Obilí

Hledám varianty 'obilí' [ obilím (8) obilí (71) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 27:28... Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou zemobilí i víno v hojnosti. lidé slouží ti, se ti klaní...
Genesis 27:37...jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!"...
Genesis 41:35...let shromažďují všechny potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a...
Genesis 41:49...polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat...
Genesis 42:3...deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s...
Genesis 42:25...ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho stříbro a...
Exodus 22:5...a zachvátí křoví, takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí ten, kdo požár způsobil,...
Leviticus 19:9...vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj...
Leviticus 23:10...do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak...
Leviticus 23:22...ve všech vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj...
Leviticus 27:30...musí zemřít. Veškeré desátky země, obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté...
Numeri 18:12... Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší vínoobilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem...
Numeri 18:27...počítat jako obětní příspěvek. Jako se to dějeobilím z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte...
Numeri 20:5...na toto bídné místo? Tohle není místo pro obilí, fíky, víno ani granátová jablka! Není tu ani voda k...
Deuteronomium 7:13...plodu tvého lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínu i oleji, vrhu tvého skotu i mláďatům tvého...
Deuteronomium 11:14...déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě...
Deuteronomium 12:17... Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani prvorozené ze svého skotu a bravu,...
Deuteronomium 14:23...každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu...
Deuteronomium 18:4...a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si...
Deuteronomium 23:26... ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na...
Deuteronomium 24:19...činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na poli snop, nevracej se pro něj....
Deuteronomium 28:51...tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého...
Deuteronomium 33:28...v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli,...
Soudců 15:5...pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i nesklizené obilí, ba i vinice...
1. Samuel 23:1...oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít?...
2. Královská 4:42...své úrody - dvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?"...
2. Královská 6:27...nepomáhá Hospodin, jak ti mám pomoci ? Je libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl král. Potom...
2. Královská 18:32...a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic, země oliv a medu. Žijte...
2. Letopisů 31:5...Izraele začali přinášet množství prvotinobilí, vína, oleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také...
2. Letopisů 32:28... balzámů, štítů a všemožných klenotů. Měl sklady obilí, vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady...
Nehemiáš 5:2..."Máme tolik synů a dcer, že za pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali:...
Nehemiáš 5:3...dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na...
Nehemiáš 5:10...svými bratry a mládenci jsem jim půjčil penízeobilí. Nechme toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich...
Nehemiáš 5:11... vinice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete!" "Všechno...
Nehemiáš 10:32...Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je...
Nehemiáš 10:40...Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvkyobilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně...
Nehemiáš 13:5...ukládali obětiny, kadidlo, nádoby a desátkyobilí, vína i oleje, předepsaného pro levity, zpěváky a...
Nehemiáš 13:12...judský lid pak přinášel do pokladnic desátkyobilí, vína i oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi...
Nehemiáš 13:15... jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly a převážejí do...
Job 5:26... Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to je. Vyslechni to a pouč...
Žalmy 65:10... Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ, zaléváš brázdy, hroudy...
Žalmy 65:14... Pastviny se stády pokrývají, údolí se oblékají obilím. křičí radostí! Ano, zpívají! Zpívaný žalm...
Žalmy 72:16...stále modlí, celý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce na horských vrcholcích! ...
Žalmy 78:24... Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský chleba, poslal jim jídla...
Přísloví 11:26...jiné svlažuje, sám bude zavlažen. Kdo zadržuje obilí, toho lid zatracuje, požehnání se snáší na toho, kdo...
Přísloví 28:3...utiskuje chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon...
Izaiáš 17:5...tělo vyhubne. Bude to, jako když se o žni sklízí obilí, když se shromažďují klasy v náručí; bude to, jako...
Izaiáš 27:12...jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potoku a vy, synové...
Izaiáš 36:17...a vezmu vás do země podobné vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic. Nenechte se od...
Izaiáš 62:8... svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy nevypijí cizinci víno...
Izaiáš 62:9...víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých...
Jeremiáš 15:7... jsem unaven! Budu je převívat vidlemi jako obilí ve městech po celé zemi. Připravím je o děti, zahubím...
Jeremiáš 31:12...Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotou - všude obilí, víno, olej, mladý brav a skot! Jejich duše budou...
Ezechiel 27:17...s tebou obchodují; za tvé zboží platí minítským obilím, prosem, medem, olejem a balzámy. Damašek s tebou...
Ezechiel 36:29...vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a rozmnožím je. Nedopustím na vás hlad. Rozmnožím...
Daniel 2:35...na kousky - jako plevy, když se v létě mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten...
Ozeáš 2:10...teď!" dosud ale uznat nechtěla, že jsem  obilí, víno i olej dával , že jsem dával hojnost...
Ozeáš 2:11...stříbra i zlata, které utráceli na Baala. Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní...
Ozeáš 2:24... odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínu i oleji a to vše odpoví Jizreeli. Do země si...
Ozeáš 7:14...svých lůžkách kvílejí, zraňují se kvůli vínuobilí, ode se však odvracejí. jsem je učil a jejich...
Ozeáš 9:1...sis mzdu nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživí, úroda vína přinese...
Ozeáš 10:11...hřích. Efraim býval povolná jalovička, která obilí ráda mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a...
Ozeáš 14:8...V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou a získají si slávu, jako ...
Joel 1:10...truchlení. Zpustlo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej dochází. Zoufejte, rolníci, kvílejte...
Joel 1:17...stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I dobytek naříká! Stáda krav bloudí sem a tam,...
Joel 2:19... Hospodin svému lidu odpoví: "Hle, posílám vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás nikdy víc...
Joel 2:24...i jarní, jako dřív. Tvá humna budou plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínu a oleji. Nahradím vám...
Amos 2:13...Hle, vás k zemi přitlačím jako těžký vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéct, silákovi síla nezbude,...
Amos 5:11...dupete po chudácích a nutíte je odvádět daněobilí, nebudete bydlet v těch svých palácích, které jste si...
Amos 8:5... skončí svátek novoluní, abychom prodávali obilí? Kdy skončí den sobotní, abychom zrní nabídli,...
Ageus 1:11... Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a...
Matouš 12:1...břemeno lehké." Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat...
Marek 2:23...lije do nových měchů." Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové...
Marek 4:28...sebe - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu,...
Lukáš 12:18... postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu...
Skutky 7:12...co jíst. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, poslal tam naše otce. Když přišli podruhé, Josef se...
1. Korintským 9:10... Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude mít podíl z úrody....

Slova obsahující obilí: obilí (71) obilím (8) způsobilí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |