Objevil

Hledám varianty 'objevil' [ objevit (4) objevím (1) objevily (2) objevilo (1) objevili (2) objevila (6) objevil (11) objeví (11) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 15:17...dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tmaobjevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla...
Genesis 46:29...vstříc svému otci Izraelovi. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí....
Exodus 8:20... v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena...
Exodus 19:16...dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen...
Leviticus 13:9...- je to malomocenství. Když se na člověku objeví rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho...
Deuteronomium 13:2...ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké...
Deuteronomium 17:2... které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina, tvého...
Deuteronomium 32:17...bohům, jež nikdy neznali, těm, co nedávno se objevili - vaši otcové je neměli! Zbavil ses Skály, která...
1. Samuel 22:6...se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v...
2. Samuel 15:24...se všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží...
2. Samuel 20:1...Izraelcům odpovídali ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho....
1. Královská 14:24... sloupy a posvátné kůly. V zemi se dokonce objevila i modlářská prostituce. Dopouštěli se všech...
2. Královská 23:29...němu, ale on ho zabil v Megidu, jakmile se tam objevil. Jeho služebníci převezli jeho tělo na voze z...
Job 19:18...rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se objevím, nadávají mi. Spřízněným duším jsem odporný, moji...
Izaiáš 27:4...ji, aby nikdo neškodil. se nezlobímObjeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním do války a...
Izaiáš 60:2...ale vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objeví. Ke tvému světlu půjdou národy a králové k jasu...
Ezechiel 8:8...tu zeď." Začal jsem tedy prokopávat zeď a hleobjevil se průchod. "Vejdi," řekl mi, "a podívej se, jaké...
Ezechiel 17:7...vyrostly ratolesti a vyrašily výhonky. Vtom se objevil další mohutný orel s mohutnými křídly a hustým...
Ezechiel 47:10...tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostřou sítě od En-gedi po...
Daniel 5:5... ze dřeva i kamene. Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na omítku...
Daniel 7:5...člověk, a dostala lidské srdce. A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla...
Daniel 7:6... sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hleobjevila se další šelma, podobná pardálu, ale na zádech...
Daniel 9:27...darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený." Ve třetím...
Ozeáš 6:3...znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání, přijde k nám jako průtrž na...
Zachariáš 6:1...jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzu. První vůz...
Matouš 24:30...nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení...
Marek 9:7...tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl. Vtom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: "Toto je...
Lukáš 2:13... ležící v jeslích." A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha:...
Lukáš 9:34...Eliášovi." Nevěděl ale, co říká. Než to dořeklobjevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v tom oblaku,...
Lukáš 10:32...vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k...
Lukáš 17:24...od jednoho konce oblohy po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den. Nejdříve ale musí mnoho...
Lukáš 17:30...všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho...
Skutky 11:11...do nebe. Vtom se před domem, ve kterém jsem bylobjevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cesareje a Duch...
2. Tesalonickým 2:3...přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na...
2. Tesalonickým 2:6...u vás? Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit v daný čas. Tajemství této bezbožnosti ale...
2. Tesalonickým 2:8...čeká jen na to, zmizí ta překážka. se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst,...
1. Jan 2:18... Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední...
Zjevení 17:8...uvidí tu šelmu, která byla a není, ale znovu se objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je...

Slova obsahující objevil: neobjevilo (2) neobjevily (1) objevil (11) objevila (6) objevili (2) objevilo (1) objevily (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |