Obdrželi

Hledám varianty 'obdrželi' [ obdrží (11) obdržet (1) obdržely (1) obdrželi (2) obdržel (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 27:11...nejbližšímu příbuznému z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením...
Jozue 17:6...země v Zajordání), neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připadla...
Jozue 19:9...pro bylo příliš velké. Synové Šimeonovi proto obdrželi dědictví uvnitř jejich území. Třetí los vyšel na...
Jozue 21:7...pokolení Manases v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a...
Žalmy 37:9...budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a...
Žalmy 37:11... ohlédneš se po něm, a tu nebude. Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje. Ničema...
Žalmy 37:22...však soucit a rozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou ti, jež proklíná. Kroky...
Žalmy 37:29... potomci ničemů však vymizí. Spravedliví ale obdrží zemi a budou v bydlet navždycky. Ústa...
Žalmy 37:34...a drž se jeho cesty. On povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu...
Žalmy 69:37...svém dědictví. Potomci jeho služebníků tu zemi obdrží a zůstanou v , kdo jeho jméno milují! Pro...
Přísloví 16:31...krásy jsou šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se...
Izaiáš 57:13...však ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictvíobdrží horu svatosti. On říká: Budujte, budujte, cestu...
Izaiáš 60:21...se. V tvém lidu budou všichni spravedlivíobdrží zemi navěky. Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil,...
Daniel 6:1...babylonský král Belšasar zabit. Království pak obdržel Darjaveš Médský ve věku dvaašedesáti let. Darjaveš...
Daniel 7:18...králové, kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout na věky a věky...
Matouš 19:29...matku nebo děti nebo pole, získá stokrát víceobdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou...
1. Petr 3:9... K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |