Obejít

Hledám varianty 'obejít' [ obešli (8) obejít (3) obejdi (3) obejděte (1) obejdete (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 20:21...průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít. Celá izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazila k...
Deuteronomium 2:8...Bůh, s tebou a nic ti nescházelo." A tak jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli...
Jozue 6:3...to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží ...
Jozue 6:4...nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží troubí na trouby....
Jozue 6:11...budete křičet." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a...
Jozue 6:14...truhlou za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do...
Jozue 6:15...dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město...
Soudců 11:18...cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemiobešli moábskou zem z východu a utábořili se na druhé...
2. Samuel 5:23...David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "NeútočObejdi je zezadu a napadni je od moruší. v korunách...
2. Samuel 24:2... Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu....
2. Samuel 24:6... do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanuObešli Sidon a pokračovali k týrské pevnosti a ke všem...
2. Samuel 24:8...do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal...
1. Letopisů 14:14...David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "NeútočObejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší. uslyšíš...
2. Letopisů 23:2...Adajášovým, a Elišafatem, synem Zichriho. Ti obešli Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a...
Žalmy 48:13...nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce...
Skutky 16:8...do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolilObešli tedy Mysii a dorazili do Troady. Tam měl Pavel v...
1. Korintským 7:1...jde o to, jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |