Obrátili

Hledám pøesnì 'obrátili'. Nalezeno 25 veršù. Další varianty: obraťte (11) obrátíte (1) obrátit (10) obrátíš (8) obrátím (33) obrátily (1) obrátilo (5) obrátili (25) obrátila (10) obrátil (85) obrátí (51) obrať (15) obráceny (1) obráceni (5) obrácen (3)
Exodus 16:10...'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova...
Numeri 17:7...se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronoviobrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a...
Numeri 21:33...a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král...
Numeri 33:7...se v Etamu na kraji pouště. Vyšli z Etamuobrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a...
Deuteronomium 2:1...tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi...
Deuteronomium 3:1... co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král...
Deuteronomium 31:18...však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč...
2. Samuel 14:7...udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho...
1. Královská 8:47...to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdciobrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů...
1. Královská 20:20...z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad...
1. Královská 22:32... řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl,...
2. Letopisů 6:37...to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdciobrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů...
2. Letopisů 6:38...v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal...
2. Letopisů 29:6... odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytkuobrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně,...
Žalmy 79:1... poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům,...
Jeremiáš 41:14...Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi, synu Kareachovu. Išmael,...
Pláč 1:2...žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradiliobrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen...
Zachariáš 1:6...prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi...
Matouš 23:15... obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát...
Marek 14:70...zapíral. Po malé chvíli se kolemstojící znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi...
Skutky 7:39...nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří...
Skutky 9:35...obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem...
Skutky 14:15...jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil...
Skutky 26:18... posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby...
1. Tesalonickým 1:9...vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a...

Slova obsahující obrátili: neobrátili (5) obrátili (25)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |