Obklíčily

Hledám varianty 'obklíčily' [ obkličte (1) obklíčíte (1) obklíčím (1) obklíčily (1) obklíčili (10) obklíčil (1) obklíčí (7) obklíčen (2) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 19:4...nekvašené chleby a oni jedli. Ale než ulehliobklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků ...
Jozue 6:3...i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš...
Jozue 7:9...uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této zeměobklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké...
Soudců 20:5...Gibeje. Gibejští měšťané ale tu noc napadliObklíčili v domě a chtěli zavraždit. Mou družku...
Soudců 20:43...je dostihli, a tak je pobíjeli z obou stranObklíčili Benjamínce a neúnavně je pronásledovali na...
2. Královská 3:25...v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak to město obklíčili prakovníci a dobývali je. Moábský král viděl, že...
2. Královská 6:14...a množství vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle -...
2. Letopisů 18:31...Jošafata, řekli si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedy, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl...
Job 3:23... jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj nářek...
Žalmy 31:22...lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých...
Žalmy 118:10... než spoléhat se na mocné. Všichni pohané  obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Znovu a...
Žalmy 118:11...jménu jsem je porazil. Znovu a znovu  obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Jak vosy...
Izaiáš 29:3...Ariel mi bude oltářním ohništěm. Svým táborem  obklíčím, oblehnu věžemi, náspy proti tobě navrším....
Jeremiáš 1:15...a postaví své trůny proti branám Jeruzalémaobklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města. Odsoudím...
Jeremiáš 4:17...oblehnout, proti judským městům se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém jako hlídači pole, neboť se vzbouřil...
Jeremiáš 50:14... zhrozí se a užasne nad všemi jeho ranamiObkličte Babylon ze všech stran, všichni, kdo napínáte luk!...
Jeremiáš 51:2...cizince, provanou a vyprázdní jeho zem. Anoobklíčí jej všude kolem v jeho zlý den. Nenechte střelce...
Ezechiel 23:24... s jízdou a vozy a s vojsky spojenců.  obklíčí svými pavézami, štíty a přilbami, svěřím jim...
Ezechiel 28:23... budou v něm padat mrtvoly, kolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že jsem Hospodin! Dům Izraele ...
Ozeáš 7:2...všechny jejich zločiny; jejich skutky je teď obklíčily - vždyť je mám stále na očích! Obšťastňují krále...
Amos 3:11...Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Tuto zem obklíčí protivník, strhne tvé pevnosti a tvé paláce vyplení...
Abakuk 1:4...být bezmocný a právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací. "Jen se...
Lukáš 19:43... Přijdou na tebe dny, kdy tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou . Sevřou ze všech stran a...
Zjevení 20:9... jako je písku v moři. Zaplnili celý obzorobklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |