Oblíbili

Hledám varianty 'oblíbili' [ oblíbím (2) oblíbili (2) oblíbila (1) oblíbil (23) oblíbí (1) oblíbeni (1) oblíben (2) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 25:28...byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si...
Genesis 39:4...působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilooblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho...
Deuteronomium 33:24...jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu ...
1. Samuel 16:21...a vstoupil k němu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal jeho zbrojnošem. Saul potom vzkázal...
1. Samuel 20:3... Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis  oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví, aby...
1. Královská 10:9... Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si  oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje...
1. Královská 11:19...dům a stravu a dal mu i pozemky. Farao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy,...
2. Letopisů 9:8... Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si  oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl králem pro...
Ester 2:14... Ke králi nevcházela, ledaže by si ji král oblíbil a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu...
Ester 2:15... strážce žen. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce...
Job 33:26...náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář s jásáním a Bůh mu navrátí...
Žalmy 47:5...dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla Vznáší se Bůh uprostřed jásání, Hospodin,...
Žalmy 78:68... Judův kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam postavil a jako země,...
Žalmy 112:1... který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil! Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude...
Žalmy 119:35... po stezce přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň srdce ke svým svědectvím namísto...
Žalmy 132:13...na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion zvoliloblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je spočinutí na...
Přísloví 22:1...než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben. Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem...
Přísloví 24:25...budou spílat národy. Žalobci však bývají oblíbeni, takoví se jen chvály dočkají. Upřímná odpověď -...
Kazatel 9:7...pij víno své, vždyť Bůh si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě...
Izaiáš 1:23...a společníci zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na zisku. Sirotkům nezjednávají...
Izaiáš 42:1... jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo...
Ezechiel 20:40...Každý z nich se vrátí zpět do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše oběti a vybrané dary ze všeho...
Ezechiel 20:41...shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnánioblíbím si vás jako příjemnou vůni a prokážu na vás svou...
Micheáš 7:18...rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše provinění...
Matouš 3:17...hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam...
Matouš 12:18...jsem vyvolil, můj milovaný, kterého jsem si oblíbil. Na něj položím svého Ducha, on oznámí spravedlnost...
Matouš 17:5...hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte." Když to učedníci uslyšeli,...
Marek 1:11...hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." Duch ho pak ihned vypudil na poušť...
Jan 3:19...přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo...
Skutky 7:46... Tak to bylo do dnů Davida, kterého si Bůh oblíbil a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit...
2. Petr 1:17...hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |