Oblaku

Hledám varianty 'oblaku' [ oblaky (8) oblakům (8) oblaků (2) oblaku (24) oblakem (8) oblaka (10) oblak (50) oblacích (8) ]. Nalezeno 110 veršù.
Genesis 9:13... jež je s vámi, pro všechna příští pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a...
Genesis 9:14...smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou...
Genesis 9:16... aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou...
Exodus 14:20...mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k...
Exodus 16:10...obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil...
Exodus 19:9...Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě...
Exodus 19:16...hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se...
Exodus 24:15..." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji...
Exodus 24:16... Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinajoblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše...
Exodus 24:18...jako stravující oheň. Mojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní...
Exodus 34:5...nesl dvě kamenné desky. Hospodin sestoupiloblaku a postavil se k němu. Tehdy vyslovil jméno Hospodin....
Exodus 40:34...to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš...
Exodus 40:35...vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se...
Exodus 40:36...naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali...
Exodus 40:37...Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne, kdy se vznesl. Ve...
Exodus 40:38...se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu...
Leviticus 16:2...Truhle), aby nezemřel, neboť se budu ukazovatoblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do svatyně: s...
Leviticus 16:13... a slitovnici ležící na Truhle svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme také trochu krve z...
Numeri 9:15...postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v...
Numeri 9:16...ohně. Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu...
Numeri 9:17...oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na...
Numeri 9:18...rozkazu tábořili. Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad...
Numeri 9:19... dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové...
Numeri 9:20...drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili...
Numeri 9:21...a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl,...
Numeri 9:22...vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál.  oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok,...
Numeri 10:11..." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele se tedy...
Numeri 10:12...tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli poprvé podle...
Numeri 10:34...na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával:...
Numeri 11:25...je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupiloblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi...
Numeri 12:10...proti nim vzplanul hněvem a odešelOblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná,...
Numeri 14:14... Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém...
Numeri 17:7...se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a ukázala se tam Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak...
Numeri 23:10...mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých,...
Deuteronomium 1:33...cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se a...
Deuteronomium 4:11... Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tmaoblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku...
Deuteronomium 5:22...hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohněoblaku a mračna a nic k nim nedodal. Napsal je na dvě...
Deuteronomium 33:26... Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné...
Soudců 20:38...se zálohou domluveno: " začne z města stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě...
Soudců 20:40...v předchozí bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a hle - z města stoupá k...
1. Královská 8:10...vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke...
1. Královská 8:11...Hospodinův chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám...
2. Letopisů 5:13...chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke...
2. Letopisů 5:14...chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám...
Job 20:6... I kdyby jeho hrdost k nebi dosáhla a hlavou oblaků se dotýkal, jak vlastní lejno zmizí napořád - ‚Kam...
Job 22:14...říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mrakyOblaka cloní jej, takže nevidí, když po nebeské klenbě...
Job 26:8... zavěšuje zemi na ničem. On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. On zahaluje úplněk,...
Job 30:15... mou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak rozplynulo se bezpečí. Teď ale duše opouští,...
Job 37:11...svým dechnutím, na širých vodách mrznou hladinyOblaka vláhou obtíží, mračna rozhání bleskem svým. Ta...
Job 37:15...se, o Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh oblaka vede, jak na nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš...
Job 38:9...z lůna vyvalilo ven, když jsem je přioblékl oblakem, zahalil mračnem jako do plenek, když jsem mu...
Žalmy 36:6... Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost saháoblakům. Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony...
Žalmy 57:11...láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůruoblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj...
Žalmy 68:3... ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněm,...
Žalmy 68:5...Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin je jeho jméno, před ním...
Žalmy 68:35...nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblak! Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele...
Žalmy 78:14...moře, převedl je, vody postavil jako hromadyOblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí....
Žalmy 78:23...a nedoufali v jeho spasení, přesto dal příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou,...
Žalmy 89:7...tvou věrnost velebí. Rovná se Hospodinu někdooblacích? Kdo z Božích synů je jako Hospodin? Velikou bázeň...
Žalmy 89:38...jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědekoblacích!" séla Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil, na svého...
Žalmy 104:3...jsi nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na křídlech větrných. Vichry činíš svými...
Žalmy 105:39... strach z Izraele totiž svíral je! Rozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na...
Žalmy 108:5...láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůruoblakům. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj...
Žalmy 147:8... našemu Bohu hrajte na citery! On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. On...
Žalmy 148:4...Chvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vodyoblacích! všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem...
Přísloví 3:20...upevnil. Jeho věděním tryskají z hlubin proudyoblaka rosu skýtají. Soudnost a prozíravost nesejdou ti...
Přísloví 8:28...nebesa chystal, když nad propastí obzor vyměřiloblaka když ve výšinách věšel, propastné prameny když...
Přísloví 16:15...tváři krále znamená život, jeho přízeň - dešťový oblak na jaře! Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad...
Přísloví 25:14...jej vyslali; duši svých pánů jistě občerstvíOblaka, vítr - a žádný déšť! Chvástavé sliby - samé chyby!...
Kazatel 11:3... vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní vodou, průtrž se na zemi vylije. Když spadne...
Izaiáš 4:5...- všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne...
Izaiáš 19:1...nad Egyptem: Hle - Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se k Egyptu! Egyptské modly před ním třesou...
Izaiáš 25:5... Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když oblak výheň zastíní - umlkla píseň ukrutných! Hospodin...
Izaiáš 44:22...můj služebník, nezapomenu, Izraeli, na tebe. Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím....
Izaiáš 45:8... sešlete shůry rosu, spravedlnost pršíoblaků! Otevři se, země, spása vyraší, spravedlnost ...
Izaiáš 60:8...dům své slávy oslavím. Kdo se to slétají jako oblaky, jako holubi k svému hnízdišti? Na zajisté čekají...
Jeremiáš 10:13...rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých...
Jeremiáš 51:9...své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, oblakům se rozroste." "Hospodin nás obhájil v naší...
Jeremiáš 51:16...rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých...
Pláč 3:44...nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil sesoblaka, nepřístupný pro modlitby. Odporným smetím učinil...
Ezechiel 8:11... Každý měl v ruce kaditelnici a vzhůru stoupal oblak vonného dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi....
Ezechiel 10:3...mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil oblak. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad...
Ezechiel 10:4...a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila záře Hospodinovy slávy. Šelest...
Ezechiel 30:3...onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a...
Ezechiel 31:3... cedr neobyčejného vzrůstu se špicí sahajícíoblakům. Vody mu daly jeho vzrůst, tyčil se dík hlubokým...
Ezechiel 31:10...Protože se tyčil tak vysoko a špicí sahal oblakům, takže jeho srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do...
Ezechiel 31:14...netyčily do výšky, aby svou špicí nesahalyoblakům a ve své pýše se nestavěly nad ostatní stromy...
Daniel 7:13...vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil,...
Nahum 2:14...praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálímoblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti kořist z...
Matouš 17:5..." Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný...
Matouš 24:30...a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s...
Matouš 26:64...sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal:...
Marek 9:7... že nevěděl, co by řekl. Vtom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: "Toto je můj...
Marek 13:26...' Tehdy spatří Syna člověka, jak přicházíoblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí...
Marek 14:62...sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "K čemu...
Lukáš 9:34...Nevěděl ale, co říká. Než to dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v tom oblaku, dostali...
Lukáš 9:35... Když se ocitli v tom oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, můj Vyvolený. Toho...
Lukáš 12:54...k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak. Když...
Lukáš 21:27... Tehdy spatří Syna člověka, jak přicházíoblaku s mocí a velikou slávou. se to všechno začne dít,...
Skutky 1:9...jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očíoblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle,...
Skutky 2:19...zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheňoblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než...
1. Korintským 10:1...se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku...
1. Korintským 10:2...a všichni prošli mořem. Všichni byli křtemoblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž...
1. Tesalonickým 4:17...Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom budeme s Pánem navždycky....
Zjevení 1:7...sláva a moc na věky věků. Amen. Hle, přicházíoblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli....
Zjevení 10:1...silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a...
Zjevení 11:12...sem!" a před zraky svých nepřátel vystoupilioblaku do nebe. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a...
Zjevení 14:14...skutky je provázejí." A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě...
Zjevení 14:15...a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina sklizně....
Zjevení 14:16...Sklizeň země dozrála!" Tehdy ten, který seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |