Obrali

Hledám varianty 'obrali' [ obratem (2) obrat (2) obráni (2) obrali (6) obral (1) oberou (1) oberete (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 31:1...zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si...
Exodus 3:22...obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a...
Exodus 12:36...tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu -...
Soudců 14:15...upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty...
2. Královská 19:9..."Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto vyslal posly k Ezechiášovi se slovy: "Vyřiďte...
1. Letopisů 10:9...pobité, našli tam ležet Saula a jeho tři synyObrali ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé...
Žalmy 44:11...útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi...
Žalmy 76:6...oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkýchObráni o kořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem...
Kazatel 5:13...kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna,...
Izaiáš 49:24...se nezklamou, kdo ve doufají. "Lze válečníka obrat o kořist? Lze tyrana o vězně připravit?" Nuže, toto...
Izaiáš 49:25...praví Hospodin: Ano, válečníci budou o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! sám se postavím...
Ezechiel 23:29...Vrhnou se na tebe s nenávistí, aby  obrali o všechen zisk. Nechají svlečenou donaha, aby se...
Ezechiel 39:10...ho kácet v lesích, protože budou topit zbraněmiOberou o kořist ty, kdo je obírali, a vyplení ty, kdo je...
Lukáš 10:30...cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupičiObrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli...
Zjevení 17:16...tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošitobrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm....

Slova obsahující obrali: obrali (6) pobrali (8) probrali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |