Obrátím

Hledám pøesnì 'obrátím'. Nalezeny 32 verše. Další varianty: obraťte (11) obrátíte (1) obrátit (10) obrátíš (8) obrátím (33) obrátily (1) obrátilo (5) obrátili (25) obrátila (10) obrátil (85) obrátí (51) obrať (15) obráceny (1) obráceni (5) obrácen (3)
Exodus 23:27...němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně,...
Leviticus 26:9... takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečemObrátím se k vám a způsobím, abyste se rozplodili a...
Leviticus 26:17...budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědíObrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými...
Leviticus 26:31...model a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim...
Žalmy 32:8...cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být...
Izaiáš 1:25...od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím seObrátím proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji strusku,...
Izaiáš 14:23... jeho potomka i nástupce, praví HospodinObrátím jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou...
Izaiáš 49:11...je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle - přicházejí z...
Jeremiáš 6:8...se napravit, jinak se od tebe odvrátím; jinak  obrátím v sutiny, v zemi, jež není k bydlení." Tak praví...
Jeremiáš 9:10...ptáci odsud uletěli, utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali,...
Jeremiáš 21:4... Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku před hradbami...
Jeremiáš 34:22...na , dobudou je a spálí je. Judská města obrátím v trosky, kde nikdo nebydlí." Slovo, které...
Jeremiáš 51:25... Rozmáchnu se proti tobě, svalím ze skalobrátím v horu popela! Nevezmou z tebe kámen úhelný ani...
Ezechiel 5:14... že jsem ve svém horlení promluvil HospodinObrátím v trosky a budeš na posměch okolním národům před...
Ezechiel 6:14...svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti nimobrátím jejich zemi v pustinu pustější než poušť u Ribly,...
Ezechiel 9:10...nevidí.' Proto se neslituji a nebudu je šetřitObrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný...
Ezechiel 11:21...srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 17:19... tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živobrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou...
Ezechiel 22:31...je plamenem svého zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 25:13...ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytekobrátím jej v sutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat...
Ezechiel 33:28...opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou moremObrátím tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy...
Ezechiel 33:29...natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjdeObrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem,...
Ezechiel 35:3...proti tobě, pohoří Seír! Vztáhnu na tebe rukuobrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v...
Ezechiel 35:7...krveprolití, bude se ti krev lepit na patyObrátím pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím...
Ezechiel 36:9...se brzy vrátí. Vždyť jsem přece s vámiObrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat....
Ozeáš 2:5...obnaženou ukázal jako v den, kdy se zrodila, a obrátím ji v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její...
Ozeáš 6:11...i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje...
Joel 4:1...tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a...
Amos 1:8... kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v AškelonuObrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou,...
Amos 8:10...a zatemním zemi vprostřed dne. Vaše slavnosti obrátím v truchlení a všechny vaše písně v kvílení. Všechny...
Micheáš 1:6...výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její...
Zachariáš 13:7...zástupů. Bij pastýře, se stádo rozprchneObrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi, praví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |