Oblečeni

Hledám varianty 'oblečeni' [ oblékli (12) oblékla (5) oblékl (16) obleču (1) oblečte (9) oblečou (2) oblečme (2) oblečete (3) oblečeno (1) oblečeni (12) oblečena (1) oblečen (16) oblečeme (2) obleč (6) obléci (4) ]. Nalezeno 88 veršù.
Genesis 3:21...Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděvoblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal...
Genesis 27:15...šaty svého staršího syna Ezaua, které měla domaoblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i...
Genesis 38:19... Potom vstala a odešla, odložila závojoblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém...
Genesis 41:42...pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovioblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz....
Leviticus 8:7...vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpouoblékl mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho tkaným...
Leviticus 8:13... Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy synyoblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim...
Numeri 20:26...a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi rouchoobleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke...
Numeri 20:28...na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho rouchooblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak...
Deuteronomium 1:41...nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně jste se chystali...
1. Samuel 17:5...šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbuOblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5 000...
1. Samuel 17:38...je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu...
2. Samuel 6:14...přitom křepčil ze všech sil před Hospodinemoblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele...
1. Letopisů 15:27...obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité...
1. Letopisů 21:16...namířeným proti Jeruzalému. David i stařešinovéoblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu:...
2. Letopisů 5:12...i Jedutunovi se svými syny a bratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely, lyrami a...
2. Letopisů 6:41...své! Tví kněží, Hospodine Bože, jsou spásou oblečeni, tví věrní se radují z tvé dobroty. Neodvracej,...
2. Letopisů 28:15...ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a...
Ester 4:1...dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděvoblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým a...
Ester 4:4...se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy...
Ester 5:1... co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany...
Ester 6:9...nejvznešenějších velmožů. je to roucho oblečeno tomu, koho král chce vyznamenat; je na tom koni...
Ester 6:11... nevynecháš." A tak Haman vzal to roucho a koněoblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal před ním:...
Job 40:10...podobným? Zkus se ozdobit velebnou vznešenostíobleč se do slavné nádhery! Svému hroznému hněvu průchod...
Žalmy 35:26...radují z mého neštěstí! Studem a hanbou jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají! Ti, kdo mi ale...
Žalmy 109:29... se zaraduje tvůj služebník! se žalobci oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm ostudy!...
Žalmy 132:9...síly tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní jásají! Pro Davida, služebníka...
Žalmy 139:9...si ustlal v podsvětí - i tam jsi! Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým,...
Izaiáš 22:12..."Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!" A hle - radost a veselí, porážení dobytka,...
Izaiáš 51:9... spasení. Probuď se, probuď, paže Hospodinovaobleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů...
Izaiáš 52:1...chodce. Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město...
Izaiáš 59:17...spravedlností se posílil. Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako...
Izaiáš 61:6...sloužící. Bohatstvím národů se budete sytitoblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít...
Izaiáš 61:10...raduji, duše mého Boha velebí, neboť  oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti zahalil...
Jeremiáš 2:32...snad dívka na svůj šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však na zapomněl - kolik je...
Jeremiáš 4:8...pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se oblečte pytlem, naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí...
Jeremiáš 6:26...Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem! Můj lideobleč se pytlem, svíjej se v popelu, naříkej jako nad...
Jeremiáš 46:4... do sedel! Nastupte v přilbách, kopí vyleštěnáoblečte pancíře! Co to vidím? V děsu ustupují, jejich...
Jeremiáš 49:3... Aj je vyhuben, obyvatelky Raby, bědujteoblečte pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte!...
Pláč 2:10...sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu pokrylioblečeni do pytloviny. Jeruzalémské panny svěsily hlavy k...
Ezechiel 16:10...vodou, opláchl od krve a pomazal olejemOblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné kůže,...
Ezechiel 16:18...jsi smilnila. Vzala jsi svá vyšívaná rouchaoblékla je jimi. Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim....
Ezechiel 27:31...smutku nad tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou, s hořkostí budou plakat nad tebou a trpce se dají...
Daniel 5:7..."Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se...
Daniel 5:16... dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se...
Joel 1:13...v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselíOblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře,...
Amos 8:10...a všechny vaše písně v kvílení. Všechny vás obleču do pytloviny a všechny hlavy budou oholeny. Nechám...
Jonáš 3:5...půst a všichni od nejmenších po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému...
Zachariáš 3:3...vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a...
Zachariáš 3:5...turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turbanoblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho. Potom...
Matouš 6:25...ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než...
Matouš 6:29...vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká...
Matouš 6:31...Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš...
Matouš 22:11...na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi...
Matouš 25:36...jsem cizincem a přijali jste , byl jsem nahýoblékli jste , byl jsem nemocný a navštívili jste , byl...
Matouš 25:38...viděli jako cizince a přijali anebo nahéhooblékli ? Kdy jsme viděli nemocného anebo v žaláři a...
Matouš 27:31...se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášťoblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Když...
Marek 1:6...své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl...
Marek 5:15... který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile jim...
Marek 14:51...a utekli. Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on...
Marek 15:17...zvaného Praetorium a svolali celou posádkuOblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z...
Marek 15:20...mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášťoblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Jistý...
Lukáš 8:35...něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití...
Lukáš 12:22...život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než...
Lukáš 12:27...vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu,...
Lukáš 15:22...svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šatyoblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte...
Lukáš 23:11...svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmívaloblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k...
Lukáš 24:49...Otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl k Betanii. Zvedl...
Jan 13:12...jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim: "Chápete, co...
Jan 21:7...Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pánoblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody....
Římanům 13:12...a den je blízko. Odložme proto skutky tmyoblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v...
Římanům 13:14...a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Přijímejte ty, kdo jsou...
1. Korintským 15:53...a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost...
2. Korintským 5:3...se v našem nebeském příbytku - jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu,...
Galatským 3:27... kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo...
Efeským 6:11... posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné mociOblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit...
Efeským 6:14...stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdouoblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat...
Koloským 3:10...jste již odložili své staré s jeho skutkyoblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k...
Koloským 3:12...Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a...
Koloským 3:14...odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich...
1. Tesalonickým 5:8... My ale patříme dni! Proto buďme střízlivíoblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh...
Zjevení 3:18...v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž...
Zjevení 7:9...i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkemoblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a...
Zjevení 10:1...jiného silného anděla, jak sestupuje z nebeoblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako...
Zjevení 11:3...budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dníoblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy a dva svícny...
Zjevení 15:6...sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli oblečeni běloskvoucím plátnem a na prsou byli přepásáni...
Zjevení 17:4...a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a...
Zjevení 19:8...manželka se připravila, a bylo dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé...
Zjevení 19:13...napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |