Obléknou

Hledám varianty 'obléknou' [ obléknu (3) obléknout (1) obléknou (2) oblékni (2) oblékněte (2) obléknete (1) oblékneš (5) oblékne (10) oblékli (12) oblékla (5) oblékl (16) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 3:21...Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděvoblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal...
Genesis 27:15...šaty svého staršího syna Ezaua, které měla domaoblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i...
Genesis 38:19... Potom vstala a odešla, odložila závojoblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém...
Genesis 41:42...pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovioblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz....
Exodus 3:22...návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!" ...
Exodus 28:41...zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je,...
Exodus 29:5...a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská rouchaoblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu, efod i...
Exodus 29:8...jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho synyoblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho...
Exodus 40:13...ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodouOblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej...
Exodus 40:14...konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho synyoblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich...
Leviticus 6:3...na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky. Vybere...
Leviticus 8:7...vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpouoblékl mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho tkaným...
Leviticus 8:13... Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy synyoblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim...
Leviticus 16:4...k oběti za hřích a s beranem k zápalné obětiOblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni plátěné spodky,...
Leviticus 16:24...tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodouoblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal svou...
Leviticus 16:32...a pověřen ke kněžské službě místo svého otceoblékne si svatá plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyni...
Numeri 20:28...na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho rouchooblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak...
Deuteronomium 1:41...nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně jste se chystali...
1. Samuel 17:38...šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbuoblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také...
2. Samuel 14:2...ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutekOblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a chovej se jako...
2. Letopisů 28:15...ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a...
Ester 4:1...dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděvoblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým a...
Ester 4:4...se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy...
Ester 5:1... co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany...
Ester 6:11... nevynecháš." A tak Haman vzal to roucho a koněoblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal před ním:...
Job 27:17... i kdyby šatů jak bláta navršil, spravedlivý oblékne si, co on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí...
Žalmy 132:16...zásoby, jeho chudé chlebem nasytím, jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde...
Žalmy 132:18...svého pomazaného se postarám. Jeho nepřátele obléknu v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna." ...
Žalmy 139:9...si ustlal v podsvětí - i tam jsi! Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým,...
Izaiáš 22:21...svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášovaobléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou...
Izaiáš 59:17...spravedlností se posílil. Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako...
Izaiáš 61:10...raduji, duše mého Boha velebí, neboť  oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti zahalil...
Jeremiáš 51:3...střelce ani napnout luk, nenechte je ani pancíř obléknout! Nešetřete ani jejich mládence, celé to vojsko...
Ezechiel 16:10...vodou, opláchl od krve a pomazal olejemOblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné kůže,...
Ezechiel 16:18...jsi smilnila. Vzala jsi svá vyšívaná rouchaoblékla je jimi. Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim....
Ezechiel 44:17...stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoříobléknou si lněná roucha. Kdykoli budou sloužit v branách...
Daniel 5:29...Belšasar hned na to přikázal, Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho...
Jonáš 3:5...půst a všichni od nejmenších po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému...
Zachariáš 3:5...turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turbanoblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho. Potom...
Zachariáš 6:13...chrám. To on vystaví Hospodinův chrámoblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako vládce a...
Matouš 25:36...jsem cizincem a přijali jste , byl jsem nahýoblékli jste , byl jsem nemocný a navštívili jste , byl...
Matouš 25:38...viděli jako cizince a přijali anebo nahéhooblékli ? Kdy jsme viděli nemocného anebo v žaláři a...
Matouš 27:31...se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášťoblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Když...
Marek 15:17...zvaného Praetorium a svolali celou posádkuOblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z...
Marek 15:20...mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášťoblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Jistý...
Lukáš 23:11...svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmívaloblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k...
Jan 13:12...jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim: "Chápete, co...
Jan 21:7...Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pánoblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody....
Jan 21:18... kam jsi chtěl. zestárneš, rozpřáhneš ruceoblékne jiný a povede , kam nechceš." (To řekl, aby mu...
Skutky 12:8...Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: "Oblékni se a obuj." Když to udělal, anděl pokračoval:...
1. Korintským 15:54...musí obléci nesmrtelnost. A toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost,...
Galatským 3:27... kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo...
Efeským 4:24...ducha své myslioblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu,...
Koloským 3:10...jste již odložili své staré s jeho skutkyoblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k...
1. Petr 5:5... Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví...
Zjevení 19:8...manželka se připravila, a bylo dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé...

Slova obsahující obléknou: neobléknou (1) obléknou (2) obléknout (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |