Obeslal

Hledám varianty 'obeslal' [ obešli (8) obeslat (1) obeslali (2) obeslal (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Deuteronomium 2:8...Bůh, s tebou a nic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli...
Jozue 6:14...truhlou za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do...
Jozue 6:15...dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město...
Jozue 11:1... Když se to doslechl chacorský král Jabínobeslal madonského krále Jobaba a krále šimronského, krále...
Soudců 11:18...cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemiobešli moábskou zem z východu a utábořili se na druhé...
1. Samuel 5:8... Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona!" Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k...
1. Samuel 5:11...To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské vládce....
2. Samuel 24:6... do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanuObešli Sidon a pokračovali k týrské pevnosti a ke všem...
2. Samuel 24:8...do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal...
1. Královská 18:20...Ašery, kteří jedí z Jezábelina stolu." Achab obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel....
2. Královská 10:21...přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé....
2. Královská 11:4...v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže a pozval je k...
2. Letopisů 23:2...Adajášovým, a Elišafatem, synem Zichriho. Ti obešli Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a...
Skutky 16:8...do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolilObešli tedy Mysii a dorazili do Troady. Tam měl Pavel v...

Slova obsahující obeslal: obeslal (3) obeslali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |