:14...ze všech stran, takže proti nim nemohli obstát. Kamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla proti...
1. Samuel 6:20... Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu ...
2. Samuel 22:35...laní, staví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi...
2. Královská 10:4...hrozný strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce paláce i...
2. Letopisů 13:8...se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království, které je v rukou...
2. Letopisů 20:6...národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před...
2. Letopisů 20:20...Jeruzalémští! Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!" Poté, co se...
Job 22:28... své sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodnešobstojí, tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!'...
Žalmy 18:35...laní, staví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi...
Žalmy 19:10... oči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistáobstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná...
Žalmy 33:11...úmysly vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky! Blaze...
Žalmy 37:18... Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni, v...
Žalmy 76:8...Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z nebe vyhlašuješ svoje...
Žalmy 89:30...ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a nebudou...
Žalmy 111:10...to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a...
Žalmy 112:3...je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí. Vychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je,...
Žalmy 119:142...na tvá pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na úzkost...
Žalmy 130:3...Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodineobstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby lidé v úctě...
Žalmy 147:17...popelem. Své kroupy jak drobky rozhazuje, kdo obstojí, když přijde jeho mráz? Když pošle své slovo,...
Přísloví 12:7...padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž...
Přísloví 12:19...jazyk moudrých je ale jako lék. Pravdomluvné rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik....
Přísloví 27:4...obojí. Zloba je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené pokárání nežli tajené...
Izaiáš 32:8... však ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojí. Ženy bezstarostné, vstaňte a slyšte ! Vy dcery,...
Izaiáš 33:14...Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm? Kdo z nás obstojí před...
Jeremiáš 44:28... ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto vám bude znamením,...
Jeremiáš 44:29...vámi zúčtuji. Tak poznáte, že slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví Hospodin: Hle,...
Jeremiáš 49:19... předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Edomu a co...
Jeremiáš 50:44... předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Babylonu a co...
Pláč 1:14...zbavilo! Hospodin vydal do rukou, před nimiž obstát nemohu. Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsou v...
Ezechiel 13:5...a neopravili hradbu izraelského domu, tak aby obstál v boji, přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou...
Ezechiel 17:14...nezvedlo a muselo dodržovat jeho smlouvu, aby obstálo. Ten král se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své...
Daniel 11:15...se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a...
Nahum 1:6...zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak...
Malachiáš 3:2...zástupů. Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako...
Matouš 12:26...satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud vymítám démony...
Marek 3:24...se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže...
Marek 3:25... Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je...
Marek 3:26...povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo ale nemůže přijít do domu...
Lukáš 11:18... Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony...
Skutky 6:10...Asie) a začali Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil....
Římanům 14:4...cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže podepřít!...
1. Korintským 10:13...zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. A tak, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím...
Zjevení 6:17...Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve...

Slova obsahující obstojí: neobstojí (16) neobstojíš (1) neobstojíte (2) obstojí (29) obstojíme (1) obstojíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |