Obdaroval

Hledám varianty 'obdaroval' [ obdaruji (1) obdaruje (2) obdaruj (2) obdarovat (1) obdarováni (1) obdarován (1) obdarovali (1) obdaroval (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 33:5...Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně...
Deuteronomium 15:14...svobodu, nenech jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s ním o...
1. Královská 13:7...vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a  obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal...
2. Letopisů 21:3...krále Jošafata. Jejich otec je bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a cennostmi. Svěřil jim judská...
2. Letopisů 28:21... královský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu. I...
2. Letopisů 35:8...z vlastního majetku. Také jeho hodnostáři štědře obdarovali lid, kněží i levity: Chilkiáš, Zachariáš a...
Job 10:12... kostmi a šlachami spojils . Z lásky jsi  obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto...
Žalmy 85:8...tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svouobdaruj nás svou záchranou! Poslechnu, co říká Bůh,...
Ezechiel 46:16...Hospodin: "Když vládce ze svého dědictví obdaruje kteréhokoli ze svých synů, bude to patřit i jeho...
Ezechiel 46:17...dědičné vlastnictví. Když ale ze svého dědictví obdaruje někoho ze svých služebníků, bude mu to patřit ...
Daniel 1:17... a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a...
Římanům 5:15...však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista!...
1. Korintským 2:12... který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí...
Galatským 3:18... nevyplývá ze zaslíbení. Abrahama však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán...
Efeským 3:7...stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. Mně,...

Slova obsahující obdaroval: neobdaroval (1) obdaroval (6) obdarovali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |