Obracím

Hledám varianty 'obracím' [ obracíte (3) obracíš (4) obracíme (1) obracím (4) obrací (15) obracet (1) obraceli (5) obracela (1) obracel (1) obracejí (4) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 30:40... Jákob ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům...
Jozue 7:12...Izraele nemohou obstát před svými nepřáteliobrací se před nimi na útěk, protože klatbě propadli...
Jozue 19:27...západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a...
Jozue 19:34... než dosáhne Jordánu. Na západě se hranice obrací k Aznot-taboru a pokračuje odtud na Chukok; na jihu...
1. Samuel 7:3... promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého...
2. Samuel 9:8...klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu...
Nehemiáš 9:29... z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli. Tolik let ses...
Job 15:13...v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je...
Job 19:5...povyšovat nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na hodil...
Žalmy 5:7...zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny. Vniveč obracíš všechny lháře - vrahy a podvodníky si Hospodin...
Žalmy 33:10...národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho...
Žalmy 90:3...zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi tyObracíš člověka zpátky v prach, pravíš: "Vraťte se,...
Žalmy 107:33...lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v...
Žalmy 107:35...pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje...
Žalmy 114:8... před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod! Ne...
Žalmy 121:1... chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? pomoc od Hospodina...
Žalmy 123:1...dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích! Jako služebníci k...
Žalmy 125:5... k těm, kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí se...
Přísloví 8:4...vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte, prosťáčci, prozíravost, dospějte, tupci,...
Izaiáš 20:6...ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále!...
Izaiáš 40:23...je jako stan k bydlení. On panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj nicotní. Sotva jsou...
Izaiáš 41:2...dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lukem je jak stébla rozhání. Žene je, sám ale...
Izaiáš 44:25...sám, který maří lživá znamení a věštce v blázny obrací, který mudrce vrhá v zmatek a jejich vědění obrací...
Izaiáš 50:2...vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v pouště obracím; ryby v nich páchnou, když není dost vody a žízní...
Jeremiáš 48:39...střepů! Tolik kvílení! Moáb se v hanbě zády obrací. Moáb budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí....
Pláč 3:3...zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovu, celý den obrací ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil...
Ezechiel 17:6...z něj nevysoká vinoucí se réva. Své ratolesti obracela k němu a zapouštěla kořeny. Semínko se tak stalo...
Ezechiel 29:16...dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že jsem Panovník...
Ozeáš 3:1...Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče."...
Ozeáš 7:16...pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mněObracejí se, ale ne k Nejvyššímu, jsou jako křivý luk....
Ozeáš 11:8...se k tobě jako k Cebojim? Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký...
Amos 5:7... který nikdo v Bet-elu uhasit nemůže! Vy ale obracíte právo v pelyněk a spravedlnost k zemi srážíte. Ten...
Amos 5:8... Ten, který stvořil Plejády a Orion, který obrací stín smrti na jitro a den pak zase stmívá v noc, ten...
Skutky 13:46...se tak za nehodné věčného života, hleobracíme se k pohanům! Tak nám to totiž přikázal Hospodin:...
Skutky 15:19...věky. Proto soudím, abychom pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže. Napišme jim však, se...
Galatským 4:9...řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu...
Židům 11:34...v slabosti, stávali se silnými v bojiobraceli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví...
Zjevení 11:6...nepršel déšť. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli...

Slova obsahující obracím: obracím (4) obracíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |