Obrátili

Hledám základ 'obrátili' [ neobrátili (5) obrátili (25) ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 16:10...'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova...
Numeri 17:7...se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronoviobrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a...
Numeri 21:33...a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král...
Numeri 33:7...se v Etamu na kraji pouště. Vyšli z Etamuobrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a...
Deuteronomium 2:1...tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi...
Deuteronomium 3:1... co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král...
Deuteronomium 31:18...však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč...
2. Samuel 14:7...udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho...
1. Královská 8:47...to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdciobrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů...
1. Královská 20:20...z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad...
1. Královská 22:32... řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl,...
2. Letopisů 6:37...to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdciobrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů...
2. Letopisů 6:38...v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal...
2. Letopisů 29:6... odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytkuobrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně,...
Žalmy 79:1... poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům,...
Izaiáš 6:10... ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak...
Jeremiáš 41:14...Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi, synu Kareachovu. Išmael,...
Pláč 1:2...žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradiliobrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen...
Zachariáš 1:6...prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi...
Matouš 13:15... ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim...
Matouš 23:15... obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát...
Marek 4:12...a slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to...
Marek 14:70...zapíral. Po malé chvíli se kolemstojící znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi...
Jan 12:40... aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš,...
Skutky 7:39...nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří...
Skutky 9:35...obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem...
Skutky 14:15...jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil...
Skutky 26:18... posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby...
Skutky 28:27... ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte,...
1. Tesalonickým 1:9...vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a...

Slova obsahující obrátili: neobrátili (5) obrátili (25)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |