Obrátil

Hledám pøesnì 'obrátil'. Nalezeny 84 verše. Další varianty: obraťte (11) obrátíte (1) obrátit (10) obrátíš (8) obrátím (33) obrátily (1) obrátilo (5) obrátili (25) obrátila (10) obrátil (85) obrátí (51) obrať (15) obráceny (1) obráceni (5) obrácen (3)
Exodus 3:16...otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řeklObrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě...
Exodus 4:31...lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení,...
Exodus 5:22...jim do rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid...
Exodus 10:19...odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky...
Leviticus 20:6...s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu. Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval...
Deuteronomium 23:6... ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny...
Jozue 8:20...tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se obrátil proti pronásledovatelům. Když totiž Jozue i všechen...
Jozue 8:28...Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak...
Jozue 10:38...jako proklaté. Potom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho...
Soudců 6:14...nás v hrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z...
Soudců 7:22...tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se...
Soudců 8:18...Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které...
Soudců 9:57...bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama,...
Soudců 20:41...ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží,...
1. Samuel 14:47... Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil...
1. Samuel 15:27...tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten...
1. Samuel 17:30...To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali...
1. Samuel 22:18...a dotknout se Hospodinových kněží. Král se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A Doeg Edomský...
1. Samuel 25:39...zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom David poslal pro...
2. Samuel 2:20...neuhnul napravo ani nalevo, jen za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl...
2. Samuel 8:6... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila...
2. Samuel 8:14... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával...
2. Samuel 16:20...tvému otci, tak budu sloužit tobě." Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel...
2. Samuel 19:24... že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil to...
1. Královská 2:44...jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a...
1. Královská 13:6...muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina,...
1. Královská 19:21..."Vrať se a považ, co jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich...
1. Královská 22:18...domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic...
2. Královská 9:23...tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na...
2. Královská 15:20...Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy...
2. Královská 20:2... protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach...
2. Královská 23:25...potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i...
1. Letopisů 18:6... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila...
1. Letopisů 18:13... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával...
2. Letopisů 18:17...domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic...
2. Letopisů 20:22...a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Juduobrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých....
Nehemiáš 2:15...podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři...
Nehemiáš 13:2...si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli,...
Ester 9:25...zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židůmobrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili...
Job 5:8...jiskry vzhůru létají. bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké...
Job 10:8...nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny...
Žalmy 30:12... prosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls ...
Žalmy 66:6...je v tom, jak k lidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se...
Žalmy 78:44...když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli! Mračno much...
Žalmy 81:15...soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátil. Odpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich osud...
Žalmy 105:29...příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. Jejich země se...
Žalmy 114:3... Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek! Hory skákaly jako beránci, jako...
Žalmy 114:5...ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáneobrátil nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci,...
Žalmy 119:59...jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám, abych se nezpozdil...
Píseň 6:1...tvůj miláček, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj miláček, abychom jej s tebou hledali? Můj milý...
Izaiáš 25:2...učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin,...
Izaiáš 38:2... protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach...
Izaiáš 53:6...jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech....
Izaiáš 56:11...Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk. "Pojďte,"...
Izaiáš 63:10...Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné...
Pláč 1:13... které zachvátil. On nastražil mým nohám síťobrátil zpátky. On způsobil zničení, celé dny ležím v...
Ezechiel 42:19...jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče....
Daniel 9:3...zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a...
Ozeáš 5:3...se mi neschová! Teď ses, Efraime, ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se nevzdají,...
Ozeáš 5:13...uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však...
Malachiáš 1:3...zamiloval, ale Ezaua jsem zavrhl. Hory jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním...
Malachiáš 3:24...Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych ...
Matouš 2:22...bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokynobrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve...
Marek 8:33...ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi...
Lukáš 1:17...jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti...
Lukáš 7:9...udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad nímobrátil se a řekl zástupu, který jej následoval: "Říkám vám...
Lukáš 9:43...všichni žasli nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova:...
Lukáš 9:55...oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice...
Lukáš 10:23... komu by ho Syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co...
Lukáš 12:22...pro sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o...
Lukáš 12:54...proti snaše a snacha proti tchyni." Potom se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak,...
Lukáš 14:12... a kdo se ponižuje, bude povýšen." Potom se obrátil ke svému hostiteli: "Když pořádáš oběd nebo večeři,...
Lukáš 14:25...Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane...
Lukáš 17:4...zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit."...
Lukáš 20:9...právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: "Jeden...
Lukáš 22:61... ještě než to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán...
Lukáš 23:28...které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad...
Jan 1:38...uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se...
Skutky 9:40...všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči...
Skutky 16:18...mnoho dní, Pavel to nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše...
Skutky 18:14...Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví...
1. Korintským 1:28...tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil...
2. Petr 2:6...sedm lidí s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům...
Zjevení 1:12...Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje." Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou...

Slova obsahující obrátil: neobrátil (1) neobrátili (5) neobrátilo (1) obrátil (85) obrátila (10) obrátili (25) obrátilo (5) obrátily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |