Obsaďme

Hledám varianty 'obsaďme' [ obsazeny (1) obsazen (2) obsaďte (4) obsaďme (1) obsadíte (5) obsadit (25) obsadíš (2) obsadím (1) obsadili (18) obsadil (8) obsadí (13) obsaď (2) ]. Nalezeno 78 veršù.
Leviticus 20:24...zem převezmete vy, sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin,...
Numeri 13:30...před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůruobsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s...
Numeri 21:24...Izrael. Ten jej však porazil ostřím mečeobsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, k území Amonců...
Numeri 21:35...jeho lidem, z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. Synové Izraele pak táhli dál a...
Numeri 33:53...si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dalobsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly...
Deuteronomium 1:8...Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděteobsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi...
Deuteronomium 1:21... tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhniobsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otců, řekl. Neboj se a...
Deuteronomium 1:39...a zlé - ti do vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému...
Deuteronomium 2:31...ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovatobsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do...
Deuteronomium 3:12...měřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili, jsem dal synům Rubenovým a Gádovým - území od...
Deuteronomium 3:20... vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám.  obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za Jordánem,...
Deuteronomium 4:1... kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte...
Deuteronomium 4:5... abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Řiďte se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí...
Deuteronomium 4:14... abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z...
Deuteronomium 4:22...této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdeteobsadíte tu krásnou zem. Mějte se tedy na pozoru, abyste...
Deuteronomium 4:26... že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsadit, rychle a naprosto vyhynete. Nezůstanete v ...
Deuteronomium 4:47...se syny Izraele po odchodu z Egypta porazilObsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou...
Deuteronomium 5:33...a šťastný život v zemi, kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony....
Deuteronomium 6:1...učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny...
Deuteronomium 6:18... kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcůmobsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl...
Deuteronomium 7:1... tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné národy: Chetejce,...
Deuteronomium 8:1... abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejítobsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům...
Deuteronomium 9:4... Hospodin dovedl sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin ty národy před tebou vyhání pro jejich...
Deuteronomium 9:5...svého srdce vstupuješ do jejich země, abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání...
Deuteronomium 9:23...vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůruobsaďte zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste se...
Deuteronomium 10:11... vydej se na cestu v čele lidu. vejdouobsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji...
Deuteronomium 11:8...vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejítobsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a budete užívat...
Deuteronomium 11:10...mlékem a medem. Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli,...
Deuteronomium 11:11...jako zelinářskou zahradu. Země, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm....
Deuteronomium 11:29... tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a...
Deuteronomium 11:31...háje More.) Chystáte se překročit Jordánobsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji...
Deuteronomium 15:4...v zemi, kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil. Musíš jen bedlivě poslouchat Hospodina, svého Boha...
Deuteronomium 23:21...všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej...
Deuteronomium 25:19... odpočinout ode všech okolních nepřátel,  obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví, tehdy musíš...
Deuteronomium 28:21... dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin raní úbytěmi, zimnicí a zánětem,...
Deuteronomium 28:63... takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od...
Deuteronomium 30:16...Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný,...
Deuteronomium 30:18...zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za...
Deuteronomium 31:3... On sám před vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl, půjde před vámi...
Deuteronomium 31:13...vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den...
Deuteronomium 32:47...dlouho živi v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k...
Jozue 1:11...po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za...
Jozue 8:7...před nimi utíkat a vy zatím vyrazíte ze zálohyobsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou....
Jozue 12:1...pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon k hoře Hermon i s celou...
Jozue 13:1... ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé území Filištínů a...
Jozue 18:3...řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z...
Jozue 19:47... Když se města zmocnili, vybili je ostřím mečeobsadili je a usadili se v něm. Na počest svého praotce...
Jozue 23:5... váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to řekl Hospodin, váš Bůh....
Jozue 24:8...s vámi, ale vydal jsem je do vašich rukouobsadili jste jejich zem a jsem je před vámi vyhladil....
Soudců 2:6...se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny...
Soudců 3:28...Moába do vašich rukou." Sestoupili za nímobsadili Moábcům jordánské brody a nedovolili nikomu...
Soudců 7:24...s rozkazem: "Sestupte z hor odříznout MidiánceObsaďte jim jordánské brody k Bet-baře." Všichni...
Soudců 9:44...je. Zatímco Abimelech se svým oddílem vyrazilobsadil vchod do městské brány, zbývající dva oddíly...
Soudců 11:21...do rukou Izraeli, takže je porazili. Tak Izrael obsadil celou zem Emorejců, kteří tehdy v zemi bydleli....
Soudců 11:22...zem Emorejců, kteří tehdy v zemi bydleliObsadil celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště...
Soudců 12:5...Efraima a Manasese!" Gileáďané tehdy Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli někdo z efraimských...
Soudců 18:9...sedět? Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete...
1. Samuel 31:7...svá města a uprchli. Pak přišli Filištíniobsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří...
2. Samuel 23:14... David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se...
1. Letopisů 10:7...svá města a uprchli. Pak přišli Filištíniobsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří...
1. Letopisů 11:16... David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se...
Ezdráš 9:11...proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná nečistotou okolních národů, kteří tu...
Nehemiáš 9:15... vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim, jdou obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dáš. Oni však...
Nehemiáš 9:23...je do země, o níž jsi řekl jejich otcům, ji obsadí. Synové pak do země vešli a obsadili ji;...
Nehemiáš 9:24... ji obsadí. Synové pak do země vešliobsadili ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi...
Nehemiáš 9:25...libosti. Dobyli hrazená města i úrodnou zemiobsadili domy plné cenností, vykopané studny, vinice,...
Izaiáš 34:11...trosky, nikdo tudy nikdy neprojde. Tu zemi obsadí pelikán a výr, sýček a krkavec se v uhnízdí;...
Izaiáš 54:3...budou vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadí. Neboj se, nebudeš zahanbena, nestyď se, nedojdeš...
Izaiáš 65:9...vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo hory obsadí; moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich...
Jeremiáš 12:12...to k srdci nevezme. Všechny holé vrchy na poušti obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí celou zem od...
Jeremiáš 30:3...je do země, kterou jsem dal jejich otcům, aby ji obsadili." Toto jsou slova, která Hospodin promluvil o...
Jeremiáš 51:32...se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí, bojovníci jsou...
Ezechiel 35:10... Říkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ...
Ezechiel 36:12...k vám přivedu lidi; Izrael, můj vlastní lid, vás obsadí a budete jejich dědictvím. nikdy je nepřipravíte...
Daniel 11:31...ty, kteří svatou smlouvu opustili. Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť...
Abdiáš 1:20...pak získá Gileád. Vojsko izraelských vyhnanců obsadí Kanaán po Sareptu a Jeruzalémští vyhnanci v...
Abakuk 1:6...a prchlivý, který se rozejde širou zemí, aby obsadil území, jež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní,...
Matouš 27:66... jak umíte." A tak šli, zapečetili kámenobsadili hrob strážnými. Když skončila sobota a svítalo na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |