Obnovím

Hledám varianty 'obnovím' [ obnovit (1) obnovíš (1) obnovím (6) obnovili (3) obnovil (8) obnoví (7) obnoveni (1) obnovena (2) obnoven (2) obnově (1) obnov (2) ]. Nalezen 31 verš.
2. Samuel 8:3... syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000...
2. Královská 14:25... syna Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v...
1. Letopisů 11:8...od terasy Milo k obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin...
2. Letopisů 15:8...i z měst, která zabral v Efraimských horáchObnovil také Hospodinův oltář stojící naproti předsíni...
2. Letopisů 24:4...měl syny a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil tedy kněze a levity a...
2. Letopisů 24:13...byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukamaObnovili Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevnili....
2. Letopisů 29:35...zápalné oběti. Tak byla v Hospodinově chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiáš i všechen lid se radovali z...
2. Letopisů 33:14... Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene...
2. Letopisů 34:10...aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravěobnově Hospodinova chrámu. Dávali je tesařům a stavitelům...
Ezdráš 3:3...jak je psáno v Zákoně Božího služebníka MojžíšeObnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy...
Ezdráš 9:9...nám pookřát, abychom vystavěli dům našeho Bohaobnovili jeho trosky a našli útočiště v Judsku a v...
Job 8:6...začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnoví. Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká...
Job 22:23...výroky. K Všemohoucímu když se navrátíš, on  obnoví! Ze svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do...
Žalmy 14:7...vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude...
Žalmy 51:12...Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ze své přítomnosti,...
Žalmy 53:7...vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude...
Žalmy 104:30...pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva trvá věčně, ze svého díla ...
Izaiáš 49:6... on praví: Málo na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl nazpět ty, kdo z Izraele...
Izaiáš 49:8...ochráním a dám lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovil a rozdělil zpustlá dědictví, abys řekl vězňům:...
Izaiáš 61:4...sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla troskami. Pastýři vašich stád...
Jeremiáš 12:16...učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou obnoveni stejně jako můj lid. Pokud však neposlechnou, pak...
Jeremiáš 15:19... toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš,  obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li...
Jeremiáš 30:17...všechny, kdo olupují, nechám oloupit. Ano,  obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví Hospodin, neboť...
Pláč 5:21...Navrať nás k sobě, Hospodine, se vrátímeObnov naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl...
Daniel 8:14...a jiter," odpověděl mu. "Pak bude svatyně znovu obnovena." Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je...
Daniel 9:25...a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát...
Amos 9:11...nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!" Toho dne obnovím zbořený stan Davidův. Opravím jeho trhliny a jeho...
Sofoniáš 3:17...se bude z tebe veselit, svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí jako v den slavnosti...
Skutky 1:6..." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Paneobnovíš teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není...
Skutky 15:16...proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se vrátímobnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím a vztyčím...
1. Petr 5:10...v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |