Obléhat

Hledám varianty 'obléhat' [ obléhat (3) obléhán (1) obléhalo (2) obléhal (2) obléhají (1) obléhá (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 20:19...Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni...
1. Královská 15:27...Gibetonu. Když Nádab s celým izraelským vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím roce...
1. Královská 16:15...kralovat Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy obléhalo filištínský Gibeton. Jakmile se v táboře...
2. Královská 17:5...celé země, přitáhl k Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a...
2. Královská 24:10...babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat. Během obléhání dorazil k městu i samotný...
Job 19:12...armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizil,...
Izaiáš 1:8... jako budka v poli okurek, jak město, jež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku...
Jeremiáš 32:2... Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl vězněn na strážním...
Ezechiel 4:2...a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš proti němu...
Zachariáš 12:2...všechny národy v okolí. Jeruzalém totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |