Oblékla

Hledám varianty 'oblékla' [ obléknu (3) obléknout (1) obléknou (2) oblékni (2) oblékněte (2) obléknete (1) oblékneš (5) oblékne (10) oblékli (12) oblékla (5) oblékl (16) obleču (1) oblečte (9) oblečou (2) oblečme (2) oblečete (3) oblečeno (1) oblečeni (12) oblečena (1) oblečen (16) oblečeme (2) obleč (6) obléci (4) ]. Nalezeny 112 verše.
Genesis 3:21...Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděvoblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal...
Genesis 27:15...šaty svého staršího syna Ezaua, které měla domaoblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i...
Genesis 38:19... Potom vstala a odešla, odložila závojoblékla si své vdovské šaty. Juda poslal to kůzle po svém...
Genesis 41:42...pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovioblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz....
Exodus 3:22...návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!" ...
Exodus 28:41...zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je,...
Exodus 29:5...a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská rouchaoblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu, efod i...
Exodus 29:8...jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho synyoblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho...
Exodus 40:13...ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodouOblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej...
Exodus 40:14...konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho synyoblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich...
Leviticus 6:3...na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky. Vybere...
Leviticus 8:7...vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpouoblékl mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho tkaným...
Leviticus 8:13... Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy synyoblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim...
Leviticus 16:4...k oběti za hřích a s beranem k zápalné obětiOblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni plátěné spodky,...
Leviticus 16:24...tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodouoblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal svou...
Leviticus 16:32...a pověřen ke kněžské službě místo svého otceoblékne si svatá plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyni...
Numeri 20:26...a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi rouchoobleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke...
Numeri 20:28...na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho rouchooblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak...
Deuteronomium 1:41...nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně jste se chystali...
1. Samuel 17:5...šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbuOblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5 000...
1. Samuel 17:38...je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu...
2. Samuel 6:14...přitom křepčil ze všech sil před Hospodinemoblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele...
2. Samuel 14:2...ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutekOblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a chovej se jako...
1. Letopisů 15:27...obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité...
1. Letopisů 21:16...namířeným proti Jeruzalému. David i stařešinovéoblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu:...
2. Letopisů 5:12...i Jedutunovi se svými syny a bratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely, lyrami a...
2. Letopisů 6:41...své! Tví kněží, Hospodine Bože, jsou spásou oblečeni, tví věrní se radují z tvé dobroty. Neodvracej,...
2. Letopisů 28:15...ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a...
Ester 4:1...dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděvoblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým a...
Ester 4:4...se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy...
Ester 5:1... co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany...
Ester 6:9...nejvznešenějších velmožů. je to roucho oblečeno tomu, koho král chce vyznamenat; je na tom koni...
Ester 6:11... nevynecháš." A tak Haman vzal to roucho a koněoblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal před ním:...
Job 27:17... i kdyby šatů jak bláta navršil, spravedlivý oblékne si, co on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí...
Job 40:10...podobným? Zkus se ozdobit velebnou vznešenostíobleč se do slavné nádhery! Svému hroznému hněvu průchod...
Žalmy 35:26...radují z mého neštěstí! Studem a hanbou jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají! Ti, kdo mi ale...
Žalmy 109:29... se zaraduje tvůj služebník! se žalobci oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm ostudy!...
Žalmy 132:9...síly tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní jásají! Pro Davida, služebníka...
Žalmy 132:16...zásoby, jeho chudé chlebem nasytím, jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde...
Žalmy 132:18...svého pomazaného se postarám. Jeho nepřátele obléknu v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna." ...
Žalmy 139:9...si ustlal v podsvětí - i tam jsi! Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým,...
Izaiáš 22:12..."Plačte a truchlete, oholte hlavy, pytlem se oblečte!" A hle - radost a veselí, porážení dobytka,...
Izaiáš 22:21...svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášovaobléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou...
Izaiáš 51:9... spasení. Probuď se, probuď, paže Hospodinovaobleč se silou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů...
Izaiáš 52:1...chodce. Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město...
Izaiáš 59:17...spravedlností se posílil. Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako...
Izaiáš 61:6...sloužící. Bohatstvím národů se budete sytitoblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít...
Izaiáš 61:10...raduji, duše mého Boha velebí, neboť  oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti zahalil...
Jeremiáš 2:32...snad dívka na svůj šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však na zapomněl - kolik je...
Jeremiáš 4:8...pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se oblečte pytlem, naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí...
Jeremiáš 6:26...Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem! Můj lideobleč se pytlem, svíjej se v popelu, naříkej jako nad...
Jeremiáš 46:4... do sedel! Nastupte v přilbách, kopí vyleštěnáoblečte pancíře! Co to vidím? V děsu ustupují, jejich...
Jeremiáš 49:3... Aj je vyhuben, obyvatelky Raby, bědujteoblečte pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte!...
Jeremiáš 51:3...střelce ani napnout luk, nenechte je ani pancíř obléknout! Nešetřete ani jejich mládence, celé to vojsko...
Pláč 2:10...sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu pokrylioblečeni do pytloviny. Jeruzalémské panny svěsily hlavy k...
Ezechiel 16:10...vodou, opláchl od krve a pomazal olejemOblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné kůže,...
Ezechiel 16:18...jsi smilnila. Vzala jsi svá vyšívaná rouchaoblékla je jimi. Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim....
Ezechiel 27:31...smutku nad tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou, s hořkostí budou plakat nad tebou a trpce se dají...
Ezechiel 44:17...stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoříobléknou si lněná roucha. Kdykoli budou sloužit v branách...
Daniel 5:7..."Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se...
Daniel 5:16... dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se...
Daniel 5:29...Belšasar hned na to přikázal, Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho...
Joel 1:13...v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselíOblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře,...
Amos 8:10...a všechny vaše písně v kvílení. Všechny vás obleču do pytloviny a všechny hlavy budou oholeny. Nechám...
Jonáš 3:5...půst a všichni od nejmenších po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému...
Zachariáš 3:3...vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a...
Zachariáš 3:5...turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turbanoblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho. Potom...
Zachariáš 6:13...chrám. To on vystaví Hospodinův chrámoblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako vládce a...
Matouš 6:25...ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než...
Matouš 6:29...vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká...
Matouš 6:31...Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš...
Matouš 22:11...na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi...
Matouš 25:36...jsem cizincem a přijali jste , byl jsem nahýoblékli jste , byl jsem nemocný a navštívili jste , byl...
Matouš 25:38...viděli jako cizince a přijali anebo nahéhooblékli ? Kdy jsme viděli nemocného anebo v žaláři a...
Matouš 27:31...se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášťoblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Když...
Marek 1:6...své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl...
Marek 5:15... který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile jim...
Marek 14:51...a utekli. Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on...
Marek 15:17...zvaného Praetorium a svolali celou posádkuOblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z...
Marek 15:20...mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášťoblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Jistý...
Lukáš 8:35...něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Očití...
Lukáš 12:22...život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než...
Lukáš 12:27...vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu,...
Lukáš 15:22...svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šatyoblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte...
Lukáš 23:11...svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmívaloblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k...
Lukáš 24:49...Otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl k Betanii. Zvedl...
Jan 13:12...jste čistí.") Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim: "Chápete, co...
Jan 21:7...Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pánoblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody....
Jan 21:18... kam jsi chtěl. zestárneš, rozpřáhneš ruceoblékne jiný a povede , kam nechceš." (To řekl, aby mu...
Skutky 12:8...Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: "Oblékni se a obuj." Když to udělal, anděl pokračoval:...
Římanům 13:12...a den je blízko. Odložme proto skutky tmyoblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v...
Římanům 13:14...a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Přijímejte ty, kdo jsou...
1. Korintským 15:53...a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost...
1. Korintským 15:54...musí obléci nesmrtelnost. A toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost,...
2. Korintským 5:3...se v našem nebeském příbytku - jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu,...
Galatským 3:27... kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo...
Efeským 4:24...ducha své myslioblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu,...
Efeským 6:11... posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné mociOblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit...
Efeským 6:14...stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdouoblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat...
Koloským 3:10...jste již odložili své staré s jeho skutkyoblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k...
Koloským 3:12...Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a...
Koloským 3:14...odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich...
1. Tesalonickým 5:8... My ale patříme dni! Proto buďme střízlivíoblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh...
1. Petr 5:5... Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví...
Zjevení 3:18...v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž...
Zjevení 7:9...i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkemoblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a...
Zjevení 10:1...jiného silného anděla, jak sestupuje z nebeoblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako...
Zjevení 11:3...budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dníoblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy a dva svícny...
Zjevení 15:6...sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli oblečeni běloskvoucím plátnem a na prsou byli přepásáni...
Zjevení 17:4...a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a...
Zjevení 19:8...manželka se připravila, a bylo dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment jsou spravedlivé...
Zjevení 19:13...napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |