Oblehnout

Hledám varianty 'oblehnout' [ obleženo (3) oblehnu (1) oblehnout (1) oblehnou (1) oblehni (4) oblehly (1) oblehli (8) oblehl (12) ]. Nalezeno 30 veršù.
Deuteronomium 20:12...tvou nabídku nepřijmou a začnou s tebou bojovatoblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou...
Jozue 10:5...a král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojskyoblehli Gibeon a zaútočili na něj. Obyvatelé Gibeonu proto...
Jozue 10:31...Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k LachišiOblehl jej, zaútočil na něj a Hospodin vydal Izraeli do...
Jozue 10:34...Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k EglonuOblehli jej a zaútočili na něj. Téhož dne jej dobyli a...
Soudců 9:50...tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k Tebecuoblehl jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam...
1. Samuel 23:1..." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí na humnech." David se tedy...
1. Samuel 23:8...lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou...
2. Samuel 11:1...svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil AmonceOblehli tedy Rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě. Jednou...
2. Samuel 12:28...městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojskaoblehni město a dobuď je, abych je nedobyl a vítězství...
2. Samuel 20:15...a přidali se k němu. Joábovi muži přitáhlioblehli ho v Abel-bet-maace. Navršili k městu násep, který...
1. Královská 16:17...s celým izraelským vojskem vytáhl od Gibetonuoblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel...
1. Královská 20:1...společně s dvaatřiceti králi s koni a vozyoblehl Samaří a dobýval je. Vyslal do města k izraelskému...
2. Královská 6:24...celé své vojsko, vytáhl proti Samaříoblehl je. V Samaří nastal veliký hlad. Obléhání...
2. Královská 16:5...Remaliášovým, vytáhl do boje proti JeruzalémuOblehli Achaze, ale nedokázali ho porazit. V době...
2. Královská 18:9...vytáhl asyrský král Šalman-assar proti Samaříoblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v...
2. Královská 25:2...kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého...
1. Letopisů 20:1...výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k Raběoblehl ji. David zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl...
2. Letopisů 32:1... přitáhl do Judska asyrský král Senacheriboblehl opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš...
Žalmy 55:5...se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti  oblehly. Hrůza a děs svírají a přemožen jsem úzkostí...
Kazatel 9:14...hrstka lidí. Přitáhl na mocný král, a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl...
Izaiáš 21:2...zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Médeoblehni! Všemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá...
Izaiáš 29:3...oltářním ohništěm. Svým táborem obklíčímoblehnu věžemi, náspy proti tobě navrším. Tehdy budeš...
Izaiáš 29:7...ti, kdo proti němu vyšli do války, všichni, kdo oblehli jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vidění....
Jeremiáš 4:16...jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka přišli oblehnout, proti judským městům se rozkřiknou!' Obklíčili...
Jeremiáš 39:1...král Nabukadnezar s celým svým vojskemoblehl jej. Devátého dne čtvrtého měsíce jedenáctého roku...
Jeremiáš 52:5...kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše....
Ezechiel 4:3...sebe a to město a upři na svůj pohled, je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům Izraele. Lehni si...
Ezechiel 24:2... přesně tento den. Právě dnes král babylonský oblehl Jeruzalém. Pověz bandě vzbouřenců podobenství a...
Daniel 1:1...k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezaroblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do...
Lukáš 19:43...tebe dny, kdy tví nepřátelé obklíčí valemoblehnou . Sevřou ze všech stran a srovnají se zemí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |