Obraz

Hledám varianty 'obraz' [ obrazy (12) obrazu (15) obrazem (5) obraz (8) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 1:26...dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! panují nad mořskými rybami,...
Genesis 1:27...lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu...
Genesis 5:3...130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě...
Genesis 9:6... toho krev bude člověkem prolita, neboťobrazu Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedy a množte...
1. Samuel 7:3...srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohyobrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a služte...
Jeremiáš 44:19... úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím obrazem a přinášely úlitby bez vědomí našich manželů?"...
Ezechiel 7:20... kterou se chlubili, si vyrobili své ohavné obrazy. Udělali z toho své hnusné modly, a s tím naložím...
Ezechiel 8:10...rozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné...
Ezechiel 20:7...všech. Řekl jsem jim: Zahoďte každý ty nechutné obrazy, ke kterým upíráte oči, a neposkvrňujte se...
Ezechiel 20:8...a nechtěli poslouchat. Nezahodili ty nechutné obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly....
Ezechiel 20:30...vaši otcové tím, že smilníte s jejich nechutnými obrazy, když se dodnes poskvrňujete tím, že všem těm...
Ezechiel 23:14... když uviděla nástěnné reliéfy mužů, jasně rudé obrazy Chaldejců. Byli přepásaní na bedrech, zdobné turbany...
Ezechiel 37:23...svými hnusnými modlami, svými nechutnými obrazy a všemi ostatními hříchy. Zachráním je odevšad, kde...
Amos 5:26..."krále" Sakúta a hvězdu svého "boha" Saturnaobrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji...
Matouš 22:20...peníz daně." Přinesli mu tedy denár. "Čí je ten obraz a nápis?" zeptal se jich. "Císařův," odpověděli....
Marek 12:16..." Když mu ho podali, zeptal se jich: "Čí je ten obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři,...
Lukáš 20:24...záludnost. Řekl jim: "Ukažte mi denár. Čí nese obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři,...
Skutky 7:43...jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfanaobrazy, jež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto...
Římanům 1:23... Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je...
1. Korintským 11:7...zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže. Muž...
1. Korintským 15:49...ten nebeský, takoví i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz...
2. Korintským 3:18...a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě. Taková je služba, kterou jsme z...
2. Korintským 4:4...světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše...
Efeským 4:24...se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme...
Koloským 1:15...dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v...
Koloským 3:10...do nového člověka, který se poznáním obnovujeobrazu svého Stvořitele. Zde není žádný Řek a Žid,...
Židům 8:5...kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo...
Židům 9:23...není odpuštění. Takto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí; samy nebeské věci však vyžadují...
Židům 10:1...dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže...
Zjevení 13:14...na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo ...
Zjevení 13:15...měla ránu od meče, ale ožila. Bylo dáno, aby obrazu šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal...
Zjevení 14:9...mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i...
Zjevení 14:11...na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít...
Zjevení 15:2...a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom skleněném...
Zjevení 16:2...šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou...
Zjevení 19:20...přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera...
Zjevení 20:4... duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti...

Slova obsahující obraz: obraz (8) obrazem (5) obrazně (5) obrazu (15) obrazy (12) předobrazem (1) předobrazu (1) zobrazením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |