Obrátil

Hledám varianty 'obrátil' [ obraťte (11) obrátíte (1) obrátit (10) obrátíš (8) obrátím (33) obrátily (1) obrátilo (5) obrátili (25) obrátila (10) obrátil (85) obrátí (51) obrať (15) obráceny (1) obráceni (5) obrácen (3) ]. Nalezen 261 verš.
Genesis 3:19... neboť z pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa),...
Genesis 9:23...šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce nespatřili...
Genesis 50:24...řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou...
Genesis 50:25...zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve...
Exodus 3:16...otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řeklObrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě...
Exodus 4:31...lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení,...
Exodus 5:22...jim do rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid...
Exodus 7:17... kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská...
Exodus 7:20...faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Niluobrátila se všechna nilská voda v krev. Ryby, které byly v...
Exodus 10:19...odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky...
Exodus 13:19...ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli...
Exodus 14:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem....
Exodus 14:5... že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael...
Exodus 16:10...'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova...
Exodus 23:27...němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně,...
Exodus 25:20... jimiž budou zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici....
Exodus 37:9...křídla, jimiž zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelem k sobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici....
Leviticus 6:15...ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť přinášená knězem celá...
Leviticus 20:6...s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu. Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval...
Leviticus 26:9... takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečemObrátím se k vám a způsobím, abyste se rozplodili a...
Leviticus 26:17...budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědíObrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými...
Leviticus 26:31...model a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim...
Leviticus 26:33...Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země...
Numeri 5:24...vodu prokletí ženě vypít, aby se v  obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou...
Numeri 6:26...svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet...
Numeri 14:25...nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin...
Numeri 17:7...se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronoviobrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a...
Numeri 21:33...a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král...
Numeri 33:7...se v Etamu na kraji pouště. Vyšli z Etamuobrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a...
Deuteronomium 1:7...takto: " jste na této hoře byli dost dlouhoObraťte se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke...
Deuteronomium 1:40...vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi...
Deuteronomium 2:1...tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť směrem k Rudému moři, jak mi...
Deuteronomium 2:3...řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouhoobraťte se na sever. Lidu pak přikaž: Procházíte územím...
Deuteronomium 3:1... co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král...
Deuteronomium 11:12... tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li...
Deuteronomium 23:6... ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny...
Deuteronomium 28:60...a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemociObrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a...
Deuteronomium 30:2... tvůj Bůh, zažene, můžeš si je vzít k srdciobrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu...
Deuteronomium 30:3...ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůhobrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět a...
Deuteronomium 30:10...a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší....
Deuteronomium 31:18...však v ten den zcela skryji svou tvář - vždyť se obrátili k cizím bohům! Proto teď napište tuto píseň. Nauč...
Deuteronomium 31:20... budou jíst do sytosti, k otylosti. Tehdy se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou...
Deuteronomium 32:30... Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou...
Jozue 8:20...tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se obrátil proti pronásledovatelům. Když totiž Jozue i všechen...
Jozue 8:28...Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak...
Jozue 10:38...jako proklaté. Potom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho...
Jozue 24:20...Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohůmobrátí se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako...
Soudců 6:14...nás v hrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z...
Soudců 7:22...tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se...
Soudců 8:18...Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které...
Soudců 9:57...bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy. Přišlo na zlořečení Jotama,...
Soudců 20:41...ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží,...
Růt 1:13...je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa...
1. Samuel 14:7... cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přece s tebou jedno srdce."...
1. Samuel 14:47... Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil, vítězil. Odvážně napadl Amalekovce a zachránil...
1. Samuel 15:27...tebe. Nebudeš králem Izraele." Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten...
1. Samuel 17:30...To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali...
1. Samuel 22:18...a dotknout se Hospodinových kněží. Král se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A Doeg Edomský...
1. Samuel 25:39...zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom David poslal pro...
2. Samuel 2:20...neuhnul napravo ani nalevo, jen za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl...
2. Samuel 3:12...to země? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl...
2. Samuel 8:6... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které nosila...
2. Samuel 8:14... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával...
2. Samuel 14:7...udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho...
2. Samuel 15:31...je také Achitofel, a tak se modlil: "Hospodineobrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil...
2. Samuel 16:20...tvému otci, tak budu sloužit tobě." Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel...
2. Samuel 19:3...nad svým synem, vítězství toho dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do města, jako...
2. Samuel 19:24... že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu: "Nezemřeš," řekl a potvrdil to...
2. Samuel 20:22...hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli...
1. Královská 2:3...se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal:...
1. Královská 2:32...krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže...
1. Královská 2:44...jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a...
1. Královská 7:25.... Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k východu...
1. Královská 8:47...to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdciobrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů...
1. Královská 12:27...obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzaléměobrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi...
1. Královská 13:6...muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina,...
1. Královská 17:3...dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsudobrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější...
1. Královská 18:37... že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i...
1. Královská 19:21..."Vrať se a považ, co jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich...
1. Královská 20:20...z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael za nimi. Aramejský král Ben-hadad...
1. Královská 22:18...domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic...
1. Královská 22:32... řekli si: "To je určitě izraelský král." Obrátili se tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl,...
2. Královská 9:23...tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na...
2. Královská 15:20...Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy...
2. Královská 20:2... protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach...
2. Královská 23:25...potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i...
1. Letopisů 18:6... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila...
1. Letopisů 18:13... Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával...
2. Letopisů 4:4... Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k východu...
2. Letopisů 6:37...to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdciobrátili by se a prosili o milost v zemi svých věznitelů...
2. Letopisů 6:38...v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal...
2. Letopisů 18:17...domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic...
2. Letopisů 20:22...a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Juduobrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých....
2. Letopisů 29:6... odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytkuobrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně,...
Nehemiáš 2:15...podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři...
Nehemiáš 3:36...přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se sami stanou kořistí...
Nehemiáš 4:6...sousedství, desetkrát nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto jsem dole za hradbami...
Nehemiáš 13:2...si najali Balaáma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli,...
Ester 9:1...čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky. Ve všech...
Ester 9:25...zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židůmobrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili...
Job 5:1...- kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit? Hlupáka zahubí rozhořčení, omezenec umře závistí...
Job 5:8...jiskry vzhůru létají. bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké...
Job 10:8...nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny...
Job 10:9...z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach obrátit? Což jsi kdysi jak mléko nenalil, nenechal jsi...
Job 14:4...s tebou ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet...
Job 17:12...i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatilyObrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží...
Job 22:26...pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyší, své sliby...
Job 36:21...lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve...
Žalmy 1:6...dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí...
Žalmy 6:5...jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku...
Žalmy 20:4...na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé...
Žalmy 21:13... úklady vymýšleli, ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět, na namíříš svou tětivou. Povstaň,...
Žalmy 30:12... prosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls ...
Žalmy 32:8...cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být...
Žalmy 66:6...je v tom, jak k lidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se...
Žalmy 78:44...když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli! Mračno much...
Žalmy 79:1... poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům,...
Žalmy 81:15...soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátil. Odpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich osud...
Žalmy 94:23... v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na  obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodin, náš...
Žalmy 102:18...Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy nepohrdne jejich...
Žalmy 105:29...příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. Jejich země se...
Žalmy 114:3... Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek! Hory skákaly jako beránci, jako...
Žalmy 114:5...ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáneobrátil nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci,...
Žalmy 119:59...jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám, abych se nezpozdil...
Přísloví 1:23...v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu věděníObraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás...
Přísloví 10:28...končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky...
Přísloví 17:8...působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátí. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo...
Píseň 6:1...tvůj miláček, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj miláček, abychom jej s tebou hledali? Můj milý...
Izaiáš 1:25...od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím seObrátím proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji strusku,...
Izaiáš 10:25...prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne...
Izaiáš 14:23... jeho potomka i nástupce, praví HospodinObrátím jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou...
Izaiáš 17:7...ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu...
Izaiáš 19:22...udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten den se...
Izaiáš 25:2...učinil divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin,...
Izaiáš 34:9...ve sporu o Sion! Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní půda v síru; celou tu zemi zachvátí plameny...
Izaiáš 34:13...hložím, jejich pevnosti trním a bodláčímobrátí se v doupě šakalí a v útočiště pro pštrosy. Setkají...
Izaiáš 38:2... protože umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach...
Izaiáš 45:22...Bůh a spasitel - není tu žádný kromě mneObraťte se ke mně, jste spaseny, všechny zemské končiny...
Izaiáš 49:11...je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle - přicházejí z...
Izaiáš 51:3...učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání...
Izaiáš 53:6...jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech....
Izaiáš 56:11...Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk. "Pojďte,"...
Izaiáš 60:5...se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbušíobrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě...
Izaiáš 63:10...Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné...
Jeremiáš 6:8...se napravit, jinak se od tebe odvrátím; jinak  obrátím v sutiny, v zemi, jež není k bydlení." Tak praví...
Jeremiáš 9:10...ptáci odsud uletěli, utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali,...
Jeremiáš 10:22...Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že...
Jeremiáš 12:10...pastýři, pole podupou; překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinou,...
Jeremiáš 13:16...světlo, on je však promění v stín smrtiobrátí je ve tmu nejhlubší. Jestliže neposlechnete, spláču...
Jeremiáš 15:19...bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj...
Jeremiáš 21:4... Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku před hradbami...
Jeremiáš 31:18...mladý býk, krotil jsi a jsem zkrocenýObrať , se vrátím zpět, vždyť ty jsi můj Bůh,...
Jeremiáš 34:22...na , dobudou je a spálí je. Judská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí." Slovo, které...
Jeremiáš 37:7...faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na...
Jeremiáš 37:8... se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobudou je a vypálí. Tak...
Jeremiáš 41:14...Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi, synu Kareachovu. Išmael,...
Jeremiáš 46:21...jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěkobrátí se a prchnou společně. Neobstojí - přišel den jejich...
Jeremiáš 48:9...jak řekl Hospodin. Posypte Moáb solí, vždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo...
Jeremiáš 49:8...rozvážní o rozum? Je jejich moudrost k ničemuObraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v dolině! Na...
Jeremiáš 50:3...se zhroutily! Přitáhl na něj národ severníobrátí jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez obyvatele - lidé i...
Jeremiáš 51:25... Rozmáchnu se proti tobě, svalím ze skalobrátím v horu popela! Nevezmou z tebe kámen úhelný ani...
Jeremiáš 51:29...bolestí, plní se, co Hospodin o Babylonu uložilObrátí babylonskou zemi v trosky, kde nikdo nebydlí....
Jeremiáš 51:37...moře, nechám vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat...
Pláč 1:2...žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradiliobrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen...
Pláč 1:13... které zachvátil. On nastražil mým nohám síťobrátil zpátky. On způsobil zničení, celé dny ležím v...
Ezechiel 5:14... že jsem ve svém horlení promluvil HospodinObrátím v trosky a budeš na posměch okolním národům před...
Ezechiel 6:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti izraelským horám a prorokuj proti nim....
Ezechiel 6:14...svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti nimobrátím jejich zemi v pustinu pustější než poušť u Ribly,...
Ezechiel 9:10...nevidí.' Proto se neslituji a nebudu je šetřitObrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný...
Ezechiel 10:11...čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola a cestou nezatáčela. Celá...
Ezechiel 11:21...srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 13:17...praví Panovník Hospodin! A teď, synu člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které prorokují své vlastní...
Ezechiel 14:6...domu Izraele: Toto praví Panovník HospodinObraťte se! Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte...
Ezechiel 17:7...mohutnými křídly a hustým peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k němu a...
Ezechiel 17:19... tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živobrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou...
Ezechiel 18:30...podle jeho jednání, praví Panovník HospodinObraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, vás ta vina...
Ezechiel 18:32...ve smrti umírajících, praví Panovník HospodinObraťte se a žijte!" "Zpívej žalozpěv nad izraelskými...
Ezechiel 21:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se na jih. Kaž proti jihu a prorokuj proti lesnatému...
Ezechiel 21:7...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti Jeruzalému. Kaž proti jeho svatyni a...
Ezechiel 22:31...je plamenem svého zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 25:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti Amoncům a prorokuj proti nim. Řekni: Slyšte,...
Ezechiel 25:13...ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytekobrátím jej v sutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat...
Ezechiel 28:21...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti Sidonu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak...
Ezechiel 29:2...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti...
Ezechiel 33:28...opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou moremObrátím tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy...
Ezechiel 33:29...natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjdeObrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem,...
Ezechiel 35:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti pohoří Seír a prorokuj proti němu. Řekni mu...
Ezechiel 35:3...proti tobě, pohoří Seír! Vztáhnu na tebe rukuobrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v...
Ezechiel 35:7...krveprolití, bude se ti krev lepit na patyObrátím pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím...
Ezechiel 36:9...se brzy vrátí. Vždyť jsem přece s vámiObrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat....
Ezechiel 38:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíobrať se proti Gogovi v zemi Magog, proti velevládci Mešeku...
Ezechiel 38:21... praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a...
Ezechiel 42:19...jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče....
Ezechiel 47:1...směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k východu). Voda stékala zpod pravé strany chrámu...
Daniel 2:5...i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte...
Daniel 3:29...a Abednegovu, bude rozčtvrcen a jeho dům obrácen v smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit...
Daniel 9:3...zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a...
Daniel 11:18...ni škodil. To se mu však nepodaří a nesplníObrátí tedy pozornost k přímořským zemím a mnohé z nich...
Daniel 11:30...se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty,...
Ozeáš 2:5...obnaženou ukázal jako v den, kdy se zrodila, a obrátím ji v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její...
Ozeáš 3:5...krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Slyšte slovo...
Ozeáš 5:3...se mi neschová! Teď ses, Efraime, ke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se nevzdají,...
Ozeáš 5:13...uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však...
Ozeáš 6:11...i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje...
Ozeáš 7:12...k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes svoji síť. Pochytám je jak ptáky...
Joel 4:1...tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a...
Amos 1:8... kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v AškelonuObrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou,...
Amos 6:12...se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce spravedlnosti v pelyněk - vy,...
Amos 8:3... je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník Hospodin. Všude spousta...
Amos 8:10...a zatemním zemi vprostřed dne. Vaše slavnosti obrátím v truchlení a všechny vaše písně v kvílení. Všechny...
Micheáš 1:6...výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její...
Zachariáš 1:6...prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi...
Zachariáš 13:7...zástupů. Bij pastýře, se stádo rozprchneObrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi, praví...
Zachariáš 14:13...hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruceobrátí ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovat v...
Malachiáš 1:3...zamiloval, ale Ezaua jsem zavrhl. Hory jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním...
Malachiáš 3:24...Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych ...
Matouš 2:22...bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokynobrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve...
Matouš 23:15... obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát...
Marek 8:33...ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi...
Marek 14:70...zapíral. Po malé chvíli se kolemstojící znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi...
Lukáš 1:16...naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v...
Lukáš 1:17...jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti...
Lukáš 7:9...udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad nímobrátil se a řekl zástupu, který jej následoval: "Říkám vám...
Lukáš 9:43...všichni žasli nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova:...
Lukáš 9:55...oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice...
Lukáš 10:23... komu by ho Syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co...
Lukáš 12:22...pro sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o...
Lukáš 12:54...proti snaše a snacha proti tchyni." Potom se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak,...
Lukáš 14:12... a kdo se ponižuje, bude povýšen." Potom se obrátil ke svému hostiteli: "Když pořádáš oběd nebo večeři,...
Lukáš 14:25...Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane...
Lukáš 17:4...zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit."...
Lukáš 20:9...právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: "Jeden...
Lukáš 22:32...za tebe, aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou...
Lukáš 22:61... ještě než to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátil a podíval se na Petra. Ten si vzpomněl, jak mu Pán...
Lukáš 23:28...které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad...
Jan 1:38...uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se...
Jan 16:20...radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože...
Jan 20:14... kam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to...
Jan 20:16... si ho mohu odnést." "Marie!" řekl JežíšObrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená...
Skutky 2:20...na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný...
Skutky 3:19...že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokáníobraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina...
Skutky 7:39...nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří...
Skutky 9:35...obyvatelé Lyddy a Šáronu, kteří ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem...
Skutky 9:40...všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči...
Skutky 11:21...byla s nimi a veliké množství jich uvěřiloobrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se donesla k církvi v...
Skutky 14:15...jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil...
Skutky 16:18...mnoho dní, Pavel to nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše...
Skutky 18:14...Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví...
Skutky 26:18... posílám, abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby...
Skutky 26:20...zemi a také pohanům, že mají činit pokáníobrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání. To...
1. Korintským 1:28...tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil...
2. Korintským 3:16...na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův...
1. Tesalonickým 1:9...vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a...
Jakub 4:9...do bědování, truchlete a plačte! Váš smích se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před...
Jakub 5:19... že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho...
2. Petr 2:6...sedm lidí s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům...
Zjevení 1:12...Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje." Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou...
Zjevení 8:8...veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření...
Zjevení 8:11...Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo,...
Zjevení 16:3...vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři...
Zjevení 16:4...pak vylil svou číši na řeky a na prameny vodobrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká:...

Slova obsahující obrátil: neobrátil (1) neobrátili (5) neobrátilo (1) obrátil (85) obrátila (10) obrátili (25) obrátilo (5) obrátily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |