Obrovské

Hledám varianty 'obrovské' [ obrovskými (1) obrovským (1) obrovský (6) obrovskou (2) obrovské (7) obrovská (4) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 12:38... Vyšlo s nimi také množství přimíšeného liduobrovské stádo bravu i skotu. Z těsta, které vynesli z...
Numeri 32:1... Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství dobytka. Uviděli jaezerskou a gileádskou...
2. Letopisů 16:8... Neměli snad Habešané a Libyjci ohromné vojskoobrovským množstvím vozů a jezdců? Tenkrát ses ale spolehl...
Nehemiáš 8:17...nedělali od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská radost. Každý den od začátku slavnosti do konce...
Jeremiáš 49:32... Jejich velbloudi jim budou uloupeni, jejich obrovská stáda budou kořistí. Ty, kteří si holí skráně,...
Ezechiel 3:12...Vtom se zmocnil Duch a uslyšel jsem za sebou obrovský hluk. To se Hospodinova sláva zvedala ze svého...
Ezechiel 3:13... a rachot kol, jež se vznášela spolu s nimiobrovský hluk. Duch se zmocnil a vzal pryč. Šel jsem...
Ezechiel 37:10...duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský, nesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom,...
Daniel 4:7...Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, jeho vrchol dosáhl k nebi...
Daniel 7:3...nebeské větry. Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev, ale...
Daniel 7:7...Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek...
Daniel 7:17... On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi....
Daniel 8:24...vzpoury král nesmírně surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou...
Daniel 11:3...říši. Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu...
Daniel 11:10...krále potom povstanou k boji a shromáždí obrovské vojsko, jež bude postupovat jako nezadržitelná...
Daniel 11:11...s ním do boje. Severní král proti němu postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své množství poraženo....
Daniel 11:13...neudrží. Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to předešlé, a po několika...
Joel 2:11...sám pak burácí v čele své armády; jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku...
Matouš 9:37...bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, vypudí...
Marek 4:1...vyučovat u jezera. Shromáždil se k němu tak obrovský zástup, že nastoupil do lodi na jezeře a posadil...
Lukáš 10:2...a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |