Obrátí

Hledám pøesnì 'obrátí'. Nalezen 51 verš. Další varianty: obraťte (11) obrátíte (1) obrátit (10) obrátíš (8) obrátím (33) obrátily (1) obrátilo (5) obrátili (25) obrátila (10) obrátil (85) obrátí (51) obrať (15) obráceny (1) obráceni (5) obrácen (3)
Genesis 50:24...řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou...
Genesis 50:25...zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve...
Exodus 7:17... kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská...
Exodus 13:19...ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli...
Exodus 14:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem....
Leviticus 6:15...ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť přinášená knězem celá...
Leviticus 26:33...Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země...
Numeri 6:26...svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet...
Deuteronomium 28:60...a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemociObrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a...
Deuteronomium 30:3...ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůhobrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí zpět a...
Deuteronomium 31:20... budou jíst do sytosti, k otylosti. Tehdy se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnou...
Deuteronomium 32:30... Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou...
Jozue 24:20...Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohůmobrátí se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako...
1. Královská 2:32...krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže...
1. Královská 12:27...obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzaléměobrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi...
Žalmy 1:6...dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí...
Žalmy 20:4...na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé...
Žalmy 94:23... v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na  obrátí, jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodin, náš...
Žalmy 102:18...Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy nepohrdne jejich...
Přísloví 10:28...končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky...
Přísloví 17:8...působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátí. Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo...
Izaiáš 10:25...prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne...
Izaiáš 17:7...ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátí. Nebude vzhlížet k oltářům, k vlastnoručnímu dílu...
Izaiáš 19:22...udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten den se...
Izaiáš 34:9...ve sporu o Sion! Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní půda v síru; celou tu zemi zachvátí plameny...
Izaiáš 34:13...hložím, jejich pevnosti trním a bodláčímobrátí se v doupě šakalí a v útočiště pro pštrosy. Setkají...
Izaiáš 51:3...učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání...
Izaiáš 60:5...se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbušíobrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě...
Jeremiáš 10:22...Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že...
Jeremiáš 12:10...pastýři, pole podupou; překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinou,...
Jeremiáš 13:16...světlo, on je však promění v stín smrtiobrátí je ve tmu nejhlubší. Jestliže neposlechnete, spláču...
Jeremiáš 15:19...bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj...
Jeremiáš 37:7...faraonovo vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na...
Jeremiáš 37:8... se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobudou je a vypálí. Tak...
Jeremiáš 46:21...jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěkobrátí se a prchnou společně. Neobstojí - přišel den jejich...
Jeremiáš 50:3...se zhroutily! Přitáhl na něj národ severníobrátí jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez obyvatele - lidé i...
Jeremiáš 51:29...bolestí, plní se, co Hospodin o Babylonu uložilObrátí babylonskou zemi v trosky, kde nikdo nebydlí....
Jeremiáš 51:37...moře, nechám vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat...
Ezechiel 38:21... praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a...
Daniel 11:18...ni škodil. To se mu však nepodaří a nesplníObrátí tedy pozornost k přímořským zemím a mnohé z nich...
Daniel 11:30...se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty,...
Ozeáš 3:5...krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Slyšte slovo...
Ozeáš 7:12...k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes svoji síť. Pochytám je jak ptáky...
Amos 8:3... je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník Hospodin. Všude spousta...
Zachariáš 14:13...hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruceobrátí ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovat v...
Lukáš 1:16...naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v...
Jan 16:20...radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože...
Skutky 2:20...na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný...
2. Korintským 3:16...na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův...
Jakub 4:9...do bědování, truchlete a plačte! Váš smích se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před...
Jakub 5:19... že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho...

Slova obsahující obrátí: neobrátí (1) neobrátíte (1) obrátí (51) obrátím (33) obrátíš (8) obrátíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |