Obdařeni

Hledám varianty 'obdařeni' [ obdaříš (1) obdařím (5) obdařila (1) obdařil (15) obdaří (6) obdařeni (2) obdař (2) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 30:20...Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v...
Exodus 23:26...ženy, která by potratila nebo byla neplodnáObdařím dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu....
Exodus 31:6...pokolení Dan. A každého nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal:...
Exodus 35:35...i Oholiabovi, synu Achisamachovu z pokolení DanObdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes...
Exodus 36:1...s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání veškeré potřebné...
Exodus 36:2...s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání přistoupit k...
Numeri 6:26...ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvářobdaří pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny...
1. Samuel 2:10...světa bude soudit Hospodin. Hospodin silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána...
1. Královská 5:9...a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěni. Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu...
1. Letopisů 22:12... Hlavně Hospodin, ti velet Izraeliobdaří rozumností a prozíravostí, abys dodržoval Zákon...
1. Letopisů 29:25...v očích celého Izraele nebývalou vážnostObdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním...
2. Letopisů 1:1...královské vlády. Hospodin, jeho Bůh, byl s nímobdařil ho velkolepou mocí. Šalomoun sezval celý Izrael,...
2. Letopisů 32:29...veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal zasypat...
Job 28:25... všechno pod nebem si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu...
Job 35:7...mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí...
Žalmy 68:36...své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro předního zpěváka, na nápěv...
Žalmy 72:1...ti, kdo usilovali o neštěstí! Pro ŠalomounaObdař, Bože, krále svým soudem, svou spravedlnost dej synu...
Žalmy 85:13...k nám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. Spravedlnost před ním...
Žalmy 119:29...zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mneobdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé...
Žalmy 127:2...jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je...
Přísloví 8:21... pěšinami práva se ubírám, abych své milovníky obdařila jměním, jejich pokladnice abych plnila! Na počátku...
Přísloví 14:18... lstivý člověk bývá v nenávisti. Omezenci jsou obdařeni tupostí, korunou rozvážných je vědění. Zlí lidé se...
Přísloví 18:22... ten našel štěstí, Hospodin jej svou přízní obdařil. Chudák poníženě prosí, boháč odpovídá hrubostí...
Kazatel 2:26...mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří moudrostí, umem a radostí; hříšníku ale svěří úkol...
Izaiáš 46:13... není vzdálená, neopozdí se spása .  obdařím Sion spásou a Izrael svou krásou. Klesni a seď v...
Izaiáš 61:7... V jejich zemi získáte dvojitý podíl, budete obdařeni věčnou radostí. Hospodin totiž právo miluji a...
Jeremiáš 8:13...ani fík, jen zvadlé listí. Čímkoli jsem je obdařil, to ztratí." Na co tu ještě sedíme? Shromážděte se!...
Jeremiáš 14:13... hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují...
Ezechiel 29:21...dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi...
Daniel 5:19... slávu a velebnost. Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jej s bázní a chvěním ctili lidé všech národů a...
Micheáš 4:7...- ty, jež jsem předtím ranil neštěstím. Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané učiním mocný lid a Hospodin...
Efeským 1:6... Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |